Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 6 lutego 2009 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP1/443-1039/08/MN
Wpływ zawarcia i realizacji umowy cash poolingu na rozliczenie podatku od towarów i usług.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 14 listopada 2008 r. (data wpływu 18 listopada 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 29 stycznia 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wpływu zawarcia i realizacji umowy cash poolingu na rozliczenie tego podatku - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 listopada 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wpływu zawarcia i realizacji umowy cash poolingu na rozliczenie tego podatku.

W złożonym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka zamierza przystąpić do wielostronnej umowy, stanowiącej umowę tzw. Cash poolingu, której liderem dla polskich podmiotów jest podmiot z grupy kapitałowej Spółki o nazwie "B". System Cash poolingu organizowany jest przez Bank w Londynie, zajmujący się techniczną obsługą przepływów pieniężnych uczestników systemu.

W ramach realizacji umowy Spółka otworzy tzw. podstawowe rachunki bankowe (walutowy i złotówkowy) w brytyjskiej filii Banku (operatora systemu Cash pooling), z których rachunek walutowy będzie wykorzystywany do rozliczeń finansowych (zobowiązań i należności Spółki). Równolegle, w tym samym banku otwarte zostaną tzw. rachunki nadrzędne, w oparciu o które "B" będzie prowadził zarządzanie płynnością finansową grupy.

Faktyczne działanie systemu Cash poolingu będzie polegało na zautomatyzowanych transferach sald dodatnich-istniejących na rachunkach podstawowych Spółki i innych uczestników Cash poolingu na koniec dnia rozliczeniowego na rachunki nadrzędne lidera (tj. "B"). W przypadku zaś wystąpienia na koniec dnia rozliczeniowego salda ujemnego na rachunkach podstawowych Spółki lub innych uczestników Cash poolingu, nastąpi automatyczne przekazanie środków pieniężnych z rachunku nadrzędnego lidera Cash poolingu na rachunki podstawowe Spółki lub takich innych uczestników w kwotach niezbędnych dla ustalenia zerowego bilansu na rachunkach podstawowych Spółki.

Przekazywanie środków pieniężnych jest procesem zautomatyzowanym i wykonywanym bez odrębnych decyzji Spółki w zakresie transferu środków z rachunków podstawowych, lub na rachunki podstawowe. Przesunięcie środków pieniężnych Spółki z rachunku podstawowego następuje wyłącznie na podstawie Umowy bez konieczności zawierania odrębnych umów z liderem Umowy lub innymi uczestnikami systemu Cash poolingu. "B" pełni funkcję lidera Cash poolingu posiadającego rachunki nadrzędne służące kumulowaniu nadwyżek finansowych uczestników Cash poolingu oraz redystrybucji za pomocą Banku nadwyżek pieniężnych z rachunków nadrzędnych lidera na rachunki uczestników (w tym Spółki) wykazujące salda ujemne.

Celem uczestnictwa w systemie Cash poolingu wprowadzanym Umową jest uzyskanie przez Spółkę korzystniejszego oprocentowania nadwyżek finansowych zgromadzonych na rachunkach podstawowych Spółki i przekazywanych na rachunek nadrzędny lidera, w porównaniu do warunków oferowanych przez banki, w wyniku wykorzystania efektu skali skumulowanych środków pieniężnych na rachunku nadrzędnym. Z kolei, celem równorzędnym Spółki jest ograniczenie kosztów odsetkowych związanych z ewentualnym ujemnym saldem na rachunkach podstawowych Spółki. Poprzez uczestnictwo w systemie Cash poolingu oprocentowanie salda debetowego na rachunku podstawowym pokrytego transferem z rachunku nadrzędnego lidera Cash poolingu jest niższe od oprocentowania debetu na zwykłym rachunku bankowym.

Z kolei, według wiedzy Spółki, korzyść lidera Cash poolingu polega na minimalizowaniu poziomu zewnętrznego zadłużenia lidera i podmiotów z grupy "B", a w konsekwencji minimalizowanie kosztów finansowych.

W piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku wskazano, iż Umowa Cash jest umową wielostronną. Ma ona zostać zawarta pomiędzy B. z siedzibą w Londynie z jednej strony a "B" z siedzibą we Francji oraz podmiotami z grupy, w tym Wnioskodawcą, z drugiej strony. Według wiedzy Wnioskodawcy i danych wynikających z umowy Bank będący stroną umowy Cash poolingu nie ma siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce, siedzibą banku jest Londyn.

Siedzibą firmy "B" jest Francja. Według wiedzy Wnioskodawcy "B" nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Wnioskodawca, w związku z przystąpieniem do umowy nie będzie otrzymywać, ani ponosić żadnych opłat i wynagrodzeń. Wnioskodawca nie ponosi, ani nie będzie uiszczał opłat czy wynagrodzeń ani na rzecz Banku, ani "B" z tytułu przystąpienia bądź realizacji umowy Cash poolingu. Z treści umowy Cash pooolingu nie wynika również, aby opłaty albo wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy były ponoszone lub uzyskiwane przez "B". Wnioskodawca będzie uprawniony jedynie do odsetek płaconych przez Bank od posiadanych przez Wnioskodawcę środków pieniężnych na rachunku bankowym podstawowym w przypadku dodatniego salda na tym rachunku Wnioskodawcy (rachunku prowadzonym przez Bank w ramach Cash poolingu). Oprocentowanie to ma być naliczane i wypłacane Wnioskodawcy przez Bank według korzystniejszej (wyższej) stopy oprocentowania, co ma stanowić zachętę dla uczestników Cash poolingu, w tym dla Wnioskodawcy, do zdeponowania własnych środków na rachunku w określonym banku, w tym wypadku w Banku obsługującym analizowaną umowę Cash poolingu.

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Banku odsetek związanych z ujemnym saldem na rachunku podstawowym Wnioskodawcy prowadzonym przez Bank w ramach Cash poolingu. Odsetki związane z ujemnym saldem, jak również odsetki związane z saldem dodatnim rozliczane są na pierwszy dzień roboczy każdego miesiąca. Oprocentowanie to ma być naliczane i wypłacane przez Wnioskodawcę na rzecz Banku według korzystniejszej (niższej) stopy oprocentowania, co ma stanowić zachętę dla uczestników Cash poolingu, w tym dla Wnioskodawcy, do zdeponowania własnych środków na rachunku w określonym banku, w tym wypadku w Banku, obsługującym analizowaną umowę Cash poolingu.

Usługi Banku obejmują prowadzenie bankowych rachunków podstawowych dla Wnioskodawcy i na jego zlecenie oraz dla innych uczestników umowy Cash poolingu i na ich zlecenie oraz prowadzenie rachunków nadrzędnych dla leadera umowy ("B") i na jego zlecenie, gromadzenie środków pieniężnych na tych rachunkach i dokonywanie rozliczeń pieniężnych na zlecenie posiadaczy tych rachunków, a wreszcie dokonywanie automatycznych transferów (redystrybucji) środków pieniężnych między rachunkami podstawowymi a rachunkami nadrzędnymi Leadera Cash poolingu. Gdy automatyczny transfer dokonywany jest z rachunku podstawowego na rachunek nadrzędny, Bank dokonuje transferu na zlecenie Wnioskodawcy, a transfer w odwrotnym kierunku dokonywany jest na zlecenie Leadera Cash poolingu. Bank pobiera od Wnioskodawcy (i odpowiednio od innych uczestników umowy) odsetki od debetów na rachunkach podstawowych Wnioskodawcy (i odpowiednio innych uczestników umowy) według korzystniejszej (niższej) dla uczestnika stopy oprocentowania oraz Bank wypłaca im odsetki od dodatnich sald na rachunkach podstawowych Wnioskodawcy (i odpowiednio innych uczestników umowy) według korzystniejszej (wyższej) dla uczestnika stopy oprocentowania. Korzyścią Banku jest tutaj możliwość pozyskania większych środków zdeponowanych na prowadzonych przez Bank rachunkach bankowych (podstawowych i nadrzędnych).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy zawarcie lub realizacja opisanej Umowy Cash poolingu wpływa na rozliczenie podatku od towarów i usług (VAT) dokonywane przez Wnioskodawcę.

Zdaniem Wnioskodawcy zawarcie lub realizacja umowy Cash poolingu nie wpływa na rozliczenie podatku od towarów i usług (VAT) dokonywane przez Spółkę.

Spółka, cytując art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdza, iż na podstawie Umowy lider Cash poolingu odpowiedzialny jest za zarządzanie płynnością finansową uczestników Umowy poprzez efektywną koordynację przepływów pieniężnych wykonywanych przez Bank pomiędzy rachunkami podstawowymi uczestników a rachunkami nadrzędnymi lidera. Zarządzanie płynnością finansową przez lidera stanowi usługę rozumieniu art. 8 ust. 1 Ustawy VAT.

Zdaniem Spółki, biorąc pod uwagę charakter czynności wykonywanych przez lidera w ramach Umowy w zakresie zarządzania płynnością finansową grupy należy je kwalifikować jako usługi pośrednictwa finansowego w rozumieniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i usług (Sekcja 65.23). Świadczenie lidera polega bowiem na efektywnym zarządzaniu rozliczeniami środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach podstawowych uczestników Umowy oraz na rachunkach nadrzędnych. Stanowisko Spółki w tym zakresie podzielił Urząd Statystyczny w Łodzi w piśmie z 17 października 2008 r., wskazując, że usługi lidera Umowy związane z zarządzaniem płynnością finansową grupy (Cash pooling) mieszczą się w grupowaniu 65.23.10 "Usługi pośrednictwa finansowego pozostałe - gdzie indziej nie sklasyfikowane, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalno-rentowych" rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 1997 r. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (to jest PKWiU znajdujące zastosowanie dla celów podatkowych).

Stanowisko Urzędu Statystycznego w Łodzi jest zgodne z informacją Ministerstwa Finansów wydaną w odpowiedzi na interpelację poselską z dnia 2 lipca 2004 r. (sygn. Nr PB4/AG-060-162-BM607062/04), w której stwierdzono iż:" (...) zgodnie z zasadami metodycznymi Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług opisane w ww. interpelacji usługi wykonywane w ramach porozumień o wspólnym zarządzaniu płynnością finansową przez grupę spółek - klasyfikuje się w grupowaniu PKWiU 65.23.10-00.00 (...)". Analogiczna klasyfikacja statystyczna dotycząca umów cash poolingu została wydana przez Główny Urząd Statystyczny w piśmie z dnia 19.12.2006 r. (sygn. OB.-02-22-5672/KU-650/2006/5803).

Ponadto zgodnie z art. 8 ustawy o VAT świadczenie usług (z wyjątkiem ściśle określonych przypadków w art. 8 ust. 2 Ustawy VAT) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wówczas, gdy wykonywane jest odpłatnie, a pomiędzy świadczącym usługę a jej odbiorcą istnieje jawny lub dorozumiany stosunek prawny, w ramach którego spełnione są świadczenia wzajemne. Z kolei, zgodnie z art. 29 ust. 1 ww. ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy.

W ramach Umowy uczestnicy Cash poolingu nie wnoszą opłat na rzecz lidera Cash poolingu z tytułu zarządzania ich płynnością finansową. Korzyść lidera Cash poolingu polega na ograniczeniu kosztów finansowych poprzez zmniejszenie salda debetowego na rachunkach nadrzędnych, służącego dofinansowaniu grupy "B" z wykorzystaniem kwot na rachunkach podstawowych uczestników Cash poolingu. Lider Cash poolingu koordynując działania w zakresie zarządzania płynnością finansową uczestników działa we własnym imieniu i na własny rachunek w oparciu o infrastrukturę bankową Banku. Efektem jego działań jest gromadzenie środków pieniężnych na rachunkach bankowych otwartych w Banku, w rezultacie czego lider Cash poolingu ogranicza koszty finansowe zarówno uczestników Cash poolingu, jak i własne, zapewniając jednocześnie uczestnikom Cash poolingu korzystniejszą od rynkowej stopę oprocentowania przypisywaną do rachunków podstawowych w zamian za udostępnione na tych rachunkach środki uczestników. Działania lidera Cash poolingu stanowią zatem efektywnie świadczenie nie na rzecz uczestników Cash poolingu (w tym Spółki) ale na rzecz Banku poprzez gromadzenie depozytów pieniężnych i odpłatne wykorzystywanie infrastruktury bankowej udostępnianej przez Bank w celu realizacji rozliczeń w systemie Cash poolingu.

Z kolei, uczestnicy Cash poolingu (w tym Spółka) ograniczają swoje zaangażowanie w ramach Umowy wyłącznie do korzystania z rachunków bankowych wskazanych w Umowie, na których przeprowadzają operacje związane z rozliczeniami prowadzonej działalności gospodarczej w zamian za oprocentowanie nadwyżki środków pieniężnych oraz oprocentowanie ujemnego salda na zasadach finansowo korzystniejszych od standardowych na rynku bankowym.

W efekcie w roli usługodawcy występuje lider Cash poolingu, a nie Spółka jako uczestnik systemu Cash poolingu. Zasady systemu Cash pooling powodują że uczestnik umowy (w tym Spółka), który posiada wolne środki nie wie czy zostaną one wykorzystane, a jeżeli tak to w jakiej wysokości i przez który podmiot. W rezultacie lider Cash poolingu jako koordynator w ramach świadczonych usług wykorzystuje dostępne środki dowolnego uczestnika systemu do spłaty zadłużenia niespłaconego przez innego uczestnika, przy czym każdorazowo obciążenie rachunków następuje automatycznie bez konieczności zawierania odrębnych umów między podmiotami, które przystąpiły do systemu. W efekcie obrót z tytułu wykonania usługi zarządzania płynnością finansową grupy, w rozumieniu art. 29 ust. 1 Ustawy o VAT, wystąpi u lidera Cash poolingu, a nie u uczestników Cash poolingu, którzy przystąpili do Umowy. Beneficjentem świadczenia Lidera Cash poolingu jakim jest usługa zarządzania płynnością finansową grupy jest w tym przypadku Bank otrzymujący depozyty grupy uczestników w zamian za oprocentowanie. Jedynym świadczeniem na rzecz uczestników Cash poolingu, w tym Spółki, jest oprocentowanie dodatniego salda na rachunkach podstawowych finansowane przez Bank.

W efekcie, uczestnictwo w systemie cash pooling nie będzie miało żadnego wpływu na rozliczenia Spółki w zakresie podatku od towarów i usług. W szczególności Spółka nie dokonuje w omawianej sytuacji świadczeń i nie wykazuje obrotu podlegającego VAT a także nie dokonuje importu usług w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy o VAT. Zatem, uczestnictwo w systemie Cash poolingu na zasadach określonych w Umowie nie powinno zostać uwzględnione w składanych przez Spółkę deklaracjach VAT-7. Jednocześnie z uwagi na fakt, że u Spółki nie wystąpi obrót z tytułu sprzedaży, Spółka nie uwzględni jej przy wyliczeniu wskaźnika proporcji, o którym mowa w art. 90 ust. 3 Ustawy VAT.

Wskazano, iż powyższe stanowisko podzielił również Dyrektor tutejszej Izby Skarbowej w szeregu indywidualnych interpretacji prawa podatkowego, np. z dnia 9 listopada 2007 r. (sygn. ITPP1/443-150/07/JK oraz ITPP1/443-151/07/JK), z dnia 1 lipca 2008 r. ITPP1/443-359/08/MN z dnia 23 czerwca 2008 r. (sygn. ITPP2/443-295708/AJ), a także w interpretacja innych organów skarbowych, np. Naczelnika Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 13 sierpnia 2007 r. (1473A/WO/443-54/07/GW).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez odpłatne świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi odpłatnej dostawy towarów, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej (art. 8 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy).

Jak wynika z powołanych przepisów dostawa towarów oraz świadczenie usług (za wyjątkiem ściśle określonych w art. 7 ust. 2 oraz w art. 8 ust. 2 przypadków), podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jedynie wówczas, gdy są wykonywane odpłatnie. Jednocześnie dostawa towarów lub świadczenie usług pod tytułem odpłatnym mogą zostać opodatkowane wtedy, gdy pomiędzy dostawcą towaru lub świadczącym usługę i ich odbiorcą istnieje jawny lub dorozumiany stosunek prawny (umowa), w ramach którego spełniane są świadczenia wzajemne.

Zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy, przez import usług rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 cyt. ustawy.

Podatnikami są również, jak stanowi art. 17 ust. 1 pkt 4 powołanej ustawy osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników nieposiadających siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsce zamieszkania albo pobytu na terytorium kraju.

Wskazać również należy na treść przepisu art. 8 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym przy określaniu miejsca świadczenia usług, o którym mowa w art. 27 i 28, usługi są identyfikowane za pomocą klasyfikacji statystycznych, jeżeli dla tych usług przepisy ustawy oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

W myśl art. 27 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28.

Stosownie do art. 27 ust. 4 pkt 4 w związku z ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług, miejscem świadczenia usług finansowych - w przypadku, gdy usługi te świadczone są na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego, lub podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę - jest miejsce, gdzie nabywca tej usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania.

Zatem w przypadku usług wymienionych w art. 27 ust. 4 pkt 4 ustawy świadczonych na rzecz podmiotów wymienionych w ust. 3 tego artykułu, podmiotem zobowiązanym do rozliczenia jest ich usługobiorca.

Tak więc nabycie usług usługi zarządzania płynnością finansową świadczonych przez firmę nieposiadającą zarówno siedziby, jak i stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju, należy uznać za import usług w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług podlegający opodatkowaniu na terenie kraju. Spółka, jako usługobiorca tych usług będzie zobowiązana do ich rozliczenia.

Zgodnie z art. 41 ust 1 ustawy o podatku od towarów i usług, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W art. 43 ust. 1 pkt 1 cyt. ustawy, wprowadzono zwolnienie od podatku usług wymienionych w załączniku Nr 4.

W pozycji Nr 3 wyżej wymienionego załącznika wymieniono usługi pośrednictwa finansowego sklasyfikowane w sekcji J ex (65-67), z wyłączeniem:

1.

działalności lombardów, z wyjątkiem usług świadczonych przez banki,

2.

usług polegających na oddaniu w odpłatne użytkowanie rzeczy ruchomej,

3.

usług doradztwa finansowego (PKWiU ex 67.13.10-00.20),

4.

usług doradztwa ubezpieczeniowego oraz wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (PKWiU ex 67.20.10-00.20,-00.30), z wyjątkiem świadczonych przez zakład ubezpieczeń w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej oraz świadczonych w tym zakresie przez podmioty działające w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń,

5.

usług ściągania długów oraz faktoringu,

6.

usług zarządzania akcjami, udziałami w spółkach lub związkach, obligacjami i innymi rodzajami papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy,

7.

usług przechowywania akcji, udziałów w spółkach lub związkach, obligacji i innych rodzajów papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 12 ustawy,

8.

transakcji dotyczących dokumentów ustanawiających tytuł własności,

9.

transakcji dotyczących praw w odniesieniu do nieruchomości.

Ponadto, ustawodawca w objaśnieniach do ww. załącznika wskazał, iż - ex - dotyczy tylko danej usługi z danego grupowania.

W poz. 3 tego załącznika w zamkniętym katalogu usług wyłączonych ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług nie znajdują się wymienione przez Wnioskodawcę usługi.

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług w związku z poz. Nr 3 załącznika Nr 4 do tej ustawy, usługi zarządzania płynnością finansową będą przedmiotowo zwolnione z tego podatku.

Odnosząc treść przytoczonych regulacji do sytuacji opisanej przez Spółkę należy stwierdzić, iż w przedmiotowym przypadku w roli usługodawcy występuje bank.

Z opisanego przez Spółkę zdarzenia przyszłego wynika, iż przekazywanie środków pieniężnych jest procesem zautomatyzowanym i wykonywanym bez odrębnych decyzji Spółki w zakresie transferu środków z rachunków podstawowych, lub na rachunki podstawowe. Przesunięcie środków pieniężnych Spółki z rachunku podstawowego następuje wyłącznie na podstawie Umowy bez konieczności zawierania odrębnych umów z liderem Umowy lub innymi uczestnikami systemu Cash poolingu. "B" pełni funkcję lidera Cash poolingu posiadającego rachunki nadrzędne służące kumulowaniu nadwyżek finansowych uczestników Cash poolingu oraz redystrybucji za pomocą Banku nadwyżek pieniężnych z rachunków nadrzędnych lidera na rachunki uczestników (w tym Spółki) wykazujące salda ujemne. Ponadto, co istotne w przedmiotowej sprawie, ani bank, ani "B" nie będzie pobierał żadnych opłat czy też wynagrodzeń z tytułu realizacji przedmiotowej umowy. Jednak Spółka zobowiązana będzie do zapłaty na rzecz Banku odsetek związanych z ujemnym saldem na rachunku podstawowym Wnioskodawcy prowadzonym przez Bank w ramach Cash poolingu.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż usługi świadczone przez bank, nieposiadający zarówno siedziby, jak i stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju, należy uznać za import usług podlegający opodatkowaniu na terytorium kraju. Do rozliczenia w zakresie podatku od towarów i usług tej transakcji obowiązana będzie Spółka, jako nabywca przedmiotowych usług. Jednakże usługi te będą korzystały ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, o ile oczywiście są one sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 65 -67, jako wymienione w załączniku Nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług.

Jednakże, w przypadku gdy usługa ta będzie nieodpłatna, nie wystąpi podstawa opodatkowania w imporcie tej usługi. Natomiast, w przypadku, gdy Spółka będzie zobowiązana zapłacić jakiekolwiek należności na rzecz usługodawcy - w tym przypadku Banku, usługa ta będzie miała charakter odpłatny, co będzie obligowało Spółkę do rozliczenia nabycia tej usługi jako importu usług.

Wskazać również należy, iż czynności wykonywane przez Spółkę na podstawie umowy, umożliwiające bankowi dokonywanie odpowiednich transferów środków finansowych w ramach struktury cash poolu nie stanowią odrębnego świadczenia usług przez Spółkę, w rozumieniu art. 8 ustawy, lecz jedynie elementy pomocnicze, konieczne dla efektywnego świadczenia przez bank usługi kompleksowego zarządzania płynnością finansową.

Zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, tzw. proporcję sprzedaży " (...) ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo". Definicję "obrotu" zawiera art. 29 ust. 1 zdanie 2 ustawy o VAT zgodnie z którym "obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży (...)". Natomiast w myśl art. 2 pkt 22 ustawy o VAT przez sprzedaż rozumie się "odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów".

Należy zauważyć, iż powyższa definicja "obrotu" nie obejmuje importu usług, czyli sytuacji, w której podatnikiem z tytułu świadczenia usług w Polsce przez podmiot zagraniczny jest nabywca.

W konsekwencji, należy uznać, że Spółka nie powinna uwzględniać świadczonych przez Bank usług zarządzania płynnością finansową w kalkulacji tzw. proporcji sprzedaży, o której mowa w art. 90 ustawy o VAT.

Interpretacja dotyczy przedstawionego zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej -powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl