ITPB3/423-45a/09/AM

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 22 kwietnia 2009 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB3/423-45a/09/AM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 20 stycznia 2009 r. (data wpływu 26 stycznia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie podatkowego rozliczenia przychodów i kosztów związanych z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 stycznia 2009 r. złożono ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 17 marca 2009 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie podatkowego rozliczenia przychodów i kosztów związanych z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka prowadzi Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego. W dniu 24 grudnia 2008 r. zawarła umowę ramową na jego prowadzenie z Samorządem Województwa w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z okresem realizacji umowy od 7 listopada 2008 r. do 31 grudnia 2010 r. Samorząd Województwa, jako instytucja pośrednicząca, przekazał Wnioskodawcy dotację rozwojową zgodnie z art. 209 ustawy o finansach publicznych, z przeznaczeniem na realizację zadań będących przedmiotem tej umowy w 2008 r., co stanowiło 100% dofinansowania.

Dotacja ta wpłynęła na rachunek Spółki w miesiącu grudniu na wydzielony rachunek bankowy. Wnioskodawca poniósł koszty kwalifikowane, które sfinansował z dotacji w miesiącu grudniu 2008 r. Niewykorzystaną kwotę transzy dotacji zwrócił na rachunek Urzędu Marszałkowskiego w dniu 31 grudnia 2008 r. W miesiącu styczniu 2009 r. Spółka złożyła wniosek o rozliczenie wydatków za okres od 7 listopada 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. do Urzędu Marszałkowskiego.

Dotacja w latach następnych będzie przekazywana w transzach, nie wyższych niż 50% przyznanego dofinansowania na dany rok. Przekazanie kolejnej transzy następować będzie w ciągu 14 dni roboczych od zatwierdzenia przez instytucję pośredniczącą rozliczenia przynajmniej 50% dotychczas otrzymanych transz.

Wydatkami związanymi z realizacją projektu, nie uwzględnionymi w budżecie projektu (koszty niekwalifikowane), są wypłacone w miesiącu grudniu nagrody uznaniowe dla pracowników zatrudnionych w projekcie, zgodnie z regulaminem wynagrodzeń Spółki.

W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytania:

1.

Czy transza dotacji rozwojowej, zgodnie z umową ramową na prowadzenie ROEFS zawartą z Samorządem Województwa w ramach Europejskiego Funduszu społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z okresem realizacji umowy od 7 listopada 2008 r. do 31 grudnia 2010 r., otrzymana w 2008 r., w świetle przepisów art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest w 2008 r. przychodem wolnym od podatku, a koszty sfinansowane z tej dotacji nie stanowią kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58 tej ustawy. Czy też należy traktować transzę jako zaliczkę, a w związku z tym przychody wolne od podatku dochodowego powstaną w dacie akceptacji przez Urząd Marszałkowski (2009 r.), natomiast koszty dotyczące ROEFS poniesione w 2008 r. będą stanowiły koszty uzyskania przychodów roku 2008 i korekta podstawy opodatkowania nastąpi w dacie akceptacji wniosku wydatków (2009 r.).

2.

Czy koszty wypłaconych w miesiącu grudniu 2008 r. nagród uznaniowych dla pracowników projektu, nie uwzględnione w budżecie projektu (koszty niekwalifikowane), są kosztami uzyskania przychodów w 2008 r. dla celów podatku dochodowego od osób prawnych.

Niniejsza interpretacja indywidualna stanowi ocenę stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania pierwszego. Wniosek Spółki w zakresie pytania drugiego zostanie rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną.

Zdaniem Wnioskodawcy - w zakresie pytania pierwszego - otrzymana transza dotacji nie stanowi zaliczki (określonej w art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), tylko jest częścią dotacji przysługującej Jednostce zgodnie z zawartą umową o prowadzenie ROEFS na 2008 r. Dlatego też, otrzymana dotacja do wysokości poniesionych w 2008 r. kosztów kwalifikowanych tego projektu jest przychodem wolnym od podatku dochodowego w 2008 r., natomiast koszty sfinansowane z tej dotacji nie stanowią kosztów uzyskania przychodów za 2008 rok. Kwoty przychodów i kosztów należy uwzględnić w deklaracji CIT-8 za 2008 rok.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.) nie zawiera definicji przychodu podatkowego. Ustawodawca ograniczył się w tym zakresie do przykładowego wyliczenia w art. 12 ust. 1 powołanej ustawy przysporzeń majątkowych "w szczególności" zaliczanych do tej kategorii. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, przychodami - z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14 - są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

W omawianym stanie faktycznym, Wnioskodawca otrzymuje środki pieniężne na finansowanie kosztów kwalifikowanych realizacji projektu. Otrzymane przez Spółkę środki stanowią jej przychód podatkowy w dacie otrzymania, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Należy jednocześnie wyjaśnić, iż dyspozycja art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wyłącza z kategorii przychodów podatkowych pobrane wpłaty lub zarachowane należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także otrzymane lub zwrócone pożyczki (kredyty), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów).

Otrzymana przez Spółkę w grudniu 2008 r. transza dotacji nie stanowi zaliczki na poczet należności za dostawę towarów lub świadczenie usług. Nie ma także charakteru pożyczki (kredytu). Kwota otrzymana w grudniu 2008 r. nie mieści się zatem w dyspozycji art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, lecz jest przychodem podatkowym Wnioskodawcy w dniu jej otrzymania, na mocy cytowanego art. 12 ust. 1 pkt 1 omawianej ustawy.

Rozważając charakter otrzymywanych przez Spółkę środków, należy ponadto odnieść się do regulacji dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Podstawę prawną dla tego Programu stanowią Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.) oraz Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1784/1999. Został on przyjęty do realizacji mocą decyzji Komisji Europejskiej z dnia 28 września 2007 r. nr K (2007) 4547 (komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 października 2007 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej Program Operacyjny Kapitał Ludzki - M.P. Nr 82, poz. 877).

Stosownie do treści art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658, z późn. zm.), sposób zapewnienia wieloletniego finansowania programu operacyjnego ze środków pochodzących z budżetu państwa lub ze źródeł zagranicznych określają przepisy o finansach publicznych.

Począwszy od dnia 1 stycznia 2007 r. programy operacyjne, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju są finansowane według zasad określonych w przepisach ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym od dnia 29 grudnia 2006 r.

Ustawa o finansach publicznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 określa, że środkami publicznymi są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Zgodnie z art. 5 ust. 3 tej ustawy do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 zalicza się:

1.

środki przeznaczone na realizację programów przedakcesyjnych;

2.

środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybołówstwa;

3.

środki:

a.

Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej "Sekcja Gwarancji",

b.

Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji,

c.

Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich,

3a) niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA):

d.

Norweskiego Mechanizmu Finansowego,

e.

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

f.

Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy;

4.

inne środki

Dochodami budżetu państwa są - w myśl art. 96 pkt 16 tej ustawy - środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2-4, po ich przekazaniu na rachunek dochodów budżetu państwa.

Wydatki budżetu państwa są przeznaczone na dotacje na zadania określone odrębnymi ustawami (art. 97 pkt 8 ustawy o finansach publicznych).

Norma zawarta w art. 106 ust. 2 pkt 3a ustawy o finansach publicznych stanowi, iż dotacjami są podlegające szczególnym zasadom rozliczania, wydatki budżetu państwa przeznaczone m.in. na realizację programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, 3a i 4, zwane dotacjami rozwojowymi.

Stosownie natomiast do treści art. 202 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, środki przeznaczone na realizację programów i projektów, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2-4 (m.in. przekazanych przez Komisję Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, tj. funduszu strukturalnego Unii Europejskiej), mogą być wykorzystane na dotacje rozwojowe dla jednostek sektora finansów publicznych oraz innych podmiotów będących beneficjentami tych środków, a także dla instytucji pośredniczących oraz podmiotów, którym w ramach programu finansowanego z udziałem tych środków, została powierzona realizacja zadań odnoszących się bezpośrednio do beneficjentów. Ustęp 3 tego artykułu stanowi natomiast, iż dotacje rozwojowe mogą być przekazywane z budżetu państwa lub z budżetu samorządu województwa w formie zaliczki lub zwrotu wydatków poniesionych na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, 3a i 4.

Zgodnie z art. 205 ust. 1 tej ustawy, samorząd województwa otrzymuje z budżetu państwa dotację rozwojową na realizację regionalnego programu operacyjnego, w ramach którego działa jako instytucja zarządzająca lub krajowego programu operacyjnego, w ramach którego działa jako instytucja pośrednicząca.

Dotacja ta - stosownie do art. 205 ust. 2 pkt 2 - stanowi dochód samorządu województwa i może być przeznaczona na dotacje rozwojowe dla beneficjentów programów, instytucji pośredniczących oraz dla podmiotów, którym w ramach programów została powierzona realizacja zadań odnoszących się bezpośrednio do beneficjentów, w tym jednostek samorządu terytorialnego. Dotacje rozwojowe mogą być przekazywane beneficjentom regionalnych programów operacyjnych także za pośrednictwem instytucji pośredniczących oraz przez podmioty, którym w ramach programów została powierzona realizacja zadań odnoszących się bezpośrednio do beneficjentów ust. 3 tegoż przepisu).

W przedstawionym stanie faktycznym Spółka otrzymuje więc dotację na pokrycie kosztów kwalifikowanych projektu ROEFS. Niniejsze środki stanowią przychód podatkowy Wnioskodawcy.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż kwota wsparcia otrzymana przez Spółkę w 2008 r. stanowi jej przychód w tym roku podatkowym i powinna zostać odpowiednio wykazana w zeznaniu podatkowym Wnioskodawcy za rok podatkowy 2008.

Podkreślić jednak trzeba, iż ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje zwolnienie środków stanowiących dotacje otrzymane z budżetu państwa, zgodnie bowiem z brzmieniem art. 17 ust. 1 pkt 47 tej ustawy, wolne od podatku są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach.

Odnosząc się natomiast do kwestii podatkowego ujmowania kosztów kwalifikowanych, ponoszonych przez Wnioskodawcę, należy wskazać, że zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Wobec ogólnego charakteru powołanej definicji, każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. W szczególności, należy zbadać istnienie związku przyczynowego pomiędzy poniesieniem kosztu a powstaniem przychodu lub realną szansą powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania.

W analizowanym przypadku tzw. koszty kwalifikowane zostały poniesione przez Wnioskodawcę w celu uzyskania przychodu w postaci wsparcia finansowego na realizację programu ROEFS. Spełniona jest zatem przesłanka celowości z art. 15 ust. 1 omawianej ustawy.

Na pokrycie kosztów kwalifikowanych realizowanego projektu za okres od 7 listopada 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Wnioskodawca otrzymał w grudniu 2008 r. środki stanowiące przychód, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 47 omawianej ustawy. Na mocy natomiast art. 16 ust. 1 pkt 58 tej ustawy, za koszty uzyskania przychodów nie uważa się wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47 i 48 lub ze środków, o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). Zatem wydatki i koszty sfinansowane bezpośrednio z tego przychodu podlegają wyłączeniu z kategorii kosztów podatkowych. Należy przy tym wyodrębnić dwa przypadki:

1.

gdy otrzymane środki są przeznaczane na pokrycie bieżących wydatków - wydatki te nie stanowią kosztów uzyskania przychodów;

2.

gdy otrzymane środki stanowią refundację kosztów kwalifikowanych, zaliczonych uprzednio przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów - ich otrzymanie skutkuje koniecznością dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów za 2008 rok.

Podsumowując, w przedstawionym stanie faktycznym:

1.

Kwota przekazana Wnioskodawcy w grudniu 2008 r. przez Samorząd Województwa nie podlega wyłączeniu z kategorii przychodów podatkowych na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Mocą art. 12 ust. 1 pkt 1 tej ustawy stanowi ona przychód podatkowy Spółki w dacie jej otrzymania. Przychody te są wolne od podatku na mocy art. 17 ust. 1 pkt 47 omawianej ustawy i powinny zostać odpowiednio wykazane w zeznaniu podatkowym Wnioskodawcy za rok 2008.

2.

Koszty kwalifikowane bezpośrednio sfinansowane ze środków, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58 tej ustawy. Sposób podatkowego rozliczenia tych kosztów zależy od formy tego finansowania - finansowanie wydatków bieżących lub refundacja już poniesionych wydatków.

Nie można zatem zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, iż kwoty kosztów kwalifikowanych (wyłączonych z kategorii kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy) należy uwzględnić w zeznaniu podatkowym za rok 2008.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta, co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl