Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 29 stycznia 2010 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP1/443-1051/09/IK
Opodatkowanie podatkiem Vat wniesienia aportem sieci wodociągowej do spółki prawa handlowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Gminy przedstawione we wniosku z dnia 30 października 2009 r. (data wpływu 2 listopada 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wniesienia aportu do spółki prawa handlowego- jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 listopada 2009 r. złożono wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wniesienia aportu do spółki prawa handlowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Gmina Miasto jako czynny podatnik podatku od towarów i usług, jest w trakcie realizowania inwestycji, w wyniku której powstanie środek trwały - sieć wodociągowa. Po zakończeniu powyższej inwestycji Gmina podejmie uchwałę Rady Miejskiej o przekazaniu wodociągu w formie aportu rzeczowego do spółki prawa handlowego, w której ma 100 % udziału. W zamian za wniesienie aportu, Gmina otrzyma świadczenie zwrotne w formie udziałów. Budowa sieci wodociągowej zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) jest zadaniem własnym Gminy, które zostało wymienione w art. 7 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy. Zadania te zostały wymienione również w § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336), zgodnie z którym zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wniesienie aportem sieci wodociągowej do spółki prawa handlowego podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, czy też zwolnieniu od podatku od towarów i usług, w sytuacji, gdy przedmiot aportu jest realizowany w zakresie zadań własnych gminy, nałożonych odrębnymi przepisami prawa.

Zdaniem Gminy, wniesienie aportu rzeczowego w postaci sieci wodociągowej do spółki prawa handlowego, w zamian za udziały w tej spółce, stanowi odpłatną dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem na zasadach ogólnych. Jednakże na podstawie art. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336), taka sprzedaż korzysta ze zwolnienia i podlega fakturowaniu ze "stawką zwolnioną".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 tej ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Definicja towarów została zawarta w art. 2 pkt 6 cyt. ustawy, w myśl którego przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Natomiast dostawa towarów mieści się w definicji sprzedaży, określonej w art. 2 pkt 22 cyt. ustawy, który stanowi, iż sprzedaż to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Wniesienie aportu rzeczowego do spółki prawa handlowego lub cywilnego spełnia definicję odpłatnej dostawy towarów, o której mowa ww. art. 7 ust. 1 cyt. ustawy, a tym samym, w rozumieniu przywołanego art. 2 pkt 22 cyt. ustawy, uznawane jest za sprzedaż.

Zatem, gdy przedmiotem aportu są towary w rozumieniu powołanego wyżej przepisu i gdy czynność ta prowadzi do przeniesienia prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel, mamy do czynienia z odpłatną dostawą, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wyjaśnić należy, iż z odpłatnością za dostawę towarów mamy do czynienia w sytuacji, gdy pomiędzy świadczeniem (dostawą), a zapłatą istnieje adekwatny związek. Odpłatność może przybierać różne formy - nie jest warunkiem to, aby została ustalona lub dokonana w pieniądzu. Odpłatnością jest więc także np. świadczenie zwrotne otrzymane od drugiej strony.

Przepisy obowiązujące od 1 kwietnia 2009 r., co do zasady, nie przewidują zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług aportów wnoszonych do spółek prawa handlowego i cywilnego, w związku z powyższym czynność ta jest opodatkowana.

Wniesienie do spółki prawa handlowego aportu niepieniężnego, któremu towarzyszy świadczenie zwrotne otrzymane od drugiej strony - stanowi odpłatną dostawę towarów, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Gmina jako podmiot prawa publicznego, zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) realizuje zadania użyteczności publicznej, którymi są zadania własne gminy. W art. 7 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy z dnia 8 marca 1990 r., wymieniono, jako zadania własne Gminy, m.in. sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych.

Z tytułu wykonywania tych zadań Gmina jest zwolniona od podatku od towarów i usług na podstawie regulacji rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1336), gdzie w obowiązującym do dnia 31 grudnia 2009 r. § 13 ust. 1 pkt 11 określono, iż zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Wskazania wymaga, iż od dnia 1 stycznia 2010 r. obowiązuje rozporządzenie z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799). Tożsama treść powołanego przepisu § 13 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia znalazła odzwierciedlenie w § 12 ust. 1 pkt 12 obowiązującego rozporządzenia.

Z treści przepisu ww. rozporządzenia wynika, że wyłączenie w nim opisane ma miejsce wówczas, gdy spełnione zostaną łącznie dwie przesłanki, a mianowicie podmiotem dokonujących czynności jest jednostka samorządu terytorialnego i czynność mieści się w zakresie zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami na ten podmiot, jednocześnie czynność ta nie jest wykonywana na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Stąd też, aby uznać, że jednostka samorządu terytorialnego działa w zakresie swoich funkcji ustawowych i jednocześnie nie korzysta z form cywilistycznych, musi zaistnieć sytuacja tego rodzaju, że przy realizacji danego zadania organ ten wyposażony jest we władztwo publiczne, tj. występuje w pozycji nadrzędnej w stosunku do innych podmiotów uczestniczących w danej czynności.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Gmina zamierza wnieść aportem sieć wodociągową do spółki prawa handlowego, w której posiada 100 % udziałów - po uprzednim zakończeniu budowy tej inwestycji i przyjęciu jej na stan środków trwałych. W zamian za wniesienie aportu, Gmina otrzyma udziały w tej spółce. Wniesienie aportem sieci wodociągowej odbędzie się na podstawie uchwały Rady Miejskiej. Gmina prezentuje pogląd, iż inwestycja jest realizowana jako zadanie własne Gminy, nałożone odrębnymi przepisami prawa. Zadanie to podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie § 13 ust. 1 pkt 11 ww. rozporządzenia z dnia 28 listopada 2008 r.

Ustosunkowując się do powyższego wskazać należy, że wniesienie do spółki prawa handlowego aportu niepieniężnego, któremu towarzyszy świadczenie zwrotne otrzymane od drugiej strony - stanowi odpłatną dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podlegającą opodatkowaniu tym podatkiem, a tym samym wbrew twierdzeniem Wnioskodawcy czynność ta uregulowana jest przepisami ww. ustawy. W opisanym stanie faktycznym mamy bowiem do czynienia z sytuacją, w której Gmina będąca jednostką samorządu terytorialnego, jako właściciel dokonuje zbycia, wskutek podjętej decyzji w tym zakresie (uchwała Rady Miejskiej) zakończonej inwestycji dotyczącej sieci wodociągowej.

Wniesienie aportu, na podstawie podjętej uchwały do spółki prawa handlowego, stanowiąc realizację uprawnień właścicielskich jest domeną prawa cywilnego i podejmowane w tym zakresie czynności mają charakter cywilnoprawny, w związku z tym powołany przez Wnioskodawcę przepis § 13 ust. 1 pkt 11 ww. rozporządzenia nie ma zastosowania.

Wskazać należy, iż niniejsza interpretacja nie rozstrzyga kwestii wysokości stawki podatku od towarów i usług lub zwolnienia od podatku przedmiotowego aportu, gdyż nie była ona przedmiotem zapytania.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl