ITPB3/423-272/09/AM

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 10 sierpnia 2009 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB3/423-272/09/AM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 19 maja 2009 r. (data wpływu 21 maja 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji do kosztów uzyskania przychodów kosztów nieodpłatnie świadczonych usług dostępu do internetu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 maja 2009 r. złożono ww. wniosek, uzupełniony w dniu 27 lipca 2009 r. poprzez wniesienie brakującej opłaty, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji do kosztów uzyskania przychodów kosztów nieodpłatnie świadczonych usług dostępu do internetu.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka świadczy usługi telekomunikacyjne w zakresie dostępu do Internetu i telefonii stacjonarnej rozprowadzanej za pośrednictwem łączy internetowych, usługi hostingowe, a także usługi certyfikacyjne. Obszar działania Wnioskodawcy obejmuje kilka powiatów północnej i zachodniej części województwa zachodniopomorskiego. Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Cała działalność gospodarcza Spółki jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług, więc zasadniczo nabywane towary i usługi są kwalifikowane jako czynności, które będą wykorzystywane do działalności opodatkowanej, a tym samym podatek wynikający z dokonywanych nabyć towarów i usług podlega odliczeniu. W niektórych gminach spółka zamierza świadczyć usługę dostępu do internetu bez pobierania opłat abonamentowych. Przedmiotem oferty będzie płacze internetowe o niskiej przepustowości (128/128 kbps) ograniczone do protokołów http, https, pop3 i smtp, a wiec przeznaczone wyłącznie do przeglądania stron internetowych i obsługi poczty elektronicznej. Oferta będzie polegała na tym, że klient będzie płacił wyłącznie za usługę instalacji łącza internetowego w lokalu mieszkalnym, nie będzie natomiast ponosił miesięcznych opłat abonamentowych za dostarczany sygnał internetowy. Cena instalacji łącza będzie pokrywała koszty zużytego materiału i robocizny oraz będzie zawierała rynkową marżę zysku, ale bez uwzględnienia kosztów dostarczania sygnału internetowego. Umowy będą zawierane na czas nieokreślony.

Realizacja takiego przedsięwzięcia ma na celu promowanie Spółki na lokalnym rynku, na którym nie ma jeszcze ugruntowanej pozycji i dotarcie z ofertą do jak największej liczby klientów, również tych, których nie stać, lub którzy w danej chwili nie będą zainteresowani odpłatnym łączem internetowym. Oferta ma zainteresować takich nabywców internetem, przekonać co do jakości świadczonej usługi i w ten sposób zachęcić w przyszłości do podpisania umów na dostarczanie odpłatnego Internetu o większej przepustowości i pozbawionego ograniczeń. Spółka jest przekonana, ze w sytuacji, kiedy klienci, którzy wcześniej zdecydowali się na nieodpłatną usługę, zdecydują się na odpłatny internet, spośród dostępnych na rynku ofert wybiorą ofertę Spółki między innymi dlatego, że nie będą już musieli ponosić kosztów instalacji. Ponadto, za pośrednictwem nieodpłatnych łączy internetowych Spółka zamierza świadczyć usługi promowania lokalnych przedsiębiorców (po zalogowaniu się do internetu, a przed uruchomieniem przeglądarki internetowej, klient widziałby banery reklamowe lokalnych przedsiębiorstw). Za zamieszczanie reklam zainteresowani przedsiębiorcy wnosiliby opłaty.

Dodatkowo nadmienić należy, iż Urząd Komunikacji Elektronicznej w ostatnim czasie bardzo mocno podkreśla konieczność wdrożenia bezpłatnego dostępu do sieci internet. W tym celu w trwających konsultacjach do jednego z przetargów na częstotliwości radiowe 2,4 GHz jako kryterium planuje wpisać miedzy innymi udział darmowego internetu w całości przedsięwzięcia, czyli Urząd Komunikacji Elektronicznej wymusi na operatorze konieczność świadczenia usług nieodpłatnych. Przedsięwzięcie, które zamierza wdrożyć Spółka wpisuje się więc w naturalny trend, jaki rysuje się na rynku usług telekomunikacyjnych.

W związku z powyższym Wnioskodawca zadał pytanie (w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych), czy koszty świadczenia usługi nieodpłatnego dostępu do internetu będą stanowiły koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w sytuacji, gdy znajdą się przedsiębiorcy chętni na zamieszczanie reklam i w sytuacji, gdy chętnych nie będzie.

Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Zagadnienia dotyczące podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych będą przedmiotami odrębnych rozstrzygnięć.

Zdaniem Wnioskodawcy - w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych - koszty świadczenia nieodpłatnych usług dostępu do internetu będą stanowiły koszt uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych niezależnie od tego, czy znajdą się przedsiębiorcy chętni reklamować swoją działalność za pośrednictwem łączy internetowych Spółki, czy też nie. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Udostępnianie klientom bezpłatnego dostępu do internetu ma na celu promowanie działalności przedsiębiorstwa, zachęcenie klientów do korzystania z usług Spółki i w konsekwencji ma służyć zwiększeniu przychodów z tytułu działalności telekomunikacyjnej. Ponadto, wydatki na świadczone usługi nie zostały wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy. W związku z powyższym spełniają przesłanki do uznania ich za koszty uzyskania przychodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) - dalej: ustawa - kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Przywołana regulacja wskazuje, iż definicja kosztów uzyskania przychodów - dla celów podatku dochodowego - składa się z dwóch podstawowych elementów, które łącznie tworzą swego rodzaju normatywną klauzulę generalną.

Pierwszy z tych elementów określić można mianem przesłanki pozytywnej, zakładającej spełnienie łączne dwóch warunków, tj.:

* konieczność faktycznego, co do zasady, poniesienia wydatku,

* poniesienie wydatku musi nastąpić w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Tak więc dany podmiot gospodarczy ma możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych wydatków po wyłączeniu tych, których możliwość odliczenia jest wprost ograniczona w ustawie - zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio związanych z uzyskiwanymi przychodami - pod warunkiem, że ich poniesienie ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu lub wiąże się z zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów.

Obowiązkiem podatnika, jako odnoszącego ewidentną korzyść z faktu zaliczenia określonych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów, jest wykazanie związku pomiędzy poniesieniem kosztu a uzyskaniem przychodu, zgodnie z dyspozycją powołanego art. 15 ust. 1 ustawy.

Z powyższego przepisu wynika, iż kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione nakłady i wydatki związane bezpośrednio lub pośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest poprawienie wyniku finansowego oraz osiągnięcie przychodu, z wyjątkiem wydatków wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy.

W niniejszej sprawie Spółka będzie ponosić koszty z tytułu nieodpłatnie świadczonych usług dostępu do internetu. Celem takiego posunięcia jest chęć wypromowania Spółki na rynku oraz zainteresowanie jak największej liczby klientów, którym będą świadczone te usługi, do odpłatnego korzystania w przyszłości z usług Wnioskodawcy.

W ocenie organu podatkowego ponoszone w związku ze świadczonymi usługami koszty (mające cechy działań promocyjno-marketingowych) niewątpliwie wiązałyby się z prowadzoną działalnością gospodarczą, jak również mogłyby przyczynić się do zwiększenia przychodów z tejże działalności. Tym samym wypełniałyby dyspozycję art. 15 ust. 1 ustawy, mogąc stanowić koszt uzyskania przychodów, niezależnie od faktu zamieszczania reklam przez reklamodawców. Zastrzega się jednakże, iż kwestia prawidłowego udokumentowania poniesionych kosztów spoczywa na podatniku.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl