ITPB3/423-45/10/AW - Kwalifikacja podatkowa wsparcia udzielonego przez PARP na powiększenie kapitału funduszu pożyczkowego.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 16 kwietnia 2010 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB3/423-45/10/AW Kwalifikacja podatkowa wsparcia udzielonego przez PARP na powiększenie kapitału funduszu pożyczkowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 27 stycznia 2010 r. (data wpływu 1 lutego 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji podatkowej wsparcia udzielonego przez PARP na powiększenie kapitału funduszu pożyczkowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 lutego 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji podatkowej wsparcia udzielonego przez PARP na powiększenie kapitału funduszu pożyczkowego.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca w okresie od dnia 30 grudnia 1998 r. do dnia 22 grudnia 2009 r. zarządzał Funduszem Pożyczkowym dla małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa na podstawie umów zawartych z Polską Agencją Rozwoju Regionalnego, której następcą prawnym jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Były to następujące umowy:

*

umowa o przekazaniu w zarządzanie środków zdecentralizowanego Funduszu Poręczeń (z dnia 30 grudnia 1998 r.),

*

umowa o przekazaniu w zarządzanie środków dotacji budżetowej, przeznaczonej na wsparcie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w województwie (z dnia 30 grudnia 1998 r.).

Zgodnie z ww. umowami właścicielem środków pieniężnych i funduszu była Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

W dniu 23 grudnia 2009 r. zawarta została umowa o udzielenie wsparcia z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, na mocy której PARP udziela Wnioskodawcy pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia na powiększenie wyodrębnionego księgowo funduszu pożyczkowego przeznaczonego wyłącznie na udzielanie pożyczek małym przedsiębiorcom. Spółka ma obowiązek udzielania pożyczek na warunkach określonych w umowie zgodnie z zasadami udzielania pożyczek. Wnioskodawca posiada w swoim przedmiocie działalności udzielanie pożyczek. Zgodnie z zawartą umową z dnia 23 grudnia 2009 r. Spółka jest zobligowana wyodrębnić środki finansowe funduszu pożyczkowego na odrębnym koncie bankowym, przeznaczać je na udzielanie pożyczek, składać okresowe sprawozdania o działalności funduszu (finansowe i merytoryczne) do PARP.

Zgodnie z artykułem 7 ust. 1 niniejszej umowy, środki ze spłaty pożyczek udzielonych z funduszu pożyczkowego, odsetki od udzielonych pożyczek oraz odsetki wynikające z przechowywania tych kwot na rachunku bankowym, powiększają fundusz pożyczkowy, z zastrzeżeniem ust. 2, który brzmi: "środki funduszu pożyczkowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, mogą być przeznaczone na uzasadnione koszty operacyjne funduszu pożyczkowego w wysokości nie przekraczającej 55 % uzyskanych odsetek od udzielonych pożyczek".

Jeżeli Wnioskodawca do dnia 22 grudnia 2014 r. nie udzieli pożyczek w wysokości określonej w umowie, wówczas zobowiązany jest otrzymaną kwotę wsparcia zwrócić wraz z odsetkami na rzecz PARP.

Maksymalna kwota wsparcia, która została określona w art. 6 umowy nie przekroczy 4 mln złotych. Na tę kwotę składa się:

*

kwota na rachunku bankowym PARP (pomniejszona o podatek dochodowy zapłacony przez PARP) na dzień 23 grudnia 2009 r.

*

wierzytelności PARP wynikające z obowiązujących w dniu podpisania umowy umów pożyczek,

*

wierzytelności PARP z tytułu pożyczek w windykacji,

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy kwota otrzymana z PARP na powiększenie funduszu pożyczkowego w postaci wpływu środków na wyodrębniony rachunek bankowy przeznaczony do obsługi funduszu pożyczkowego, spłacane należności z tytułu pożyczek udzielonych przez PARP wraz z odsetkami umownymi i karnymi od tych pożyczek powiększające fundusz pożyczkowy (fundusz specjalny) stanowią w zakresie art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychód do opodatkowania.

2.

Czy odsetki umowne, karne otrzymane od udzielonych pożyczek z tego funduszu pożyczkowego, których udzielanie Spółka rozpoczęła od miesiąca stycznia 2010 r. stanowią przychód do opodatkowania zgodnie z art. 12, czy tylko przychodem podatkowym jest 55 % odsetek otrzymanych przeznaczonych na koszty operacyjne funduszu pożyczkowego.

Zdaniem Wnioskodawcy, środki otrzymane w 2009 r., jak również te, które będą wpływały na wydzielony rachunek bankowy funduszu pożyczkowego w roku bieżącym i latach następnych (z należności pożyczek udzielonych przez PARP) stanowią środki specjalne funduszu pożyczkowego. Fundusz Pożyczkowy jest funduszem specjalnym. Środki z tego funduszu mogą być przeznaczone wyłącznie na cele udzielania pożyczek przedsiębiorcom, nie mogą być przeznaczone na inne cele - w tym prowadzenie działalności gospodarczej. Dlatego też Spółka uważa, że nie stanowią one przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. W zakresie odsetek umownych, karnych, które Spółka otrzyma od pożyczek udzielonych przez nią w 2010 r. i później one również zwiększają fundusz specjalny - Fundusz Pożyczkowy w momencie naliczenia odsetek i zdaniem Wnioskodawcy nie są przychodem do celów opodatkowania podatkiem dochodowym. Natomiast 55 % odsetek otrzymanych, które Spółka przeznaczy na pokrycie uzasadnionych kosztów operacyjnych, dotyczących Funduszu Pożyczkowego będzie - jej zdaniem - stanowić przychód podatkowy w momencie otrzymania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości działa na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) i jest państwową osobą prawną, która realizuje zadania z zakresu administracji rządowej (art. 1 ust. 1 i art. 4 ust. 1 niniejszej ustawy).

W zakresie realizacji zadań Agencja może udzielać pomocy przedsiębiorcom, podmiotom działającym na rzecz rozwoju gospodarczego, podmiotom działającym na rzecz zatrudnienia lub rozwoju zasobów ludzkich, jednostkom samorządu terytorialnego, podmiotom działającym na rzecz innowacyjności (art. 6b ust. 1).

Szczególny tryb udzielania pomocy finansowej, niezwiązanej z realizacją programów operacyjnych reguluje natomiast rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz. U. z 2006 r. Nr 226, poz. 1651 z późn. zm.).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca w dniu 23 grudnia 2009 r. zawarł umowę o udzielenie wsparcia z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, na mocy której PARP udziela mu pomocy finansowej w formie bezzwrotnego wsparcia na powiększenie wyodrębnionego księgowo funduszu pożyczkowego przeznaczonego wyłącznie na udzielanie pożyczek małym przedsiębiorcom. Wsparcie to nie jest związane z programami operacyjnymi. Ze stanowiska Spółki wynika ponadto, iż przedmiotowe środki otrzymała ona zarówno w 2009 r. jak i w roku 2010.

W pierwszej kolejności wobec powyższego należy rozpatrzyć kwestię kwalifikacji do przychodów podatkowych kwot uzyskiwanych przez Spółkę od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zgodnie z przepisem art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) - w brzmieniu obowiązującym w zarówno w 2009 r. jak i roku 2010 - przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

W konsekwencji, kwota otrzymanego bezzwrotnego wsparcia na powiększenie funduszu pożyczkowego, w dacie otrzymania pieniędzy, będzie stanowiła przychód podatkowy Wnioskodawcy.

Jednocześnie ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje zwolnienie otrzymanych kwot z tytułu wsparcia na powiększenie kapitału funduszu pożyczkowego, jeżeli agencja otrzymała te środki z budżetu państwa.

Zgodnie bowiem z treścią art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - w brzmieniu obowiązującym w 1999 r. - wolne od podatku są kwoty otrzymane od agencji rządowych, jeżeli agencje otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach. Przepis ten został zmieniony przez art. 17 pkt 4 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) z dniem 1 stycznia 2010 r. Obecnie norma ta stanowi, iż wolne od podatku są kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, jeżeli agencje otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa, z wyjątkiem dopłat do oprocentowania kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach.

Biorąc pod uwagę powyższe, w odniesieniu do postawionego przez Wnioskodawcę pytania oraz przedstawionego stanu faktycznego należy stwierdzić, że kwota otrzymana od Polskiej Agencji Przedsiębiorczości z przeznaczeniem na powiększenie kapitału funduszu pożyczkowego może być wolna od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli agencja ta otrzymała środki na ten cel z budżetu państwa.

Odnosząc się natomiast do przychodu z tytułu odsetek otrzymanych od udzielonych pożyczek, należy stwierdzić, iż w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przewidziano szczególny tryb opodatkowania odsetek od należności i zobowiązań. Przy czym brak jest w tych przepisach podziału na odsetki, które są bezpośrednio związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika oraz inną działalnością wynikającą z umów zawieranych przez przedsiębiorców. Tak więc, do przychodów z tytułu odsetek mają zastosowanie przepisy art. 12 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy, których brzmienie w roku 2009 i 2010 jest tożsame. Zgodnie art. 12 ust. 4 pkt 2 tej ustawy, do przychodów nie zalicza się kwot naliczonych, lecz nie otrzymanych odsetek od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów). W konsekwencji - jako że odsetki od należności, w tym od udzielonych kredytów i pożyczek, naliczone, lecz nie otrzymane nie stanowią u wierzyciela przychodów - odsetki takie są przychodami w dacie faktycznego otrzymania. Przychód ten nie podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych.

Ponadto wskazać należy na zasadę neutralności podatkowej otrzymywanych i spłacanych kwot w związku z pożyczką. Zasada ta wynika z art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który przewiduje, iż do przychodów nie zalicza się otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów) oraz z art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a) ustawy podatkowej wskazującego, iż nie stanowią kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów).

Podkreślić przy tym należy, iż przedmiotowe pożyczki - wbrew temu, co wskazuje Wnioskodawca w postawionym pytaniu - nie są udzielane przez PARP. Przedmiotowe pożyczki udzielane są przez Spółkę, która prowadzi fundusz pożyczkowy. PARP natomiast udziela wsparcia na zasilenie funduszu pożyczkowego.

Mając na względzie powyższe, odnosząc się do postawionych przez Spółkę pytań, należy stwierdzić, iż:

1.

w zakresie pytania pierwszego:

*

kwota otrzymana z PARP na powiększenie funduszu pożyczkowego w postaci wpływu środków na wyodrębniony rachunek bankowy przeznaczony do obsługi funduszu pożyczkowego stanowi przychód podatkowy Wnioskodawcy, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

*

spłacane należności z tytułu pożyczek są neutralne podatkowo - art. 12 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy,

*

odsetki umowne i karne od tych pożyczek udzielonych przez Wnioskodawcę przedsiębiorcom stanowią przychód podatkowy Spółki, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 tej ustawy,

2.

w zakresie pytania drugiego:

*

wszystkie wymienione przez Wnioskodawcę odsetki, tj. odsetki umowne i karne otrzymane od udzielonych pożyczek z funduszu pożyczkowego, których udzielanie Spółka rozpoczęła od miesiąca stycznia 2010 r. oraz 55 % odsetek otrzymanych przeznaczonych na koszty operacyjne funduszu pożyczkowego stanowią przychód podatkowy Jednostki, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl