Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 18 stycznia 2010 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPB3/423-615b/09/DK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 8 października 2009 r. (data wpływu 12 października 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego - uzupełnionym pismem z dnia 28 grudnia 2009 r. (data wpływu 31 grudnia 2009 r.) - dotyczącej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie opodatkowania wniesienia aportem przedsiębiorstwa do spółki komandytowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 października 2009 r. do tut. organu wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego - uzupełniony pismem z dnia 28 grudnia 2009 r. (data wpływu 31 grudnia 2009 r.) - w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania wniesienia aportem przedsiębiorstwa do spółki komandytowej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca i jego wspólnicy zamierzają dokonać zmian organizacyjnych polegających na utworzeniu spółki celowej sp. z o.o. ze 100% udziałem Wnioskodawcy. W kolejnym okresie planuje się utworzenie spółki komandytowej, do której aportem zostanie wniesione przedsiębiorstwo Wnioskodawcy i zostanie on komplementariuszem, a dotychczasowi wspólnicy - osoby fizyczne, zostaną komandytariuszami.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy w związku z wniesionym aportem przedsiębiorstwa sp. z o.o. do spółki komandytowej, na który składają się aktywa i zobowiązania oraz kapitały rezerwowe i zapasowe powstałe z niepodzielonego zysku, powstanie obowiązek podatkowy po stronie sp. z o.o., sp. komandytowej czy też wspólników sp. z o.o. będących równocześnie komandytariuszami w sp. komandytowej.

2.

Czy z tytułu otrzymania dywidendy przez spółkę komandytową od sp. z o.o. spółki celowej, której stanie się właścicielem komandytariusze i komplementariusz zapłacą podatek, czy podatek zostanie potrącony tylko przy wypłacie dywidendy w spółce z o.o. oraz czy może tutaj wystąpić potrójne opodatkowanie wypracowanego zysku przez spółkę z o.o., której właścicielem będzie spółka komandytowa, tzn. podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od dywidend i podatek od dochodu z udziału w spółce komandytowej.

3.

Czy sprzedaż udziałów w celowej spółce z o.o., o której mowa we wniosku przez sp. komandytową będzie podlegała opodatkowaniu tylko jako dochód przypadający z udziału w sp. komandytowej czy też jako odrębne źródło przychodów.

Niniejsza interpretacja stanowi odpowiedź na pytanie 1 (we wniosku oznaczone numerem 2), dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych. W pozostałym zakresie sprawa zostanie rozstrzygnięta odrębnymi pismami.

W odniesieniu do wskazanego pytania Wnioskodawca stwierdził, że wniesienie aportem przedsiębiorstwa sp. z o.o. do spółki komandytowej nie spowoduje żadnych zobowiązań podatkowych, gdyż nie podlega to art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) przepisy ustawy mają zastosowanie do osób prawnych, spółek kapitałowych w organizacji oraz do jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej. Z uwagi na fakt, iż przepisy Kodeksu spółek handlowych nie przyznają spółce komandytowej osobowości prawnej, nie może ona zostać uznana za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

Nie oznacza to jednak, że dochody przez nią uzyskiwane są wyłączone spod opodatkowania podatkiem dochodowym. Należy bowiem zwrócić uwagę, że na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychody z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego udziału. Artykuł 5 ust. 2 ww. ustawy stanowi, iż zasady te stosuje się do rozliczania kosztów uzyskania przychodów.

Mając na uwadze przytoczone przepisy, należy stwierdzić, iż przychody i koszty powstające w spółce komandytowej przypisywane są odpowiednio do jej wspólników, którzy, w zależności od ich formy prawnej, podlegają z tego tytułu opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W związku z tym, w przypadku wspólników będących osobami prawnymi skutki podatkowe zdarzeń dokonywanych przez spółkę komandytową, w szczególności także transakcje pomiędzy tą spółką a wspólnikami, należy oceniać na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stwierdzić należy więc, iż wniesienie przez Wnioskodawcę (osobę prawną) do spółki komandytowej wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa nie spowoduje powstania przychodu u Spółki. Pomimo, iż w wyniku wniesienia wkładu niepieniężnego nastąpiło przeniesienie własności przedmiotu tego wkładu na spółkę komandytową, to jednak na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przeniesienie to jest zdarzeniem podatkowo neutralnym.

Podnieść również należy, iż do wskazanego zdarzenia przyszłego nie znajdzie zastosowania art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż przepis ten reguluje kwestię wystąpienia przychodu z tytułu niepodzielonych zysków w związku z przekształceniem spółki kapitałowej w osobową, tymczasem taka sytuacja nie zachodzi w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku o udzielenie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu; ul. Św. Jakuba 20; 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl