ITPB3/423-126/08/AM - Podatek należny wykazywany w deklaracji CIT-8.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 13 maja 2008 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB3/423-126/08/AM Podatek należny wykazywany w deklaracji CIT-8.

"(...) Wnioskodawca zadał pytanie, czy ma prawo wpłacać w 2008 r. zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych w uproszczonej formie, biorąc pod uwagę fakt, iż w zeznaniu CIT-8 za 2006 rok wykazano podatek należny, jednakże podatek należny po odliczeniach wyniósł "zero"?

(...) Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.) - dalej: ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 1b, 2a, 3-6a oraz art. 21 i 22, są obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące.

Podatnicy mogą wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeżeli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku należnego, mogą wpłacać zaliczki miesięczne w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Jeżeli również w tym roku podatnicy nie wykazali podatku należnego, nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie - art. 25 ust. 6 ustawy.

Określenie "podatek należny" zawarte w art. 25 ust. 6 ustawy oznacza podatek, który zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych powinien być uiszczony (w tym w postaci zaliczek) za dany rok podatkowy, co wynika z treści art. 27 ust. 1 ustawy, stanowiącego, iż podatnicy, z wyjątkiem zwolnionych od podatku na podstawie art. 6 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a) i przepisów ustawy wymienionej w art. 40 ust. 2 pkt 8, są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym - do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Tym samym powyższe określenie obejmuje podatek, o którym mowa w art. 19 ustawy, pomniejszony o przewidziane przepisami odliczenia.

Do identycznej konkluzji prowadzi również analiza formularza CIT-8, dotyczącego dochodów osiągniętych w 2006 roku. Użyty w tymże formularzu zwrot "podatek należny po odliczeniach" spełnia jedynie rolę precyzującą, wyjaśniającą kolejne kroki w trakcie jego wypełniania. Zarówno pozycja 52, jak i następne 53 i 54, znajdują się w części F "Obliczenie należnego podatku". Tak więc "podatkiem należnym" jest ostateczny wynik działań arytmetycznych dokonanych w tej części formularza CIT-8.

Poza tym, skoro ustawodawca nie zawarł w słowniczku ustawowym wyjaśnienia pojęcia "podatek należny", trzeba posiłkować się słownikowym znaczeniem zwrotu "należny", który według Słownika Języka Polskiego PWN (http://sjp.pwn.pl) oznacza "przysługujący komuś lub czemuś". Zatem z samej interpretacji językowej zwrotu "podatek należny" wynika, że jest nim podatek przysługujący budżetowi państwa od dochodu osiągniętego przez podatnika w danym roku podatkowym.

W kontekście powyższego, podstawą wyliczenia kwoty zaliczki podlegającej wpłaci w 2008 r., powinna być kwota podatku należnego wykazanego w złożonym zeznaniu za rok 2006, po uwzględnieniu odliczeń - tj. kwota wykazana w poz. 54 formularza CIT-8, obowiązującego przy rozliczeniu podatku za 2006 rok.

Reasumując, w przedstawionym przez K. stanie faktycznym nie ma możliwości skorzystania z wpłat zaliczek miesięcznych w formie uproszczonej. (...)"

Opublikowano: S.Podat. 2008/8/63