Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 9 czerwca 2015 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPB3/4510-132/15/AW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 26 marca 2015 r. (data wpływu 31 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od odsetek - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 marca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od odsetek.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (dalej zwany NPL) prowadzi działalność w sektorze energetycznym oraz należy do międzynarodowego holdingu, którego jednostką dominującą jest firma A.P. z siedzibą w L. i notowana na giełdzie papierów wartościowych.

Spółka (NPL) otrzymała od spółki A.E. z siedzibą w H. w E. pożyczkę w wysokości 850 000 Euro przeznaczoną na sfinansowanie bieżącej działalności produkcyjnej. W okresach miesięcznych A. nalicza od udzielonej pożyczki odsetki wystawiając fakturę na rzecz NPL. Z uwagi na dość znacznie rozbudowaną strukturę właścicielską w ramach międzynarodowego holdingu A. istnieją pomiędzy spółkami opisanymi powyżej następujące powiązania kapitałowo-właścicielskie:

* A. posiada 100% udziałów w spółce A.E., która to spółka posiada 100% udziałów w spółce A.E. (A. - pożyczkodawca), ponadto

* A. posiada 100% udziałów w spółce A.N.H., która to spółka posiada 100% udziałów w T.H.A., zaś ta spółka posiada 100% udziałów w spółce N.H., która z kolei ma 100% udziałów w spółce N.A., a N.A. ma 100% udziałów w spółce N. (NPL - pożyczkobiorca).

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że spółki NPL (pożyczkobiorca) oraz A. (pożyczkodawca) są podmiotami powiązanymi, których 100% właścicielem jest firma A.P., a własność ta następuje w wyniku powiązań kapitałowych ze spółkami zależnymi wymienionymi powyżej, tj. A.E.H., A.N.H., T.H.A., N.H.A. i N.A.

Spółka NPL po otrzymaniu faktury dokumentującej naliczone za dany miesiąc odsetki od pożyczki dokonuje płatności na rzecz spółki A. płacąc 100% wartości faktury, nie potrącając podatku u źródła w związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego przychodów z tytułu odsetek w myśl zapisów art. 21 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż spółka A.P. posiada bezpośrednio 100% udziałów w spółkach NPL oraz A. i jednocześnie podlega w państwie członkowskim UE opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

1. Czy Spółka postępuje prawidłowo nie potrącając podatku dochodowego od wypłacanych spółce A. odsetek zgodnie z zapisami art. 21 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2. Czy powiązania kapitałowe opisane w przedstawionym stanie faktycznym pomiędzy spółkami N. i A. a A.P. mają charakter powiązań bezpośrednich, a zatem spełniają warunek określony w zapisach art. 21 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

3. Czy Spółka powinna dokonywać potrąceń podatku dochodowego w wysokości 5% od odsetek wypłacanych spółce A., zgodnie z zapisami art. 11 ust. 2 Konwencji zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2002 r., a jednocześnie spółka A. przedłożyła certyfikat rezydencji zgodnie z zapisem § 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy - w zakresie pytania oznaczonego we wniosku numerem 1 - Spółka postępuje prawidłowo nie potrącając podatku dochodowego od wypłacanych spółce A. odsetek zgodnie z zapisami art. 21 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Spółka A. jest podatnikiem w myśl definicji wyrażonej w art. 3 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Obciążając NPL tytułem odsetek naliczonych od udzielonej pożyczki uzyskuje przychód z odsetek zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przychód ten powinien być opodatkowany zgodnie z zapisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatkiem dochodowym w wysokości 20%, który to podatek Spółka NPL powinna potrącić z wypłacanych spółce A. przychodów z tytułu odsetek.

Jednakże ustawodawca w myśl art. 21 ust. 3 oraz ust. 3a i na podstawie Dyrektywy Rady Unii Europejskiej 2003/49/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego do odsetek oraz należności licencyjnych między powiązanymi spółkami różnych Państw Członkowskich - art. 1 oraz 3 zwalnia od podatku dochodowego przychody z tytułu odsetek, jeżeli wypłacane są pomiędzy spółkami powiązanymi.

Warunek powyższy został spełniony, mając na uwadze powiązania właścicielskie w ramach grupy kapitałowej A. Obie spółki NPL oraz A. uznać należy za powiązane, w kapitałach których inna spółka A.P. posiada bezpośrednio 100% udziałów. Ponadto spółka A.P. ma siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej oraz wszystkie jej dochody są opodatkowane podatkiem dochodowym, na dowód czego zdeponowała u Wnioskodawcy stosowne zaświadczenie. Zatem spełnione są wszelkie warunki w myśl, których odsetki wypłacane spółce powiązanej są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym (podatkiem u źródła).

Zdaniem Wnioskodawcy - w zakresie pytania oznaczonego we wniosku numerem 2 - zgodnie z definicją GUS o kontroli bezpośredniej mówi się, gdy choć jedna z poniższych zasad jest prawdziwa:

1.

jednostka prawna posiada ponad 50% prawa głosu innej jednostki prawnej;

2.

jednostka prawna całkowicie skonsolidowała rachunki innej jednostki, a żadna inna jednostka prawna nie skonsolidowała rachunków tejże jednostki prawnej;

3.

jednostka prawna posiada mniej lub 50% praw głosu innej jednostki prawnej, a żadna inna jednostka prawna nie posiada więcej.

Do grupy A., gdzie jednostką dominująca jest spółka A.P. należą Wnioskodawca - NPL oraz spółka A. W wyniku powiązań kapitałowych spółka A.P. posiada 100% prawa głosu zarówno w spółce NPL, jak i w spółce A.

Poniżej przedstawiono strukturę własnościową w grupie A., zgodnie z którą A.P. sprawuje bezpośrednią kontrolę nad:

I. N.

1. A.P. - 100% udziałów w A.N.H,

2. A.N.H. -100% udziałów w T.H.A.

3. T.H.A. - 100% udziałów w N.H.A.,

4. N.H.A. - 100% udziałów w N.A.,

5. N.A. - 100% udziałów w N. (Wnioskodawca - pożyczkobiorca), oraz nad:

II. A.E.H. (pożyczkodawca)

1. A.P. - 100% udziałów w A.E.H.,

2. A.E.H. - 100% udziałów w A.E.H. (pożyczkodawca).

Mając powyższe powiązania na uwadze należy stwierdzić, że spełniona jest definicja GUS odnośnie bezpośredniego powiązania (kontroli) z pkt 3 pomiędzy spółkami NPL i A. a A.P.

Zdaniem Wnioskodawcy - w zakresie pytania oznaczonego we wniosku numerem 3 - podatek dochodowy od wypłacanych odsetek spółce A. nie powinien być potrącany, gdyż dochody te zgodnie - z uzasadnieniem do pytania nr 1 - są zwolnione z opodatkowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.), podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na gruncie polskiego prawa podatkowego w stosunku do niektórych dochodów osiągniętych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmioty zagraniczne, obowiązek pobrania podatku od tych dochodów spoczywa na podmiocie polskim dokonującym wypłaty należności będącej źródłem tego dochodu.

W art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wymienione zostały określone rodzaje należności, wypłacanych przez podmioty polskie podmiotom zagranicznym, w przypadku uzyskania których, podmiot zagraniczny podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym, a obowiązanym do jego naliczenia, potrącenia i odprowadzenia do urzędu skarbowego jest podmiot polski. Podatek ten nazywany jest podatkiem "u źródła" ze względu na szczególny sposób jego poboru, który dokonywany jest przez polski podmiot wypłacający określone należności na rzecz nierezydenta, w trybie i na zasadach wymienionych w art. 26 ww. ustawy.

Jak stanowi art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, z zastrzeżeniem ust. 2, 2b i 2d w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat, z uwzględnieniem odliczeń przewidzianych w art. 22 ust. 1a-1e. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy podatkowej podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 przychodów: z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how) - ustala się w wysokości 20% przychodów.

Stosownie do art. 21 ust. 2 ww. ustawy, przepisy ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Tak więc - co do zasady - od uiszczanych przez Spółkę na rzecz spółki holenderskiej odsetek od udzielonej przez tę spółkę pożyczki na finansowanie bieżącej działalności produkcyjnej, Wnioskodawca - jako płatnik - ma obowiązek pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonanych wypłat należności.

Niemniej jednak, regulacja zawarta w art. 21 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje wyjątek od ww. reguły. Zgodnie z tym przepisem, zwalnia się od podatku dochodowego przychody, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

1.

wypłacającym należności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest:

a.

spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo

b.

położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład spółki podlegającej w państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania, jeżeli wypłacane przez ten zagraniczny zakład należności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów przy określaniu dochodów podlegających opodatkowaniu w Rzeczypospolitej Polskiej;

2.

uzyskującym przychody, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest spółka podlegająca w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania;

3.

spółka:

a.

o której mowa w pkt 1, posiada bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 2, lub

b.

o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;

4.

odbiorcą należności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest:

a.

spółka, o której mowa w pkt 2, albo

b.

zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2, jeżeli dochód osiągnięty w następstwie uzyskania tych należności podlega opodatkowaniu w tym państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zagraniczny zakład jest położony.

Warunek posiadania udziałów (akcji), o którym mowa w ust. 3 pkt 3, uważa się także za spełniony, jeżeli zarówno w kapitale spółki, o której mowa w ust. 3 pkt 1 (spółka wypłacająca), jak i w kapitale spółki, o której mowa w ust. 3 pkt 2 (spółka uzyskująca), inna spółka podlegająca w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, posiada bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji). Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio (art. 21 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Zwolnienie powyższe stosuje się, jeżeli posiadanie udziałów, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, wynika z tytułu własności oraz jeżeli spółka, o której mowa w ust. 3 pkt 2 (spółka uzyskująca), nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania - por. art. 21 ust. 3b i 3c ww. ustawy.

Na uwadze trzeba mieć również dyspozycje:

* ust. 6 art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w myśl którego zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, nie ma zastosowania do przychodów, które zgodnie z odrębnymi przepisami zostaną uznane za: przychody z podziału zysków lub spłaty kapitału spółki wypłacającej należności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przychody z tytułu wierzytelności dającej prawo do udziału w zyskach dłużnika, przychody z tytułu wierzytelności uprawniającej wierzyciela do zamiany jego prawa do odsetek na prawo do udziału w zyskach dłużnika, przychody z tytułu wierzytelności, która nie powoduje obowiązku spłaty kwoty głównej tej wierzytelności lub gdy spłata jest należna po upływie co najmniej 50 lat od powstania wierzytelności;

* ust. 7 art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, stosownie do którego jeżeli w wyniku szczególnych powiązań, o których mowa w art. 11 ust. 1, między podmiotem wypłacającym i uzyskującym należności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, w wyniku czego kwota wypłaconych należności jest wyższa od tej, jakiej należałoby oczekiwać, gdyby powiązania te nie istniały, zwolnienie, o którym mowa w ust. 3, stosuje się tylko do kwoty należności określonej bez uwzględniania warunków wynikających z tych powiązań. Przepisy art. 11 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

Jednocześnie, na podstawie art. 22b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwolnienia i odliczenia wynikające z przepisów art. 20-22 stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego innego niż Rzeczpospolita Polska państwa, w którym podatnik ma swoją siedzibę lub w którym dochód został uzyskany.

Należy więc wyjaśnić, że w art. 21 ust. 3 pkt 3 i 3a ustawodawca wskazał, jakie powiązania kapitałowe muszą występować pomiędzy spółką wypłacającą należności z tytułu odsetek, a uzyskującą przychody, aby można było zastosować zwolnienie od podatku dochodowego.

Na gruncie ustawy o podatku dochodowego od osób prawnych pojęcie "posiadania bezpośrednio (...) udziałów" nie zostało zdefiniowane. Ze względu na brak legalnej definicji tego pojęcia - wyjaśniając jego znaczenie na gruncie przepisów podatkowych - trzeba posłużyć się znaczeniem tego pojęcia stosowanym w języku potocznym, wyrażonym w określeniach słownikowych. Regułom języka normatywnego odpowiadają bowiem określone dyrektywy wykładni językowej, w myśl których przy tłumaczeniu znaczenia normy należy jej przypisać takie znaczenie, jakie ma ona w języku potocznym, chyba że ważne względy przemawiają za odstępstwem od tego znaczenia.

Za Słownikiem języka polskiego PWN (http://sjp.pwn.pl/sjp Słownik języka polskiego) bezpośrednio oznacza (1) «bez pośrednictwa», (2) «o stosunkach przestrzennych: bardzo blisko», (3) «w chwili następującej po czymś lub poprzedzającej coś, krótko przed kimś lub po kimś».

Wobec tego, powiązań pomiędzy spółkami - wypłacającą odsetki i pożyczkodawcą - nie można utożsamić z "bezpośrednim posiadaniem udziałów", co wypełniałoby warunki zwolnienia określone w art. 21 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Konkluzji tej nie zmienia twierdzenie Wnioskodawcy, że powiązania pomiędzy tymi spółkami, a inną spółką, wypełniają definicję GUS odnośnie bezpośredniego powiązania (kontroli), ponieważ zdefiniowanie określonych pojęć dla potrzeb statystycznych nie może kreować zwolnień podatkowych, gdyż przepisy dotyczące zwolnień muszą być interpretowane ściśle, zgodnie z ich wykładnią językową. Tym samym, nie został również spełniony warunek wynikający z art. 21 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W konsekwencji, jako że niespełnione są określone powyżej warunki zastosowania omawianego zwolnienia podatkowego, więc dochód uzyskany przez spółkę holenderską z tytułu wypłaty odsetek nie będzie podlegał zwolnieniu na podstawie normy art. 21 ust. 3 i 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przechodząc zatem na grunt Konwencji podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2002 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz. U. z 2003 r. Nr 216, poz. 2120) wskazać należy, że stosownie do art. 11 ust. 1 i 2 ww. umowy, odsetki, które powstają w Umawiającym się Państwie i są wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie. Jednakże takie odsetki mogą być także opodatkowane w Umawiającym się Państwie, w którym powstają, i zgodnie z ustawodawstwem tego Państwa, ale jeżeli osoba uprawniona do odsetek ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie, to podatek w ten sposób ustalony nie może przekroczyć 5 procent kwoty brutto tych odsetek.

Zgodnie z definicją "odsetek" zawartą w art. 11 ust. 5 tej umowy określenie "odsetki" oznacza dochód z wszelkiego rodzaju wierzytelności, zarówno zabezpieczonych, jak i niezabezpieczonych hipoteką, lecz niedających prawa do uczestniczenia w zyskach dłużnika, a w szczególności dochody z państwowych papierów wartościowych oraz dochody z obligacji lub skryptów dłużnych, włącznie z premiami i nagrodami związanymi z takimi papierami wartościowymi, obligacjami lub skryptami dłużnymi. Opłat karnych z tytułu opóźnionej zapłaty nie uważa się za odsetki w rozumieniu tego artykułu.

Postanowienia ustępów 1, 2 i 3 - stosownie do ustępu 6 tego artykułu - nie mają zastosowania, jeżeli osoba uprawniona do odsetek, mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, prowadzi w drugim Państwie, w którym powstają odsetki, działalność gospodarczą poprzez zakład tam położony, bądź wykonuje wolny zawód w oparciu o stałą placówkę, która jest w nim położona, i jeżeli wierzytelność, z tytułu której płacone są odsetki, jest faktycznie związana z takim zakładem lub stałą placówką. W takim przypadku stosuje się postanowienia artykułu 7 lub artykułu 14.

Zgodnie z art. 11 ust. 7 tej umowy, uważa się, że odsetki powstają w Umawiającym się Państwie, jeżeli płatnikiem jest osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w tym Państwie. Jeżeli jednak osoba wypłacająca odsetki, bez względu na to, czy ma ona miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, posiada w Umawiającym się Państwie zakład lub stałą placówkę, w związku z działalnością których powstało zobowiązanie, z tytułu którego są wypłacane odsetki, i zapłata tych odsetek jest pokrywana przez ten zakład lub stałą placówkę, to uważa się, że odsetki takie powstają w Państwie, w którym położony jest zakład lub stała placówka.

Jednocześnie, jeżeli między płatnikiem a osobą uprawnioną do odsetek lub między nimi a osobą trzecią istnieją szczególne powiązania i dlatego odsetki mające związek z roszczeniem wynikającym z długu, z tytułu którego są wypłacane, przekraczają kwotę, która byłaby uzgodniona pomiędzy płatnikiem a osobą uprawnioną do odsetek bez takich powiązań, wówczas postanowienia tego artykułu mają zastosowanie tylko do ostatniej wymienionej kwoty. W takim przypadku nadpłacona część podlega opodatkowaniu zgodnie z ustawodawstwem każdego Umawiającego się Państwa i z uwzględnieniem innych postanowień niniejszej konwencji (art. 11 ust. 8).

Przywołany uprzednio art. 11 ust. 4 ww. umowy definiuje odsetki m.in. jako dochód z wszelkiego rodzaju wierzytelności. Tak więc do odsetek o jakich mowa w tym przepisie należy zaliczyć także wierzytelności z tytułu odsetek od pożyczek.

Odnosząc powyższe do analizowanej sytuacji stwierdzić należy, że odsetki od pożyczki wypłacane rezydentowi holenderskiemu stanowią jego przychód, który powstaje w Polsce. Nie ma do nich zastosowania zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 3 i 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. A zatem, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 wymienione odsetki mogą być opodatkowane w państwie źródła ich powstania, z zastrzeżeniem postanowień umowy odnośnie wysokości stawki podatku, zgodnie z którą ww. podatek nie może przekroczyć 5% kwoty brutto tych odsetek. Wypłacający odsetki jest przy tym obowiązany - jako płatnik - w dniu dokonania wypłaty pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od tej wypłaty. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl