ITPB3/423-56/07/AM

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 3 grudnia 2007 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB3/423-56/07/AM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 28 września br. (data wpływu 1 października br.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia momentu potrącenia wydatków związanych z nabyciem prawa świadczenia usług teleinformatycznych dla podmiotów będących klientami zbywcy, w ciężar kosztów uzyskania przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 października br. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia momentu potrącenia wydatków związanych z nabyciem prawa świadczenia usług teleinformatycznych dla podmiotów będących klientami zbywcy, w ciężar kosztów uzyskania przychodów.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka zamierza nabyć od dotychczasowego właściciela i administratora sieć teleinformatyczną wraz z autorskimi prawami majątkowymi do oprogramowania oraz prawo do świadczenia na rzecz klientów zbywcy usług teleinformatycznych, wykonywanych dotychczas przez zbywcę.

W związku z powyższym, Spółka zadała pytanie:

Czy wydatki związane z nabyciem prawa świadczenia usług teleinformatycznych na rzecz podmiotów będących w dniu nabycia sieci klientami zbywcy, stanowią dla podatnika koszty uzyskania przychodu potrącalne w dacie ich poniesienia.

Zdaniem Wnioskodawcy, wydatki poniesione na nabycie prawa świadczenia usług teleinformatycznych na rzecz podmiotów będących w dniu nabycia sieci klientami zbywcy stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodów i podlegają potrąceniu w dacie ich poniesienia, gdyż uzyskanie możliwości świadczenia usług teleinformatycznych na rzecz dotychczasowych klientów zbywcy nie stanowi wartości niematerialnej i prawnej, jak również czynnika kształtującego wartość początkową środka trwałego.

Ponadto, przedmiotowe wydatki - według Wnioskodawcy - spełniają wszelkie wymogi określone w art. 15 ust. 1 ustawy, gdyż ich poniesienie warunkuje osiągnięcie przychodów ze sprzedaży usług teleinformatycznych.

Dodatkowo, czas trwania umów na świadczenie ww. usług dotychczasowym klientom zbywcy jest nieokreślony, niemożliwe zatem jest powiązanie ww. wydatków z konkretnymi przychodami, czy okresem rozliczeniowym.

W konsekwencji, wydatki poniesione przez podatnika tytułem nabycia praw do świadczenia usług teleinformatycznych: 1) nie stanowią wydatków inwestycyjnych, 2) stanowią dla Spółki koszt uzyskania przychodu w wysokości rzeczywiście poniesionej, 3) stanowią koszt potrącany w dacie jego poniesienia, ze względu na brak powiązania z konkretnymi przychodami, czy okresem rozliczeniowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) - dalej: ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody - por. art. 15 ust. 4 ustawy.

Wskazana norma art. 15 ust. 4 ustawy, wskazuje jednoznacznie, iż ustalając moment uznania wydatku za koszt podatkowy, należy rozstrzygnąć, czy istnieje możliwość powiązania tego wydatku z przychodem osiągniętym w roku podatkowym. Podatnik bowiem ponosi koszty, które bezpośrednio wiążą się z konkretnymi przychodami osiągniętymi w roku podatkowym lub też obciążają go koszty mające pośredni wpływ na osiągane przez niego przychody w ogóle. Wydatki powiązane bezpośrednio z osiągniętym przychodem należy uwzględniać w kosztach uzyskania przychodów w roku osiągnięcia przychodu chyba, że nie można ich zarachować w tym roku.

Natomiast w myśl ust. 4d art. 15 ustawy, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

W stosunku do tego rodzaju kosztów doszukiwanie się ich bezpośredniej relacji z przychodami nie wchodzi w rachubę. Takie bowiem koszty, chociaż niewątpliwie związane są z osiąganymi przychodami, nie pozostają w uchwytnym związku z konkretnymi przychodami. Tym samym, nie jest możliwe ustalenie, w którym roku podatkowym wystąpi przychód uzasadniający potrącenie takich kosztów. Podatnik winien zatem zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia.

Spółka wskazała, iż wydatków na nabycie praw do świadczenia usług teleinformatycznych, nie można powiązać z konkretnym przychodem. Czas trwania umów na świadczenie ww. usług jest nieokreślony.

W kontekście powyższego, przedstawione we wniosku wydatki z tytułu nabycia praw do świadczenia usług teleinformatycznych, będą stanowiły koszt uzyskania przychodu w dacie poniesienia, z uwzględnieniem przepisu art. 15 ust. 4e ustawy, stanowiącego iż za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Ujęcie w księgach rachunkowych (zaksięgowanie) kosztu na określony dzień decyduje o dacie i sposobie rozliczenia wydatku jako kosztu podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl