Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 28 stycznia 2009 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPP1/443-1026/08/BS
Stawka Vat dla usług związanych z działalnością hotelową, na które składają się usługi gastronomiczne, zakwaterowanie oraz korzystanie z zabiegów kosmetycznych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (teks jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 5 listopada 2008 r. (wpływ 12 listopada 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 16 stycznia 2009 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku przy świadczeniu usług sklasyfikowanych w PKWiU pod symbolem 55.10.10.0 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 listopada 2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku przy świadczeniu usług sklasyfikowanych w PKWiU pod symbolem 55.10.10.0.

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W celu zachęcenia gości do pobytu w obiekcie agroturystycznym, planuje Pan wprowadzenie pakietów np: weekendowy, świąteczny.

W skład pakietu wchodzi:

*

usługa gastronomiczna (PKWiU 55.3) - VAT 7% o wartości 200 zł,

*

pobyt, zakwaterowanie (PKWiU 55.3) - VAT 7% o wartości 380 zł,

*

do dyspozycji gościa szlafrok - VAT 22% o wartości 10 zł,

*

możliwość korzystania z zabiegów kosmetycznych

(manicure, kąpiele, masaże) - VAT 22% o wartości 180 zł,

korzystanie z basenu, sauny - VAT 22% o wartości 110 zł.

W uzupełnieniu do wniosku, wskazał Pan, iż usługi, które planuje świadczyć w ramach pakietów (np. świąteczny, weekendowy), na który składają się usługi gastronomiczne, zakwaterowanie z udostępnieniem szlafroka oraz korzystanie z zabiegów kosmetycznych, kąpieli, masaży i sauny sklasyfikowane są w PKWiU pod symbolem 55.10.10.0 "Usługi w zakresie noclegów i usługi towarzyszące świadczone przez hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe".

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w wyżej wskazanym pakiecie można zastosować jedną 7% stawkę VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z tym, iż wartość usługi 7% znacznie przewyższa wartość usługi z 22% stawką, to do całości świadczenia przedmiotowych usług zastosowanie + będzie miała stawka preferencyjna 7%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu tym podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 powołanej ustawy, przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, z zastrzeżeniem ust. 4, usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Podstawowa stawka podatku zgodnie z przepisem art. 41 ust. 1 ww. ustawy wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania zastosowanie obniżonej stawki podatku lub zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług możliwe jest jedynie w przypadku wykonywania czynności ściśle określonych w powołanej ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Na mocy art. 41 ust. 2 powołanej ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku Nr 3 stawka podatku wynosi 7%. I tak w pozycji 140 tego załącznika wymieniono usługi sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 55.1 - usługi hoteli.

Zauważyć należy, iż w sytuacji, gdy usługa hotelowa będzie świadczona w ramach pakietów (weekendowy, świąteczny), z którymi integralnie związane są zabiegi kosmetyczne, masaże, korzystanie z sauny i zostaną one wliczone w cenę usługi głównej, wówczas przedmiot świadczenia będzie stanowiła jedna usługa, na którą składają się poszczególne czynności (usługa gastronomiczna, pobyt, zakwaterowanie + usługi towarzyszące). A zatem realizowana czynność będzie objęta grupowaniem usługi głównej. Tym samym w przypadku, gdy w cenę usługi hotelowej sklasyfikowanej w PKWiU 55.1 zostaną wliczone usługi kosmetyczne, udostępnianie klientom szlafroka, korzystanie z kąpieli, masaży i sauny to będzie to usługa "kompleksowa", obejmująca swoim zakresem również dodatkowe czynności (świadczone bez dodatkowej odpłatności). A zatem, o ile świadczone przez Wnioskodawcę usługi mieszczą się w grupowaniu PKWiU 55.1, to podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 7%.

Wskazuje się, że Minister Finansów nie jest uprawniony do klasyfikacji usług w związku z tym niniejszej odpowiedzi udzielono wyłącznie w oparciu o wskazane w zdarzeniu przyszłym grupowania usług.

Interpretacja dotyczy przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. ul. Staromłyńska Nr 10, 70-561 Szczecin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl