ITPB3/423-623/12/PST

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 4 stycznia 2013 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB3/423-623/12/PST

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 4 października 2012 r. (data wpływu 10 października 2012 r.), uzupełnionego w dniu 13 grudnia 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 października 2012 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy. Pismem z dnia 10 grudnia 2012 r., znak ITPP1/443-1242/12-2/AT, ITPB3/423-623/12/PST wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosków, tj. uiszczenie opłaty - m.in. w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Powyższa opłata została dokonana w dniu 13 grudnia 2012 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W związku z decyzją Prezydenta Miasta nr 1248/2011 z dnia 12 października 2011 r. o ustaleniu lokalizacji drogi, na działkach oznaczonych w rejestrze gruntów nr 138/1 o pow. 0,0302 ha i nr 171/1 o pow. 0,1248 ha, obręb 406, Spółdzielnia Mieszkaniowa zmuszona została do przekazania nieruchomości ww. działek, które były w użytkowaniu wieczystym. Grunty z działki nr 138 i 171 były zabudowane nieruchomością budynkową wielomieszkaniową. Po wydzieleniu, działki nr 138/1 i 171/1 stanowiły grunty nie zabudowane. Obejmowały one fragment drogi wewnętrznej, parkingi, chodniki, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie na pojemniki do odpadów oraz nasadzenia. Na wywłaszczonych działkach (nr 138 i 171) znajdowała się ww. nieruchomość wraz z infrastrukturą towarzysząca, a dostawa budynku oraz powyższych budowli nie spowodowała pomniejszenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Urząd Miasta zgodnie z decyzją z dnia 6 lipca 2012 r. orzekł należną do wypłaty kwotę odszkodowania w wysokości 323.196,80 zł. Cała wartość odszkodowania została przez Gminę przekazana na rzecz banku na spłatę wierzytelności zabezpieczonej hipoteką, którą stanowił kredyt zaciągnięty na budowę nieruchomości (budynek wielomieszkaniowy). Zatem odszkodowanie to przeznaczone zostało na cele statutowe Spółdzielni. Użytkownicy lokali mają ustawowy obowiązek spłaty kredytu zaciągniętego na budowę ich mieszkań (spłata normatywna). W ostateczności, to oni osiągnęli korzyść wynikającą z analitycznego zmniejszenia ich zadłużenia. W dniu 13 sierpnia 2012 r. Gmina dokonała przelewu na rzecz ww. banku, co spowodowało zmniejszenie ww. zadłużenia kredytowego. Art. 29 ust. 1 w powiązaniu z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT stanowi, ze za obrót należy uznać kwotę należną z tytułu wywłaszczenia, pomniejszoną następnie o kwotę należnego - podatku. Przed pomniejszeniem jest to kwota brutto. Bank całą otrzymaną kwotę brutto (323.196,80 zł.) przeznaczył na zmniejszenie zadłużenia, którego obowiązek spłaty ciąży do końca 2017 r. (zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych). Spółdzielnia nie jest w stanie wpłacić tak dużej kwoty podatku VAT (60.435 zł) ponosząc jednocześnie dotkliwą stratę.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

1.

Czy Spółdzielnia postąpiła słusznie naliczając należny podatek VAT zgodnie z art. 29 ust. 1 w powiązaniu z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, czy powinna zastosować zwolnienie zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ww. ustawy.

2.

Czy dochód z tytułu odszkodowania należy uznać za dochód z gospodarki zasobem mieszkaniowym i czy w związku z tym będzie on podlegał zwolnieniu w trybie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przedmiot niniejszej interpretacji stanowi odpowiedź na pytanie drugie - dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych. Odpowiedź na pytanie pierwsze - dotyczące podatku od towarów i usług - będzie przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania drugiego - dotyczącego podatku dochodowego od osób prawnych.

Zdaniem Spółdzielni dochód z tytułu odszkodowania należy uznać za dochód z gospodarki zasobem mieszkaniowym i w związku z tym będzie on podlegał zwolnieniu w trybie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zasady funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych określa ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r.o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ww. ustawy celem spółdzielni mieszkaniowej jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 i 3 ww. ustawy przedmiotem działalności spółdzielni jest m.in.:

* budowanie lub nabywanie budynków w określonych w ustawie celach, np: ustanawiania na rzecz członków spółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych, ustanawiania na rzecz członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażach wielostanowiskowych,

* budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz członków własności tych domów,

* udzielanie pomocy członkom w budowie przez nich budynków mieszkalnych lub domów jednorodzinnych,

* budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu.

* obowiązek zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub nabyte na podstawie ustawy mienie jej członków.

Jak wynika z art. 4 ww. ustawy, członkowie spółdzielni, osoby niebędące członkami spółdzielni i inne osoby wymienione w tym przepisie, obowiązani są uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni oraz w zobowiązaniach spółdzielni z innych tytułów przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.

Mając na uwadze powyższe uregulowania stwierdzić należy, że w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych określono zasady i cele działalności spółdzielni mieszkaniowych, a także prawa i obowiązki ich członków.

Z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) - dalej: ustawa - wynika, że dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych od innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Powołana ustawa o podatku dochodowym nie zawiera definicji: "zasobów mieszkaniowych" oraz "gospodarki zasobami mieszkaniowymi". Zauważyć należy jednak, że w języku potocznym, pojęcie "gospodarka" - w kontekście omawianego przypadku oznacza dysponowanie i zarządzanie czymś. "Zasób" zaś to m.in. pewna nagromadzona ilość czegoś. Natomiast pojęcie "mieszkanie" jest równoznaczne w swojej treści z pomieszczeniem, w którym się mieszka (vide: Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, http://sjp.pwn.pl). Tak więc przymiotnik "mieszkaniowy", "mieszkaniowych", określa rzeczy związane z mieszkaniem.

W konsekwencji przez "zasoby mieszkaniowe", o których mowa ww. ustawie należy rozumieć:

* znajdujące się w budynku mieszkalnym lokale mieszkalne wraz przynależnymi do nich pomieszczeniami oraz wyposażenie techniczne, jak np.:

* dźwigi osobowe i towarowe,

* aparaty do wymiany ciepła,

* kotłownie i hydrofornie wbudowane,

* klatki schodowe,

* strychy, piwnice, komórki,

* balkony, loggie,

* garaże,

* pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, tj.:

* budynki (pomieszczenia) administracji osiedlowej,

* kotłownie i hydrofornie wolno stojące,

* osiedlowe warsztaty (zakłady) konserwacyjno-remontowe,

* urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się budynki wyżej wymienione, jak:

* zbiorniki - doły gnilne, szamba, przydomowe oczyszczalnie ścieków,

* rurociągi i przewody sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej,

* sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne,

* budowle inżynieryjne (studnie itp.), stacje transformatorowe,

* budowle komunikacyjne, jak: drogi osiedlowe, ulice, chodniki,

* inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych, jak np. latarnie oświetleniowe, ogrodzenia, parkingi, trawniki, kontenery na śmieci.

Związane z wyżej wymienionymi budowlami (pomieszczeniami), obiektami i urządzeniami przychody (np. opłaty, czynsze) oraz sfinansowane z nich koszty, stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Stanowią one jednocześnie przychody i koszty podatkowe w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dochód powstały z tego tytułu, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy, wolny będzie od podatku dochodowego, o ile przeznaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. Ze zwolnienia nie będą natomiast korzystały dochody podmiotów, o których mowa w tym przepisie otrzymane z innych źródeł niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi nawet jeśli zostaną przeznaczone na utrzymanie tych zasobów.

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania oraz przedstawiony stan faktyczny dla oceny prawnej przysporzenia z tytułu odszkodowania za wywłaszczenie istotne znaczenie ma charakter tego przysporzenia, tj. związku z powstałą szkodą. W przypadku szkody majątkowej powstałej na zasobach mieszkaniowych, odszkodowanie za wywłaszczenie stanowi rekompensatę będącą przychodem z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

W kontekście powyższego należy stwierdzić iż, otrzymanie przez Spółdzielnię odszkodowanie za wywłaszczenie zasobu mieszkaniowego będzie przychodem z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Przychód ten ma wpływ na wysokość dochodu osiągniętego z tej gospodarki, który stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy podlega zwolnieniu od podatku dochodowego, w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Należy również zauważyć, iż spłata kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na wybudowanie budynków mieszkalnych, równoznaczna jest z przeznaczeniem dochodu uzyskanego z gospodarki zasobami mieszkaniowymi na cele związane z ich utrzymaniem.

Reasumując stanowisko Spółdzielni wyrażone we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego należy uznać za prawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl