Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 14 marca 2016 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPB3/4510-141/15/16-S/MJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 r., poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów - po uwzględnieniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2015 r., sygn. akt I SA/Bd 836/15 - stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 3 kwietnia 2015 r. (data wpływu 7 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 maja 2015 r. (data wpływu 20 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy przeniesienie nieruchomości i rzeczy ruchomych na wspólnika występującego ze Spółki w ramach zwrotu dopłat będzie przychodem dla Spółki podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 kwietnia 2015 r. wpłynął, (uzupełniony w dniu 20 maja 2015 r.), ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie ustalenia, czy przeniesienie nieruchomości i rzeczy ruchomych na wspólnika występującego ze Spółki w ramach zwrotu dopłat będzie przychodem dla Spółki podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 8 września 2014 r. w kancelarii Notarialnej zostały podjęte Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki N z siedzibą w X zapisane Aktem Notarialnym Repertorium A numer (...). Uchwała numer 4 z dnia 8 września 2014 r. stanowi, że nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników N Sp. z o.o. wyraża zgodę na zbycie udziałów przez występującego Wspólnika. Wspólnicy Spółki w latach wcześniejszych wnieśli do Spółki dopłaty zwrotne w wysokości 11.600.000,00 zł. Występujący Wspólnik przed sprzedażą swoich udziałów, jeszcze jako wspólnik tej Spółki wystąpił do Zarządu Spółki z roszczeniem o zwrot dopłat w kwocie 2.700.000,00 zł.

W związku z brakiem środków pieniężnych na rachunku bankowym Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę i jednomyślnie postanowiło, iż dopłaty wpłacone do Spółki w wysokości 2.700.000,00 zł zostaną zwrócone występującemu Wspólnikowi przez świadczenie rzeczowe. Jednocześnie Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanowiło zgodnie z podjętą uchwałą o zmianie świadczenia pieniężnego w wysokości 2.700.000,00 zł, które stanowi zwrot dopłat dla występującego Wspólnika na świadczenie rzeczowe (datio in solutum) art. 453 Kodeksu cywilnego, polegające na przeniesieniu na jego rzecz własności o łącznej wartości 2.700.000,00 zł:

* nieruchomości stanowiącej działkę gruntu, na której znajdują się budynki portierni, warsztatu mechanicznego z garażami, hali prefabrykowanej jednokondygnacyjnej i dwukondygnacyjnej oraz budowle - zbiornik bezodpływowy, ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach żelbetonowych, ogrodzenie z siatki stalowej w ramkach stalowych, zewnętrzna sieć wodociągowa, w wartości 1.800.000,00 zł. Wyżej wymienione grunty i obiekty stanowią środki trwałe Spółki.

Nieruchomość zabudowana została nabyta w całości przez Spółkę w 2007 r. na podstawie aktu notarialnego od osób fizycznych, będących na prawach wspólności ustawowej właścicielami tej nieruchomości.

* rzeczy ruchomych zakupionych przez Spółkę w trakcie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego, tj: agregatów prądotwórczych i szaf sterowniczych o wartości 620.000,00 zł. W tym samym dniu ruchomości zostały wydane. Powyższe rzeczy stanowią towary handlowe Spółki,

* samochodu marki Toyota Land Cruiser o wartości 280.000,00 zł stanowiący środek trwały Spółki. Samochód został zakupiony przez Spółkę w 2013 r. W dniu 8 września 2014 r. została sporządzona i podpisana Umowa przeniesienia własności samochodu marki Toyota Land Cruiser o wartości 280.000,00 zł na rzecz byłego Wspólnika. W tym samym dniu samochód został wydany.

W dniu 19 grudnia 2014 r. zgodnie z zapisami Aktu Notarialnego Rep. A nr (...) zawarto umowę przeniesienia własności w zamian za zwolnienie z długu, obejmujące:

* nieruchomość stanowiącą działkę gruntu, na której znajdują się budynki i budowle

* agregaty prądotwórcze i szafy sterownicze

* samochodu marki Toyota land Cruiser

o łącznej wartości 2.700.00,00 zł, przy czym zgodnie z zapisami punktu 4 Umowy przeniesienia własności w zamian za zwolnienie z długu, na częściowe zaspokojenie roszczeń z powyższego tytułu Spółka przeniosła na rzecz byłego Wspólnika - za jego zgodą - własność ruchomości w postaci agregatów prądotwórczych i szaf sterowniczych oraz samochodu marki Toyota Land Cruiser osobnymi umowami na łączną kwotę 900.000,00 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przeniesienie na własność, przekazanie nieruchomości i rzeczy ruchomych na Wspólnika występującego ze Spółki w ramach zwrotu dopłat, do których zobowiązana jest Spółka będzie przychodem dla Spółki w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym, jak zbycie nieruchomości i rzeczy ruchomych.

Wnioskodawca przedstawił następujące stanowisko:

W ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych nie została zawarta ustawowa definicja przychodu. Regulujący kwestie przychodów art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych nie wymienia źródeł przychodów, a jedynie określa zdarzenia, z wystąpieniem których ustawodawca związał obowiązek wykazania przychodu dla celów podatkowych. Wszystkie wymienione przychody wiążą się z przysporzeniem majątkowym. Z istoty podatku dochodowego wynika, iż jest on ciężarem publicznoprawnym od przyrostu majątkowego (dochodu), a zatem przychodem jako źródłem dochodu jest tylko ta wartość, która wchodząc do majątku podatnika, powiększa jego aktywa. W wyniku zawarcia umowy świadczenia w miejsce wypełnienia (datio in solutum) żadna ze stron (nabywca ani Spółka) nie poniosła dodatkowych kosztów w postaci opłat, prowizji czy wynagrodzeń. Skutkiem dokonanego przeniesienia własności było jedynie zwolnienie Spółki, za zgodą wierzyciela z długu wobec nabywcy, poprzez spełnienie innego świadczenia. Wykonanie zobowiązania przez świadczenie zamienne (datio in solutum) o jakim mowa w art. 453 Kodeksu cywilnego jest formą jego zaspokojenia i co do zasady nie powoduje żadnego przysporzenia po stronie spełniającego świadczenie dłużnika. Roszczenie wierzyciela, wynikające z zawartej umowy zostaje zaspokojone wskutek spełnienia przez dłużnika (Spółkę) na jego rzecz świadczenia zastępczego.

Zdaniem Spółki w sytuacji przekazania majątku w postaci rzeczy ruchomych i nieruchomości w zamian za należny zwrot dopłat nie mamy do czynienia z przysporzeniem majątkowym. Spółka zwraca jedynie swój dług, w postaci rzeczowej. Zatem przeniesienie własności, przekazanie nieruchomości i rzeczy ruchomych nie jest przychodem w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W dniu 23 czerwca 2015 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wydał interpretację indywidualną Nr ITPB3/4510 (...), w której stwierdził, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 3 kwietnia 2015 r. (data wpływu 7 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 maja 2015 r. (data wpływu 20 maja 2015 r.), jest nieprawidłowe.

W dniu 10 lipca 2015 r. (data wpływu) Spółka wniosła wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w przedmiotowej interpretacji. Odpowiedź na ww. wezwanie została udzielona pismem z dnia 30 lipca 2015 r. znak ITPB3/4510 (...) (doręczonym w dniu 4 sierpnia 2015 r.). W skardze z dnia 15 sierpnia 2015 r. (data wpływu 24 sierpnia 2015 r.) na ww. interpretację wniesiono o jej uchylenie.

Wyrokiem z dnia 25 listopada 2015 r., sygn. akt I SA/Bd 836/15 (orzeczenie jest prawomocne od dnia 16 stycznia 2016 r.) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną. W wyroku tym skład orzekający w przedmiotowej sprawie stwierdził, że:

- "W ramach datio in solutum, w ocenie sądu, nie można doszukiwać się wystąpienia dwóch transakcji dla celów podatkowych - sprzedaży nieruchomości a następnie zaspokojenia wierzyciela. Jest to po prostu modyfikacja dotychczasowego zobowiązania. Organ interpretujący nie dostrzega, że na gruncie art. 14 ust. 1 u.p.d.o.p. można przyjąć, że opodatkowaniu podlegają przesunięcia majątkowe pomiędzy podatnikami, które są dokonywane w oparciu o tytuł prawny przewidujący ich odpłatne zbycie, a strony transakcji łączy umowa przewidująca zapłatę ceny. Tymczasem mające nastąpić wypełnienie zobowiązania z tytułu zwrotu wniesionych dopłat poprzez wykonanie innego świadczenia w miejsce dotychczasowego (zwrotu kwoty dopłat) na skutek przeniesienia własności nieruchomości oraz rzeczy ruchomych nie przewiduje odpłatnego zbycia. Nie ma zatem charakteru wzajemnego, a więc jest nieodpłatne i taki też charakter ma świadczenie spełniane zamiast świadczenia pierwotnego. Zasadne jest wiec stanowisko, że przy przeniesieniu własności nieruchomości oraz rzeczy ruchomych w sytuacji opisanej przez spółkę w zdarzeniu przyszłym nie wystąpią dwie odrębne transakcje.

Ponieważ w myśl art. 12 ust. 1 w zw. z art. 14 ust. 1 u.p.d.o.p. tylko odpłatne zbycie rzeczy powoduje powstanie przychodu podatkowego, zbycie nieruchomości oraz rzeczy ruchomych nie mające cech odpłatności jest podatkowo obojętne."

"W ocenie Sądu mając powyższe na uwadze Minister Finansów przyjmując, że w świetle opisanego zdarzenia przyszłego przeniesienie na rzecz występującego ze spółki wspólnika nieruchomości oraz rzeczy ruchomych, których wartość odpowiada wysokości wniesionych dopłat będzie skutkować po stronie skarżącej powstaniem przychodu podatkowego z tytułu odpłatnego zbycia wskazanych składników majątku naruszył powołane przepisy art. 12 ust. 1 w zw. z art. 14 ust. 1 u.p.d.o.p.".

W konsekwencji - jego zdaniem - przy ponownym rozpatrzeniu wniosku o interpretację organ winien dokonać oceny stanowiska strony zaprezentowanego we wniosku, z uwzględnieniem oceny prawnej wyrażonej w powyższym uzasadnieniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego - biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie zawarte w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2015 r. sygn. akt I SA/Bd 836/15 - stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl