ITPB3/423-106/07/AM

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 7 grudnia 2007 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB3/423-106/07/AM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 17 października br. (data wpływu 22 października br.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu ustalenia wysokości zaliczki na 2008 rok, wpłacanej w uproszczonej formie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 października br. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu ustalenia wysokości zaliczki na 2008 rok, wpłacanej w uproszczonej formie.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka oczekuje na wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym przekształcenia ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, który miał nastąpić w dniu 2 listopada 2007 r. Na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej Spółka zobowiązana jest do zamknięcia ksiąg i złożenia dwóch zeznań CIT-8 za okresy:

* od 1 stycznia 2007 r. do 1 listopada 2007 r. oraz

* od 2 listopada 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.

Zeznania powyższe zostaną złożone w terminie ustawowym czyli 3 miesięcy od zakończenia roku podatkowego.

W roku podatkowym rozpoczętym 1 stycznia 2007 r., Spółka korzysta z uproszczonej formy wpłaty zaliczek na podatek dochodowy i wskazaną formę rozliczania zamierza kontynuować również w roku podatkowym 2008.

Zeznanie podatkowe za rok podatkowy 2006 Spółka złożyła w marcu 2007 r..

W związku z powyższym Spółka zadała pytanie, które zeznanie podatkowe powinno stanowić podstawę ustalenia zaliczki na rok 2008 w sytuacji gdy Spółka złoży zeznanie za okres 1 stycznia 2007 r. - 1 listopada 2007 r., w styczniu 2008 r....

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku złożenia w styczniu 2008 r. zeznania za rok podatkowy 1 stycznia 2007 r. - 1 listopada 2007 r., podstawą ustalenia zaliczki na rok podatkowy 2008 będzie zeznanie podatkowe za rok 2006, złożone w marcu 2007 r., gdyż art. 25 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, iż podstawą ustalenia zaliczki jest zeznanie "złożone w roku poprzedzającym dany rok podatkowy". Rokiem poprzedzającym rok podatkowy 2008 będzie wprawdzie skrócony rok podatkowy 2 listopada 2007 r. - 31 grudnia 2007 r., w myśl art. 8 ust. 6 ww. ustawy, jednakże w tym skróconym roku "poprzedzającym" Spółka nie ma obowiązku złożenia zeznania za rok podatkowy 1 stycznia 2007 r. - 1 listopada 2007 r.

Jednocześnie, stosownie do art. 93a Ordynacji podatkowej, spółka przekształcona wstępuje we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki spółki przekształcanej, co oznacza, że przekształcona spółka akcyjna będzie posiadała prawo korzystania z uproszczonej formy wpłacania zaliczek w roku 2008 skoro dotychczas prawo takie posiada przekształcana spółka z o.o.

W przedstawionej sytuacji podstawę ustalenia zaliczki na rok 2008 powinno stanowić ostatnie złożone zeznanie podatkowe, czyli zeznanie za rok 2006, złożone w marcu 2007 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl