Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 5 marca 2014 r.
Ustalenie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 44 u.p.d.o.p.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPB3/423-591d/13/PS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 2 grudnia 2013 r. (data wpływu 6 grudnia 2013 r.) uzupełnionym na formularzu ORD - IN z dnia 28 stycznia 2014 r. (data wpływu 30 stycznia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 grudnia 2013 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółdzielnia w zakresie ustalania i rozliczania wyniku finansowego uwzględnia przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze, ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. i ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Mając na uwadze specyfikę gospodarki finansowej spółdzielni uwzględnia następujące przepisy:

* art. 6 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, na podstawie którego różnica miedzy kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości, zarządzanej przez spółdzielnie na podstawie art. 1 ust. 3, a przychodami z opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1-2 i 4, zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym;

* art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zgodnie z którym pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem, a w części przekraczającej te wydatki przypadają właścicielom lokali proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości wspólnej, natomiast pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej spółdzielnia może przeznaczyć w szczególności na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków oraz na prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej,

* art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty), z zachowaniem zasady ostrożności. W szczególności należy w tym celu w wyniku finansowym, bez względu na jego wysokość, uwzględnić wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne i wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne;

* art. 42 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym na wynik finansowy składają się: wynik działalności operacyjnej w tym z tytułu pozostałych przychodowi kosztów operacyjnych, wynik operacji finansowych, wynik operacji nadzwyczajnych, obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego płatnikiem jest jednostka i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów;

* art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, na podstawie którego wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot, towarzystw budownictwa społecznego oraz komunalnych zakładów gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi,

* art. 75 ustawy - Prawo spółdzielcze, zgodnie z którym zysk spółdzielni, po pomniejszeniu o podatek dochodowy i inne obciążenia obowiązkowe wynikające z odrębnych przepisów ustawowych, stanowi nadwyżkę bilansową;

* art. 76 ustawy - Prawo spółdzielcze, zgodnie z którym nadwyżka bilansowa podlega podziałowi na podstawie uchwały walnego zgromadzenia. Co najmniej 5% nadwyżki przeznacza się na zwiększenie funduszu zasobowego, jeżeli fundusz ten nie osiąga wysokości wniesionych udziałów obowiązkowych;

* art. 77 § 1 ustawy - Prawo spółdzielcze, zgodnie z którym część nadwyżki bilansowej pozostałej po dokonaniu odpisu, o którym mowa w art. 76, przeznacza się na cele określone w uchwale walnego zgromadzenia;

* art. 77 § 2 ustawy - Prawo spółdzielcze, zgodnie z którym zasady podziału nadwyżki bilansowej między członków spółdzielni określa statut.

Rozliczenie wyniku finansowego (bilansowego) w Spółdzielni dokonuje się w podziale na:

* wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi (obejmujący wynik z eksploatacji i utrzymania nieruchomości, lokali mieszkalnych i garaży),

* wynik na pozostałej działalności gospodarczej Spółdzielni (obejmujący między innymi wynik na eksploatacji lokali użytkowych, dzierżaw terenu, przychodów z reklam, przychodów z najmu pomieszczeń piwnicznych na cele prowadzenia działalności gospodarczej oraz wynik z pozostałej działalności operacyjnej i wynik z operacji finansowych).

Wynik na gospodarce zasobami mieszkaniowymi stanowi różnicę między kosztami, a przychodami w zakresie utrzymania i eksploatacji lokali mieszkalnych i garaży. Działalność ta jest wyodrębniana i rozliczana bezwynikowo. Nadwyżka czy niedobór na poszczególnych nieruchomościach zostają zarachowane stosownie do regulacji zawartej w art. 6 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych odpowiednio do przychodów bądź kosztów eksploatacji utrzymania danej nieruchomości w roku następnym.

Wynik na pozostałej działalności - zysk bilansowy brutto jest ustalony wg uregulowań zawartych w ustawie o rachunkowości i składa się wyłącznie z pozostałej działalności gospodarczej Spółdzielni z uwzględnieniem wszystkich kosztów i przychodów finansowych oraz pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych. Do ustalenia podstawy opodatkowania (wynik podatkowy) prowadzona jest odrębna ewidencja rachunkowa.

Do celów ustalenia podatku dochodowego od osób prawnych dokonuje się rozdziału przychodów i kosztów również na dwie kategorie:

* gospodarkę zasobami mieszkaniowymi - wolną od podatku (np. przychody z odsetek od nieterminowych wpłat czynszu i funduszu remontowego na lokalach mieszkalnych, dochód z eksploatacji lokali mieszkalnych itp.),

* pozostałą działalność gospodarczą Spółdzielni - podlegającą opodatkowaniu (np. odsetki od nieterminowych wpłat za użytkowanie lokali użytkowych, dochód z eksploatacji tych lokali, przychody z reklam, itp.).

Znając już podstawę opodatkowania ustala się wysokość podatku dochodowego od osób prawnych, który to podatek pomniejsza zysk bilansowy brutto Spółdzielni. Do zysku bilansowego brutto Spółdzielnia zalicza m.in. takie przychody jak:

* odsetki od nieterminowych opłat eksploatacyjnych od lokali mieszkalnych,

* odsetki od nieterminowych wpłat na fundusz remontowy od lokali mieszkalnych,

* odsetki od lokat bankowych,

* odsetki od rachunków bankowych (spółdzielnia nie posiada odrębnego rachunku bankowego),

* zapłacone przez dłużników odsetki sądowe i komornicze od lokali mieszkalnych,

* zapłacone przez dłużników koszty procesu i egzekucyjne od lokali mieszkalnych,

* zapłacone odsetki za opóźnienia w płatnościach opłat eksploatacyjnych od lokali użytkowych, czynszu najmu i dzierżawy terenu, wynajmu ścian na potrzeby reklamy,

* zapłacone odsetki od nieterminowych wpłat od garaży w najmie, garaży własnościowych i garaży o statusie odrębnej własności,

* zapłacone odsetki od nieterminowych wpłat na fundusz remontowy od lokali użytkowych,

* zapłacone przez dłużników odsetki sądowe i komornicze od lokali użytkowych,

* zapłacone odsetki sądowe i komornicze od czynszu najmu i dzierżaw terenu,

* zapłacone przez dłużników koszty procesu i egzekucyjne od lokali użytkowych,

* zapłacone przez dłużników koszty procesu i egzekucyjne od czynszu najmu i dzierżaw.

Ustalając podstawę opodatkowania Spółdzielnia zalicza tylko te wyżej wymienione elementy, które dotyczą przychodów z lokali użytkowych, dzierżaw terenu, przychodów z reklam, z garaży o ile nie służą mieszkańcom, którzy jednocześnie nie są członkami spółdzielni, wynajem pomieszczeń piwnicznych na cele prowadzenia działalności gospodarczej, odsetki od lokat bankowych i odsetki od rachunków bankowych.

Z podstawy opodatkowania Spółdzielnia wyłącza dochody związane z gospodarką zasobami mieszkaniowymi biorąc pod uwagę regulację art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Do gospodarki zasobami mieszkaniowym w tym przypadku zaliczane są dochody z eksploatacji i utrzymania lokali mieszkalnych i dochody z eksploatacji i utrzymania garaży, o ile te garaże służą mieszkańcom i zarazem mieszkańcy są członkami spółdzielni oraz wszystkie przychody związane z lokalami mieszkalnymi i garażami (mieszkańców i zarazem członków spółdzielni).

Po obciążeniu zysku bilansowego brutto podatkiem dochodowym od osób prawnych ustala się nadwyżkę bilansową lub stratę bilansową, Zgodnie natomiast z art. 75 ustawy - Prawo spółdzielcze, zysk spółdzielni, po pomniejszeniu o podatek dochodowy i inne obciążenia obowiązkowe wynikające z odrębnych przepisów ustawowych, stanowi nadwyżkę bilansową, przy czym w myśl art. 76 podlega ona podziałowi na podstawie uchwały walnego zgromadzenia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

1. Czy kwota uzyskanych odsetek od środków pieniężnych zdeponowanych na lokatach terminowych jest wolna od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2. Czy kwota uzyskanych odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na jednym rachunku bankowym pochodząca z opłat eksploatacyjnych za używanie lokali mieszkalnych i lokali niemieszkalnych korzysta ze zwolnienia na mocy art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

3. Czy dochód Spółdzielni w części dotyczącej odsetek uzyskanych za opóźnienia w płatnościach od wynajmu ścian budynku na potrzeby reklamy jest zwolniony na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

4. Czy dochód Spółdzielni w części dotyczącej odsetek uzyskanych za opóźnienia w płatnościach od najmu pomieszczeń piwnicznych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, jest zwolniony na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

5. Czy dochód Spółdzielni uzyskany z eksploatacji garaży użytkowanych bez względu na tytuł prawny przez osoby, które zamieszkują w zasobach Spółdzielni jest zwolniony na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

6. Czy dochód Spółdzielni w części dotyczącej zapłaconych przez dłużników kosztów procesu od lokali użytkowych jest zwolniony na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

7. Czy dochód Spółdzielni w części dotyczącej zapłaconych przez dłużników kosztów procesu od dzierżaw terenu na których prowadzona jest działalność gospodarcza jest zwolniony na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź w zakresie pytania czwartego. Wniosek Spółdzielni w zakresie pozostałych pytań będzie przedmiotem odrębnych rozstrzygnięć.

Zdaniem Spółdzielni dochód Spółdzielni w części dotyczącej odsetek uzyskanych za opóźnienia w płatnościach od najmu pomieszczeń piwnicznych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, jest opodatkowany i nie podlega zwolnieniu zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1222, z późn. zm.) celem spółdzielni mieszkaniowej, zwanej dalej "spółdzielnią", jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu. Zgodnie z art. 1 ust. 2 i 3 ww. ustawy przedmiotem działalności spółdzielni jest:

* budowanie lub nabywanie budynków w określonych w ustawie celach, np.: ustanawiania na rzecz członków spółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych, ustanawiania na rzecz członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażach wielostanowiskowych,

* budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz członków własności tych domów,

* udzielanie pomocy członkom w budowie przez nich budynków mieszkalnych lub domów jednorodzinnych,

* budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu,

* obowiązek zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub nabyte na podstawie ustawy mienie jej członków.

Jak wynika z art. 4 cytowanej ustawy, członkowie spółdzielni, osoby niebędące członkami spółdzielni i inne osoby wymienione w tym przepisie, obowiązani są uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni oraz w zobowiązaniach spółdzielni z innych tytułów przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.

Spółdzielnie mieszkaniowe są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Jednocześnie, nie zostały one wymienione przez ustawodawcę w treści art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.), jako podmioty, które zwolnione są od podatku. W konsekwencji, spółdzielnie mieszkaniowe podlegają ogólnym regułom podatkowym przewidzianym w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Oznacza to, że przedmiotem opodatkowania jest - co do zasady - dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty (art. 7 ust. 1 ustawy). Dochód ten stanowi natomiast osiągnięta w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania (art. 7 ust. 2).

Obowiązujący od dnia 1 stycznia 2007 r. przepis art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, że wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyjątkiem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Stosownie do wyżej cytowanego przepisu (wprowadzonego przepisem art. 1 pkt 18 lit. a tiret czwarte ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - Dz. U. Nr 217, poz. 1589), z dniem 1 stycznia 2007 r. - zwolnione od podatku są wyłącznie te dochody spółdzielni mieszkaniowych, które zostały uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i które zostały przeznaczone na utrzymanie tych zasobów.

Wobec tego opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają dochody uzyskane z:

* gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które nie zostały przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych oraz

* innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, nawet wówczas, gdy zostaną przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych.

Powołana ustawa o podatku dochodowym nie zawiera definicji: "zasobów mieszkaniowych" oraz "gospodarki zasobami mieszkaniowymi". Zauważyć należy jednak, że w języku potocznym, pojęcie "gospodarka" - w kontekście omawianego przypadku oznacza dysponowanie i zarządzanie czymś. Z definicji zawartej w Słowniku Języka Polskiego (Wydawnictwo PWN) wynika również, że pojęcie "gospodarki" nie ogranicza się tylko do zarządzania i dysponowania, ale obejmuje także całość mechanizmów i warunków działania podmiotów gospodarczych związanych z wytwarzaniem i podziałem dóbr i usług. "Zasób" zaś to m.in. pewna nagromadzona ilość czegoś. Natomiast pojęcie "mieszkanie" jest równoznaczne w swojej treści z pomieszczeniem, w którym się mieszka (vide: Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN). Tak więc przymiotnik "mieszkaniowy", "mieszkaniowych", określa rzeczy związane z mieszkaniem.

Tym samym z interpretacji językowej wynika, że przez pojęcie "zasób mieszkaniowy" należy rozumieć zgromadzone pomieszczenia mieszkalne, natomiast "gospodarka zasobami mieszkaniowymi" obejmuje całość mechanizmów związanych ze zgromadzonymi pomieszczeniami mieszkalnymi.

Na tle przytoczonych definicji słownikowych, odnoszących się do potocznego rozumienia użytych w ustawie podatkowej sformułowań trzeba poczynić zastrzeżenie, że korzystając z przywołanych w nich znaczeń pojęć wyjaśniających ich potoczne, a nie prawne rozumienie należy przyjąć zasadę, iż analizując przepis podatkowy nie można opierać się wyłącznie na literalnym brzmieniu języka potocznego, bez odwołania się do funkcjonujących w systemie prawa podatkowego zasad opodatkowania. Jedną z nich, jest powszechnie akceptowana w orzecznictwie i piśmiennictwie zasada ścisłego interpretowania przepisów wprowadzających ulgi i zwolnienia podatkowe. Skutkiem stosowania tych przepisów jest bowiem ingerencja w inną, mającą podstawowe znaczenie w prawie podatkowym zasadę powszechności opodatkowania uzyskiwanych dochodów, której przejawem na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest jej art. 3 ust. 1 stanowiący, iż podatnicy, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Wobec tego, definiując czy też ustalając znaczenie sformułowania "gospodarka zasobami mieszkaniowymi", nie można czynić tego w oderwaniu od innych regulacji funkcjonujących w systemie prawa podatkowego.

Jeśli zatem art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadza zwolnienie od podatku, uzależniając je od źródła dochodu jakim jest dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, to oznacza, że nie każda aktywność spółdzielni mieszkaniowej generująca powstanie dochodu może korzystać ze zwolnienia. Wobec tego nie wszystkie racjonalne, uzasadnione ekonomicznie i gospodarczo działania podejmowane przez spółdzielnię mieszkaniową skutkujące powstaniem dochodu powodują, iż zwolniony jest on od podatku, ale tylko te, których efektem jest uzyskanie dochodu wyłącznie (ściśle) z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Będą to więc przede wszystkim te dochody, których źródłem są opłaty i czynsze związane z użytkowaniem lokali mieszkalnych oraz przynależnych do nich pomieszczeń, a także korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej, wodno - kanalizacyjnej, energetycznej, ciepłowniczej itp.

Przez "zasoby mieszkaniowe", o których mowa w wyżej wymienionym przepisie art. 17 ust. 1 pkt 44 powołanej ustawy, należy rozumieć:

* znajdujące się w budynku mieszkalnym lokale mieszkalne wraz przynależnymi do nich pomieszczeniami oraz wyposażenie techniczne, jak np.:

* dźwigi osobowe i towarowe,

* aparaty do wymiany ciepła,

* kotłownie i hydrofornie wbudowane,

* klatki schodowe,

* strychy, piwnice, komórki,

* balkony, loggie,

* garaże,

* pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, tj.:

* budynki (pomieszczenia) administracji osiedlowej,

* kotłownie i hydrofornie wolno stojące,

* osiedlowe warsztaty (zakłady) konserwacyjno-remontowe,

* urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się budynki wyżej wymienione, jak:

* zbiorniki - doły gnilne, szamba, przydomowe oczyszczalnie ścieków,

* rurociągi i przewody sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej,

* sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne,

* budowle inżynieryjne (studnie itp.), stacje transformatorowe,

* budowle komunikacyjne, jak: drogi osiedlowe, ulice, chodniki,

* inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych, jak np. latarnie oświetleniowe, ogrodzenia, parkingi, trawniki, kontenery na śmieci.

Reasumując, związane z wymienionymi pomieszczeniami, obiektami i urządzeniami opłaty - oraz sfinansowane z nich koszty stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Stanowią one jednocześnie przychody i koszty podatkowe w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 15 ust. 1, z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 ustawy).

Dochód powstały z tego tytułu, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolny będzie od podatku dochodowego, o ile przeznaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegać będzie natomiast jedynie dochód z działalności gospodarczej innej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, bez względu na cel, na jaki zostanie przekazany.

W związku z powyższym w pierwszej kolejności zauważyć należy, iż przez "zasoby mieszkaniowe", o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, rozumie się nie tylko lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego, lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne do prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, jak również ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie. W konsekwencji pomieszczenia piwniczne, stanowiące część nieruchomości wspólnej, mieszczą się co do zasady w pojęciu zasobów mieszkaniowych. Jednakże przychody uzyskiwane przez Spółdzielnię z tytułu najmu tych pomieszczeń w celach prowadzenia tam działalności gospodarczej nie można uznać za przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Innymi słowy pożytki czerpane z najmu pomieszczeń piwnicznych na cele niemieszkalne nie stanowią gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Dlatego również odsetki z tytułu opóźnień w płatnościach od najmu pomieszczeń piwnicznych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, nie stanowią przychodów dotyczących gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania oraz przedstawiony stan faktyczny należy więc stwierdzić, że przychody Spółdzielni w postaci odsetek z tytułu opóźnień w płatnościach od najmu pomieszczeń piwnicznych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza nie pochodzą z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, a ich źródłem jest inna działalność gospodarcza Spółdzielni Mieszkaniowej. Zatem dochód w części związanej z uzyskiwanymi przychodami z tytułu tych odsetek jest dochodem z działalności, która nie jest podstawową działalnością prowadzoną przez podatników, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy, a więc nie może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego w tym przepisie. Stosownie więc do postanowień art. 7 ust. 1 ustawy, dochód z tego tytułu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, w świetle którego dochód Spółdzielni w części dotyczącej odsetek uzyskanych za opóźnienia w płatnościach od najmu pomieszczeń piwnicznych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, jest opodatkowany i nie podlega zwolnieniu zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - jest prawidłowe.

Podkreślić także należy, że norma wynikająca z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy stanowi formę ulg podatkowych, które naruszają zasadę równości i powszechności opodatkowania. Tym samym, powinna być interpretowana ściśle. Niedopuszczalne jest stosowanie wykładni rozszerzającej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z dnia 13 marca 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl