ITPB3/423-117a/09/AW

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 8 maja 2009 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB3/423-117a/09/AW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 10 lutego 2009 r. (data wpływu 5 marca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie administrowania zasobami mieszkaniowymi - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 marca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie administrowania zasobami mieszkaniowymi.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Zagadnienie 1)

Wnioskodawca jest gminną samorządową jednostką organizacyjną powołaną jako zakład budżetowy nie posiadającą osobowości prawnej. Nadany numer identyfikacyjny REGON określa rodzaj działalności, jako zarządzanie nieruchomościami na zlecenie. Jednostka posiada numer identyfikacji podatkowej, jako czynny podatnik podatku od towarów i usług VAT.

Przedmiotem działalności Jednostki jest administrowanie i zarządzanie zasobem lokalowym gminy, tj. obsługą eksploatacyjną, techniczną i administracyjną zarządzanych nieruchomości.

Obsługiwany zasób obejmuje:

* budynki mieszkalne PKOB 11, w których znajdują się wyłącznie lokale mieszkalne,

* budynki mieszkalne PKOB 11, w których znajdują się lokale mieszkalne i użytkowe, ale udział powierzchni lokali mieszkalnych w powierzchni ogółem wynosi powyżej 50%,

* garaże wolnostojące,

* zabudowania gospodarcze.

Do zakładu ("Z.") należy w szczególności podejmowanie działań zmierzających do utrzymania powierzonego mienia w należytym stanie i korzystanie z niego zgodnie z jego przeznaczeniem, a zwłaszcza zawieranie umów najmu, dzierżawy albo innych umów z osobami i podmiotami wskazanymi przez gminę.

Na podstawie zawartych przez "Z." umów o dostawę wody, odbiór ścieków, śmieci, energii cieplnej i elektrycznej obciąża on zarówno najemców komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych, jak i właścicieli lokali mieszkalnych i użytkowych.

Gmina, jako jednostka samorządu terytorialnego dofinansowuje "Z." w postaci przyznanej dotacji z przeznaczeniem na remonty gminnych zasobów mieszkaniowych.

Ponadto - na podstawie zawartych umów - Wnioskodawca udostępnia miejsca na reklamę, a także wynajmuje pomieszczenia gospodarcze i garaże wolnostojące.

Poza ww. obsługą nieruchomości, w związku z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, Jednostka świadczy na zlecenie usługi zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność wspólnot mieszkaniowych. Obecnie w zarządzie "Z." jest siedemdziesiąt wspólnot mieszkaniowych, z którymi zawarto umowę zlecenia zarządzania nieruchomością wspólną. Wspólnoty te posiadają odrębnie nadany numer identyfikacji podatkowej oraz numer REGON, a także odrębne konto bankowe. Jako zarządca, któremu powierzono zarząd nieruchomością wspólną dla każdej wspólnoty Wnioskodawca prowadzi odrębną pozaksięgową ewidencję kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek wpłacanych na pokrycie kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej.

Ponadto - na dzień dzisiejszy - Jednostka administruje trzema wspólnotami mieszkaniowymi, które nie posiadają odrębnie nadanego numeru identyfikacji podatkowej oraz REGON i dokonują wpłat na konto "Z.".

Najemcy gminnych lokali mieszkalnych i użytkowych w oparciu o zawartą umowę najmu opłacają czynsz lub odszkodowanie za używanie lokalu bez tytułu prawnego. Ponadto każdy najemca ponosi opłaty na dostawę ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania, odbiór ścieków i wywozu śmieci w formie miesięcznych zaliczek płatnych do 10-go każdego miesiąca. Wpływy z czynszu przeznaczane są na koszty utrzymania technicznego budynków między innymi na: remont dachów, klatek schodowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, podłóg oraz na usuwanie awarii związanych z instalacją wodnokanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania, prowadzenie bieżącej konserwacji budynków i urządzeń.

Właściciele lokali mieszkalnych i użytkowych (dotyczy trzech wspólnot nie posiadających odrębnego NIP i REGON) uiszczają, co miesiąc, zaliczki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Pokrywane są z nich wydatki na remonty i bieżącą konserwację części wspólnych, do których Wnioskodawca zalicza między innymi: dachy, ściany wraz z tynkami zewnętrznymi, klatki schodowe, korytarze, strychy, piwnice, suszarnie, pomieszczenia węzłów cieplnych, instalację wodnokanalizacyjną, centralnego ogrzewania, przewody kominowe, wydatki na utrzymanie czystości, wynagrodzenie dla zarządcy. Oprócz tych opłat właściciele obowiązani są do uiszczania związanych z eksploatacją mieszkania i lokalu użytkowego opłat należnych za dostawę zimnej i ciepłej wody, centralnego ogrzewania, odbiór ścieków, wywóz śmieci. Terminem płatności jest dzień 10-go każdego miesiąca.

Ponadto, właściciele utworzyli wyodrębniony fundusz remontowy (uchwała właścicieli) i dokonują miesięcznych wpłat na poczet przyszłych remontów.

Zagadnienie 2)

W związku z prowadzoną działalnością Zakład ponosi koszty:

a.

Koszty bezpośrednie, które można odnieść do określonego źródła przychodów obejmują:

* koszty, które można odnieść na poszczególne rodzaje lokali (remont i inne prace wykonywane w lokalu).

* koszty nieruchomości, jako całości, które także można rozliczyć na poszczególne rodzaje lokali (remont dachu, elewacji, przeglądy techniczne, utrzymanie czystości),

* koszty zakupu mediów do nieruchomości (energia cieplna, woda, odprowadzanie nieczystości stałych itp.).

b.

Koszty pośrednie Zakładu obejmujące obsługę techniczną, eksploatacyjną, administracyjną oraz finansowo-księgowa nieruchomości i mieszkań

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

W zakresie zagadnienie Nr 1.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Kwestia do rozstrzygnięcia:

a.

Czy przychód z najmu lokali mieszkalnych jest przychodem z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i jest podstawą do zwolnienia przedmiotowego cytowanego wyżej artykułu.

b.

Czy przychód z najmu komunalnych lokali użytkowych w budynku mieszkalnym (PKOB 11) gdzie większość jest mieszkalna, jest przychodem z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

c.

Czy zaliczki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną ponoszone przez właścicieli lokali mieszkalnych są przychodem z gospodarki mieszkaniowej... (dotyczy trzech wspólnot nieposiadających odrębnego NIP i REGON),

d.

Czy przychodem z gospodarki mieszkaniowej są zaliczki wnoszone na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną przez właścicieli lokali użytkowych w budynku mieszkalnym (PKOB 11), gdzie większość jest mieszkalna... (dotyczy trzech wspólnot nieposiadających odrębnego NIP i REGON),

e.

Czy wpłaty dokonywane na fundusz remontowy przez właścicieli lokali w budynku mieszkalnym (PKOB 11) na poczet przyszłych remontów stanowią przychód z gospodarki zasobem mieszkaniowym... (dotyczy trzech wspólnot nieposiadających odrębnego NIP i REGON),

f.

Czy przychód z najmu lokali użytkowych wolnostojących i garaży wolnostojących w całości przeznaczony na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych objęty jest zwolnieniem jw....

g.

Czy umowy najmu za pomieszczenia gospodarcze, komórki jako części przynależne do budynku mieszkalnego są przychodami uzyskanymi z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

h.

Czy osiągane przychody za zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi (na zlecenie) są podstawą dla zwolnienia przedmiotowego cytowanego wyżej artykułu.

i.

Czy w budynkach mieszkalnych (PKOB 11) należności za dostawę mediów: woda, ścieki, energia cieplna, elektryczna, wywóz śmieci, szamba, stanowią przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

j.

Czy przychód z umieszczonej reklamy na budynku mieszkalnym w całości przeznaczony na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych objęty jest zwolnieniem jw....

k.

Czy otrzymane od gminy dotacje z przeznaczeniem na remonty budynków i lokali mieszkalnych są podstawą dla zwolnienia przedmiotowego cytowanego wyżej artykułu.

I.

Czy przychody z tytułu odsetek od środków na bieżącym rachunku bankowym "Z.", w sytuacji, gdy zostaną przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, są przychodem z gospodarki zasobami mieszkaniowymi.

ł.

Czy przychody z wpłaconych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów od lokali mieszkalnych, w sytuacji gdy zostaną przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych są objęte zwolnieniem jw....

m.

Czy przychody z wpłaconych odsetek od nieterminowych wpłat od pozostałego majątku (lokale użytkowe wolnostojące, garaże wolnostojące, reklamy...), w sytuacji, gdy zostaną przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, są objęte zwolnieniem jw....

n.

Czy zaliczane do pozostałych przychodów operacyjnych zwrócone przez użytkowników komunalnych lokali mieszkalnych koszty opłat sądowych i egzekucyjnych poniesionych przez "Z." są przychodem z gospodarki zasobem mieszkaniowym.

o.

Czy zaliczane do pozostałych przychodów operacyjnych zwrócone przez użytkowników lokali użytkowych wolnostojących i garaży wolnostojących koszty opłat sądowych i egzekucyjnych poniesionych przez "Z.", w sytuacji gdy zostaną przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, są objęte zwolnieniem jw....

W zakresie zagadnienia Nr 2)

Jak należy ustalać koszty pośrednie Zakładu (punkt B) ponoszone na sprzedaż zarówno opodatkowaną, jak i zwolnioną z podatku dochodowego od osób prawnych.

Przedmiot niniejszej interpretacji stanowi odpowiedź na pytania dotyczące zagadnienia 1. Odpowiedź na pytanie dotyczące zagadnienia 2 zostanie udzielona odrębną interpretacją indywidualną.

Wnioskodawca wskazuje - odnośnie zagadnienia Nr 1) - iż od 1 lipca 2007 r. z podatku dochodowego od osób prawnych, zwolnione są dochody z gospodarki mieszkaniowej przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jednostka uważa, że dotyczy to należności za mieszkania wnoszone przez lokatorów oraz właścicieli. Mając na względzie charakter opłat (czynszów czy zaliczek na utrzymanie kosztów zarządu nieruchomością wspólną) oraz pokrywanych z nich kosztów "Z." uważa, że nie tylko lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego, a także mieszczące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców, jak również ułatwiające im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie jego gospodarką mieszczą się w pojęciu zasobów mieszkaniowych.

Pomieszczeniami przynależnymi w przypadku Jednostki są: piwnice, strychy, komórki, pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia na kotłownię, itp.

Odnośnie punktów: a), c), e), g), j), k), n) stanowisko Wnioskodawcy jest następujące: są to przychody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi przeznaczone na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, w tym również na remonty i dlatego Jednostka korzysta ze zwolnienia na podstawie cytowanego wyżej artykułu.

W przypadku, gdy lokale użytkowe komunalne i własnościowe mieszczą się w budynkach mieszkalnych, gdzie większość powierzchni jest mieszkalna (punkt b i d), Jednostka uważa również, że przychody z tego tytułu są wolne od podatku dochodowego, gdyż przeważa powierzchnia mieszkalna budynku, a budynek jest o przeznaczeniu mieszkalnym a nie handlowo-usługowym. O odpowiednim zakwalifikowaniu, jako mieszkalny lub niemieszkalny decyduje - zdaniem Wnioskodawcy - jego przeznaczenie. Z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie polskiej klasyfikacji obiektów budowlanych (PKOB) wynika, iż budynki mieszkalne są to obiekty budowlane, których co najmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej jest wykorzystywana dla celów mieszkalnych, a w przypadku, gdy mniej niż połowa całkowitej powierzchni użytkowej wykorzystywana jest na cele niemieszkalne, budynek taki klasyfikowany jest, jako niemieszkalny, zgodnie z jego przeznaczeniem.

Tam gdzie lokal użytkowy znajduje się w budynku użytkowym lub lokal użytkowy wolnostojący oraz garaż wolnostojący (punkt f) Jednostka wykazuje przychody, jako podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Przychody określone w punktach: j), l), ł), m), mimo że w całości przeznaczone są na utrzymanie zasobów mieszkaniowych Wnioskodawca wykazuje, jako przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Przychody z zarządzania (punkt h) Jednostka wykazuje, jako opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Ze względu na zmianę przepisów w 2007 r. "Z." dokonał "podziału na przychody wolne od podatku i takie, które nie są zwolnione z podatku oraz koszty z działalności podlegającej ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i dla gospodarki zasobami mieszkaniowymi zwolnionymi z podatku dochodowego od osób prawnych".

Momentem uzyskania przychodu z działalności wymienionej na wstępie jest - zdaniem Wnioskodawcy - dokonanie przypisu lub wystawienie faktury (art. 12 ust. 3), a momentem poniesienia kosztu jest ujęcie w księgach rachunkowych (metoda memoriałowa) otrzymanej faktury (art. 15 ust. 4).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zakład budżetowy jest jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych, która odpłatnie wykonuje wyodrębnione zadania i pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 (odnoszących się odpowiednio do możliwości otrzymywania przez zakłady budżetowe dotacji przedmiotowych i dotacji podmiotowych lub dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji).

Do przychodów własnych zakładu budżetowego - w myśl art. 24 ust. 2 ustawy o finansach publicznych - nie zalicza się dochodów z najmu i dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze dotyczących składników majątkowych Skarbu Państwa.

Zakład budżetowy prowadzący działalność w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami, obejmującą najem lub dzierżawę składników majątkowych Skarbu Państwa, do przychodów własnych zalicza przychody z tytułu świadczonych usług związanych z tą działalnością (art. 24 ust. 2a tej ustawy).

W świetle przepisu art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), podatnikiem są także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej z wyjątkiem spółek nie mających osobowości prawnej, a więc również zakłady budżetowe. Zakłady budżetowe nie korzystają ze zwolnienia podmiotowego. W szczególności nie obejmują ich zwolnienia przewidziane w przepisach art. 6 ust. 1 pkt 3 i pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Pierwszy z tych przepisów - art. 6 ust. 1 pkt 3 zwalnia od podatku jednostki budżetowe, natomiast art. 6 ust. 1 pkt 6 zwalnia jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zakłady budżetowe nie są więc podmiotowo zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych.

W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca wskazuje, iż jego działalność polega na zarządzaniu nieruchomościami na zlecenie. Przedmiotem działalności Jednostki jest administrowanie i zarządzanie zasobem lokalowym gminy, tj. obsługą eksploatacyjną, techniczną i administracyjną zarządzanych nieruchomości. Poza ww. obsługą nieruchomości Jednostka świadczy także usługi - na zlecenie - zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność wspólnot mieszkaniowych.

Stosownie do treści art. 184 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) zarządzanie nieruchomościami jest działalnością zawodową wykonywaną przez zarządców nieruchomości. Przepis art. 185 tej ustawy wskazuje, że zarządca nieruchomości działa na podstawie umowy o zarządzanie nieruchomością, zawartej z jej właścicielem, wspólnotą mieszkaniową albo inną osobą lub jednostką organizacyjną, której przysługuje prawo do nieruchomości, ze skutkiem prawnym bezpośrednio dla tej osoby lub jednostki organizacyjnej. Sposób lub wysokość wynagrodzenia za zarządzanie nieruchomością określa umowa o zarządzanie nieruchomością. Zarządca nieruchomości lub przedsiębiorca, nie może czerpać korzyści z zarządzania nieruchomością oprócz pobierania wynagrodzenia, chyba że umowa o zarządzanie stanowi inaczej.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. Przepis art. 7 ust. 2 niniejszej ustawy stanowi, że dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym, jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Źródła przychodów określają m.in. przepisy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którymi, przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń oraz przychodów w naturze, a w zakresie przychodów związanych z działalnością gospodarczą - przychody należne, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Natomiast art. 12 ust. 4 ustawy w sposób wyczerpujący określa rodzaje przychodów nie zaliczonych do przychodów podatkowych, co oznacza, że wszystkie inne przychody, poza określonymi w tym przepisie, stanowiące przysporzenie majątkowe - aktywów podatnika, stanowią przychody, z którymi ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych wiąże powstanie obowiązku podatkowego. Przychodami więc, w rozumieniu ustawy są te przychody, które wynikają ze źródła przychodów, jakie stanowi działalność gospodarcza i które w następstwie prowadzenia tej działalności stają się należnością, choćby faktycznie środków z tego tytułu jeszcze nie otrzymano.

W konsekwencji do przychodów podatkowych zalicza się tylko takie przychody, które są należne Zakładowi. Nie są to zatem przychody jakiekolwiek, lecz tylko te w stosunku, do których Zakładowi przysługuje uprawnienie do ich otrzymania i które stanowią przysporzenie majątku podatnika. Otrzymanymi pieniędzmi lub wartościami pieniężnymi są w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 1 omawianej ustawy, tylko wartości, które powiększają aktywa majątkowe podatnika, a więc takie, którymi może on rozporządzać jak własnymi.

Obowiązujący od 1 stycznia 2007 r. przepis art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, że wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyjątkiem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Stosownie do wyżej cytowanego przepisu (wprowadzonego przepisem art. 1 pkt 18 lit. a tiret czwarte ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - Dz. U. Nr 217, poz. 1589), z dniem 1 stycznia 2007 r. - zwolnione od podatku są wyłącznie te dochody jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej, które zostały uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i które zostały przeznaczone na utrzymanie tych zasobów.

Wobec tego opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają dochody uzyskane z:

* gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które nie zostały przeznaczone na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych oraz

* innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, nawet wówczas, gdy zostaną przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych.

Powołana ustawa o podatku dochodowym nie zawiera definicji: "zasobów mieszkaniowych" oraz "gospodarki zasobami mieszkaniowymi". Zauważyć należy jednak, że w języku potocznym, pojęcie "gospodarka" - w kontekście omawianego przypadku oznacza dysponowanie i zarządzanie czymś. "Zasób" zaś to m.in. pewna nagromadzona ilość czegoś. Natomiast pojęcie "mieszkanie" jest równoznaczne w swojej treści z pomieszczeniem, w którym się mieszka (vide: Słownik Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, http://sjp.pwn.pl). Tak więc przymiotnik "mieszkaniowy", "mieszkaniowych", określa rzeczy związane z mieszkaniem.

W konsekwencji przez "zasoby mieszkaniowe", o których mowa w wyżej wymienionym przepisie art. 17 ust. 1 pkt 44 powołanej ustawy, należy rozumieć:

1.

znajdujące się w budynku mieszkalnym lokale mieszkalne wraz przynależnymi do nich pomieszczeniami oraz wyposażenie techniczne, jak np.:

* dźwigi osobowe i towarowe,

* aparaty do wymiany ciepła,

* kotłownie i hydrofornie wbudowane,

* klatki schodowe,

* strychy, piwnice, komórki,

* balkony, loggie,

* garaże,

2.

pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, tj.:

* budynki (pomieszczenia) administracji osiedlowej,

* kotłownie i hydrofornie wolno stojące,

* osiedlowe warsztaty (zakłady) konserwacyjno-remontowe,

3.

urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się budynki wyżej wymienione, jak:

* zbiorniki - doły gnilne, szamba, przydomowe oczyszczalnie ścieków,

* rurociągi i przewody sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej,

* sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne,

* budowle inżynieryjne (studnie itp.), stacje transformatorowe,

* budowle komunikacyjne, jak: drogi osiedlowe, ulice, chodniki,

* inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych, jak np. latarnie oświetleniowe, ogrodzenia, parkingi, trawniki, kontenery na śmieci.

Do zasobów mieszkaniowych nie należą natomiast lokale użytkowe. Nie służą one bowiem w żaden sposób zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych. Akcentowany przez Zakład fakt, że znajdują się one w budynku mieszkalnym nie zmienia ich przeznaczenia.

Związane z zasobami mieszkaniowymi, tj. lokalami mieszkalnymi, obiektami i urządzeniami przychody (np. opłaty, czynsze) oraz sfinansowane z nich koszty stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Stanowią one jednocześnie przychody i koszty podatkowe w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 15 ust. 1, z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 ustawy). Dochód powstały z tego tytułu, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolny będzie od podatku dochodowego, o ile przeznaczony zostanie na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Ze zwolnienia nie będą natomiast korzystały dochody otrzymane z innych źródeł niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi, nawet jeśli zostaną przeznaczone na utrzymanie tych zasobów, nie spełniony bowiem będzie jeden z kumulatywnych warunków wskazanych w cytowanym art. 17 ust. 1 pkt 44 ww. ustawy.

Jednostki samorządu terytorialnego prowadzą gospodarkę komunalną na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.).

W świetle powołanych powyżej przepisów, wpływające na rachunek Zakładu środki pieniężne z pobieranych czynszów z tytułu najmu lokali stanowiących własność Gminy, nie stanowią przychodów Zakładu dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, gdyż środki te na mocy wskazanych powyżej przepisów stanowią dochód własny Gminy.

Jednostka, jako zarządca nieruchomości nie jest właścicielem, a jedynie działa w imieniu i na rzecz właściciela. Gromadzi jedynie przychody z najmu oraz pokrywa z tych środków koszty związane z utrzymaniem nieruchomości będących własnością Gminy. Zaliczki wpłacane przez najemców na koszty zarządu nieruchomością oraz dostawy mediów gromadzone są na rachunku bankowym Zakładu, a następnie przekazywane dalej w ramach rozliczeń pomiędzy właścicielem lokali (Gminą) a zarządcą, nie stanowią więc dla Wnioskodawcy realnego przysporzenia.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Zakład świadczy również usługi zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność wspólnot mieszkaniowych. Wskazać należy zatem, iż świadczenie usług administrowania cudzym zasobem również nie mieści się w pojęciu gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Przychody z tego źródła stanowią bowiem wynagrodzenie Jednostki z tytułu świadczonych usług na rzecz innych podmiotów, nie natomiast z gospodarowania własnymi zasobami.

W konsekwencji, przedmiotem opodatkowania dla "Z." w przedstawionym stanie faktycznym jest dochód, którego źródłem jest wynagrodzenie otrzymywane od właściciela nieruchomości za zarządzanie nimi.

Odnosząc przepisy prawa podatkowego do przedstawionego stanu faktycznego oraz postawionych przez Wnioskodawcę pytań stwierdzić należy, iż uzyskiwany przez Jednostkę dochód nie podlega zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, bowiem dochodu z zarządzania nie obejmuje dyspozycja art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Tak więc udzielenie odpowiedzi - w świetle przedstawionego stanu faktycznego - na postawione przez Zakład pytania, stało się bezprzedmiotowe.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70 - 561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl