Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 26 lutego 2016 r.
CIT w zakresie ustalenia, czy wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki osobowej nie spowoduje powstania przychodu lub kosztu uzyskania przychodu.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPB3/4510-714/15/MJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 29 grudnia 2015 r. (data wpływu 30 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy wniesienie wkładu niepieniężnego do Spółki Osobowej nie spowoduje powstania przychodu lub kosztu uzyskania przychodu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie ustalenia, czy wniesienie wkładu niepieniężnego do Spółki Osobowej nie spowoduje powstania przychodu lub kosztu uzyskania przychodu.

We wniosku tym przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest polską spółką kapitałową, podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w rozumieniu art. 1 ust. 1 i art. 3 ust. 1 ustawy o CIT i podlega w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu).

Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą między innymi na produkcji pianek lekkich, pianek standardowych, pianek wysokoelastycznych, pianek standardowych niepalnych oraz pianek wysokoelastycznych niepalnych.

Spółka w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej zawarła umowy leasingu maszyn i urządzeń. Spółka czerpie korzyści z przedmiotów leasingu poprzez dalsze oddanie ich w najem.

Spółka w celu uiszczenia rat leasingowych zaciągnęła zobowiązanie w postaci umowy pożyczki.

Obecnie Spółka rozważa wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki jawnej lub spółki komandytowej z siedzibą w Polsce (dalej: "Spółka Osobowa"). Przedmiotem planowanego wkładu niepieniężnego będą składniki majątkowe w postaci praw i obowiązków z tytułu zawartych umów leasingu (w tym przyszłe roszczenia i wierzytelności z tytułu umów leasingu), a także zobowiązania wynikające ze wskazanej wyżej umowy pożyczki. Ponadto przedmiotem wkładu mogą być prawa i obowiązki (w tym wierzytelności i zobowiązania) z tytułu najmu przedmiotów leasingu. Zobowiązania przejmowane przez Spółkę osobową w ramach aportu wskazanych składników majątkowych będą wpływać na całkowitą wartość wkładu niepieniężnego.

Przedmiot wkładu do Spółki Osobowej nie będzie organizacyjnie, funkcjonalnie lub finansowo wyodrębniony w ramach Spółki, w szczególności nie będzie stanowił oddziału samobilansującego. W ramach zespołu przenoszonych składników majątkowych nie będą przenoszone żadne umowy o pracę ani umowy zlecenia. W szczególności nie będzie przenoszony zakład pracy w rozumieniu art. 231 Kodeksu pracy. Przenoszone składniki majątkowe będą stanowić jedynie część majątku Wnioskodawcy.

Powyżej opisane składniki majątkowe stanowiące przedmiot planowanego wkładu niepieniężnego (aportu) będą przedmiotem wyceny w zakresie wartości rynkowej. Tak ustalona wartość będzie następnie podstawą ustalenia wartości wkładu Spółki do Spółki Osobowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wniesienie opisanego we wniosku wkładu niepieniężnego do Spółki Osobowej nie spowoduje powstania dla Wnioskodawcy przychodu lub kosztu uzyskania przychodu.

Wnioskodawca przedstawił następujące stanowisko:

Zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie opisanego we wniosku wkładu niepieniężnego do Spółki Osobowej nie spowoduje powstania dla Wnioskodawcy przychodu lub kosztu uzyskania przychodu.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3c ustawy CIT, do przychodów podatkowych nie zalicza się przychodów z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną. Zatem wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu w postaci opisanych składników majątkowych nie spowoduje powstania przychodu podatkowego dla Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 4 pkt 3 ustawy o CIT, pojęcie przedsiębiorstwo dla celów ustawy oznacza przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, czyli zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie natomiast z art. 4a pkt 4 ustawy CIT, zorganizowana część przedsiębiorstwa oznacza organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Przedmiotem wkładu do Spółki Osobowej będzie zespół składników majątkowych obejmujący również zobowiązania. Niemniej jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, zespół ten nie będzie organizacyjnie, funkcjonalnie ani finansowo wyodrębniony w ramach Spółki, w szczególności nie będzie stanowił oddziału samobilansującego. W ramach zespołu przenoszonych składników majątkowych nie będą przenoszone umowy o pracę ani umowy zlecenia. W szczególności nie będzie przenoszony zakład pracy w rozumieniu art. 231 Kodeksu pracy. Przenoszone składniki majątkowe będą stanowić jedynie część majątku Wnioskodawcy. W świetle powyższego, należy stwierdzić, że przedmiotem wkładu do Spółki Osobowej nie będzie przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa.

Kwestia, czy przedmiot wkładu stanowi przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa ma znaczenie dla skutków podatkowych aportu do spółki będącej podatnikiem podatku dochodowego, a nie spółki niebędącej osobą prawną w rozumieniu ustawy, czyli zgodnie z art. 4a pkt 14 w zw. z art. 1 ust. 3 ustawy o CIT niebędącej podatnikiem podatku dochodowego - tj. spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej.

Zgodnie bowiem z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy CIT, przychód stanowi nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wartość wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Skutki podatkowe aportu do spółki niebędącej osobą prawną reguluje natomiast wskazany już art. 12 ust. 4 pkt 3c ustawy CIT.

Zatem kwestia, czy przedmiotem wkładu niepieniężnego do Spółki Osobowej jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa czy składniki majątkowe niestanowiące przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie ma znaczenia dla opodatkowania podmiotu wnoszącego wkład do spółki niebędącej osobą prawną. Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3c ustawy CIT. nie zalicza się do przychodów z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną. Zatem niezależnie od tego czy aportowane składniki majątkowe będą stanowiły przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część przedsiębiorstwa czy też nie, aport składników majątkowych do spółki niebędącej osobą prawną w rozumieniu ustawy o CIT (w tym spółki jawnej i spółki komandytowej) nie powoduje powstania przychodu dla wnoszącego aport.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, wniesienie wkładu niepieniężnego do Spółki Osobowej nie spowoduje powstania dla Wnioskodawcy przychodu lub kosztu uzyskania przychodu.

Motywowany przepisami art. 14k i 14 m Ordynacji podatkowej Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie jego stanowiska w sprawie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego - jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Należy równocześnie dodać, że adekwatnie do żądania Spółki, przedmiot oceny organu niniejszej interpretacji stanowi wyłącznie kwestia rozpoznania przychodu i kosztów w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do Spółki Osobowej przez Wnioskodawcę.

Wobec tego w przedmiotowej sprawie nie podlegała ocenie kwestia ustalenia, czy przedmiot wkładu stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl