Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 4 listopada 2011 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPB3/423-427/11/DK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku który wpłynął do tut. organu w dniu 29 sierpnia 2011 r., dotyczącym udzielenia pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w sprawie odpowiedniego stosowania przepisów podatkowych w związku z transakcją zbycia udziałów w celu umorzenia - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 sierpnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie odpowiedniego stosowania przepisów podatkowych w związku z transakcją zbycia udziałów w celu umorzenia.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

"K." Sp. z o.o. jest większościowym udziałowcem spółki "C." Sp. z o.o. <"C.">.

W roku 2007 Spółka wniosła do "C." zorganizowaną część przedsiębiorstwa i objęła udziały w podwyższonym kapitale zakładowym "C." o wartości nominalnej odpowiadającej wartości rynkowej wniesionej zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Rok podatkowy Spółki i "C." trwa od 1 października do 30 września. Bieżący rok podatkowy Spółki i "C." zakończy się 30 września 2011 r.

Planowane jest umorzenie części udziałów należących do Spółki objętych w zamian za aport w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Spółka zbędzie część posiadanych udziałów na rzecz "C." w celu ich umorzenia (umorzenie dobrowolne) w zamian za świadczenie pieniężne. Wartość wynagrodzenia Spółki może być niższa niż wartość bilansowa lub wartość nominalna umarzanych udziałów. Udziały mogą zostać zbyte w celu umorzenia przed lub po 30 września 2011 r., a wynagrodzenie może zostać wypłacone Spółce po 30 września 2011 r. Po umorzeniu części udziałów, Spółka pozostanie nadal większościowym udziałowcem "C.".

W związku z powyższym, zadano następujące pytanie.

Czy do wynagrodzenia otrzymanego przez Spółkę po 30 września 2011 r. za udziały zbyte celem umorzenia przed 30 września 2011 r. mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r....

We własnym stanowisku w sprawie Wnioskodawca wskazał, iż do wypłaty wynagrodzenia za zbyte na rzecz "C." celem umorzenia udziały, przed dniem 30 września 2011 r., otrzymanego przez Spółkę po 30 września 2011 r., zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r.

Zdaniem Spółki przychód z tytułu zbycia udziałów w celu umorzenia powstaje w dacie zbycia udziałów (przychód należny), a nie w dacie wypłaty wynagrodzenia (na podstawie art. 12 ust. 3a ww. ustawy). Natomiast, zgodnie z ustawą zmieniającą, podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, u których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2011 r. stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. Dlatego też, jeżeli zbycie udziałów na rzecz "C." w celu ich umorzenia (zawarcie umowy wywołującej skutek zobowiązująco-rozporządzający) nastąpi do dnia 30 września 2011 r., do tego przychodu zastosowanie powinny mieć przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r.

Powyższą wykładnię przepisów potwierdzają organy podatkowe. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 7 kwietnia 2011 r., sygn. IPPB3/423-869/10-2/AG uznał za prawidłowe następujące stanowisko Wnioskodawcy (rokiem podatkowym Wnioskodawcy był rok kalendarzowy): "dla momentu ustalenia powstania dochodu (przychodu) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, znaczenie ma moment zbycia akcji w celu umorzenia (co w stanie faktycznym opisanym we Wniosku nastąpiło w 2010 r.). Zatem dokonana od dnia 1 stycznia 2011 r. zmiana stanu prawnego nie zmienia sposobu traktowania kwot wypłacanych przez Spółkę w 2011 r. na rzecz Banków z Rachunku Escrow za Akcje zbyte na rzecz Spółki w celu umorzenia w 2010 r. jako kwot otrzymanych jako "dochód (przychód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 226, poz. 1478 z późn. zm.), podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, u których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2011 r. stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy wymienionej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r.

We wniosku Spółka wskazała, że stosowany przez nią rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, w szczególności rok podatkowy Spółki trwa od 1 października do 30 września, co za tym idzie Jednostka będzie mogła do dnia 30 września 2011 r. stosować przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r.

Odnosząc powyższe do rozpatrywanej sprawy w pierwszej kolejności należy zauważyć, iż w związku z nabyciem udziałów w drodze aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa w przypadku zbycia tychże udziałów celem umorzenia, uzyskane przez Spółkę wynagrodzenie stanowi przychód na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który stanowi, iż przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności: wynagrodzenie podatnika otrzymane w wyniku umorzenia udziałów (akcji) objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Innymi słowy uzyskane wynagrodzenie nie będzie opodatkowane jako dochód z udziałów w zyskach osób prawnych, t.j. na podstawie art. 10 ust. 1 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 12 ust. 3 powołanej ustawy, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Z treści art. 12 ust. 3a cytowanej ustawy, wynika z kolei, że za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

1.

wystawienia faktury albo

2.

uregulowania należności.

Stosownie do ww. regulacji stwierdzić należy zatem, iż przy określaniu daty powstania przychodu należnego decydujące znaczenie ma wydanie rzeczy, zbycie prawa majątkowego lub wykonanie usługi albo częściowe wykonanie usługi, które to okoliczności decydują w pierwszej kolejności o dacie powstania przychodu należnego.

Mając powyższe na względzie należy wskazać, iż w rozpatrywanej sprawie istotnym dla określenia przepisów mających zastosowanie w przypadku opodatkowania otrzymanego przez Wnioskodawcę wynagrodzenia będzie moment przeniesienia prawa własności udziałów na rzecz drugiego podmiotu. Zbycie określonych udziałów stanowi bowiem konkretne zdarzenie prawne, które dokonane zostaje w jednym ściśle określonym momencie. Owe zbycie następuje w drodze konkretnej czynności prawnej, która w tym przypadku determinuje moment powstania przychodu, w konsekwencji jeżeli przedmiotowe zbycie nastąpi przed końcem roku podatkowego Spółki, t.j. do dnia 30 września 2011 r., to do rozliczenia opisywanej transakcji właściwe będą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązujące do dnia 31 grudnia 2010 r., bez względu na termin wypłaty wynagrodzenia.

Reasumując stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu; ul. Św. Jakuba 20; 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl