Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 4 grudnia 2013 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPB2/436-188/13/IB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 12 września 2013 r. (data wpływu 17 września 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie zwolnienia z opodatkowania darowizny udziałów w spółce prawa cypryjskiego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 września 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie zwolnienia z opodatkowania darowizny udziałów w spółce prawa cypryjskiego.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wnioskodawca nabywa udziały w spółce prawa cypryjskiego w drodze umowy darowizny. Darczyńca jest jednym z podmiotów określonych w art. 4a ustawy o podatku od spadkowi darowizn.

Spółka prawa cypryjskiego, której udziałowcem jest Wnioskodawca posiada siedzibę oraz zarząd na terytorium Cypru. W konsekwencji, spółka prawa cypryjskiego uznawana jest za rezydenta podatkowego Cypru i tam podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów i majątku, bez względu na miejsce ich osiągania, z uwzględnieniem odpowiednich postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Wartość przedmiotu wkładu niepieniężnego będzie odpowiadać wartości rynkowej nabywanych udziałów spółki prawa cypryjskiego.

W zależności od tego czy spółka prawa cypryjskiego będzie osiągała zadowalający poziom rentowności i czy będzie realizowany założony plan rozwoju, Wnioskodawca może podjąć w przyszłości decyzję o dalszym pozostaniu wspólnikiem spółki prawa cypryjskiego albo o skorzystaniu z prawa umorzenia udziałów za wynagrodzeniem. W wyniku umorzenia udziałów dojdzie do obniżenia kapitału zakładowego, gdzie część udziałów przysługujących Wnioskodawcy przestanie istnieć (utraci byt prawny), a Wnioskodawca uzyska z tego tytułu wynagrodzenie. Nie będzie miało miejsca jakiekolwiek zbycie udziałów za zgodą wspólnika tj. Wnioskodawcy. Po umorzenia udziałów, spółka prawa cypryjskiego będzie istniała nadal, tj. w wyniku obniżenia kapitału zakładowego nie dojdzie do jej likwidacji.

Wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziałów Wnioskodawcy zostanie ustalone w uchwale udziałowców spółki prawa cypryjskiego na poziomie nie wyższym od ich rzeczywistej (rynkowej) wartości. Zgodnie z postanowieniami cypryjskiej ustawy o spółkach, spółka może obniżyć swój kapitał zakładowy w każdy sposób, a w szczególności może:

* umorzyć lub obniżyć zobowiązania w stosunku do któregokolwiek z jej udziałów w odniesieniu do nie wniesionego kapitału udziałowego, lub

* umarzając lub nie, albo obniżając lub nie zobowiązanie w stosunku do któregokolwiek z jej udziałów umorzyć kapitał udziałowy utracony lub niemający reprezentacji w rozporządzonych aktywach, lub

* umarzając lub nie, albo obniżając lub nie zobowiązanie w stosunku do któregokolwiek z jej udziałów, wypłacić wpłacony kapitał stanowiący nadwyżkę w stosunku do potrzeb spółki,

* a także może w miarę potrzeby zmienić swoją umowę spółki poprzez obniżenie kwoty swojego kapitału udziałowego i odpowiednio swoich udziałów.

Zgodnie z art. 199 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm., zwana dalej "k.s.h."), udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe). Przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa umowa spółki. W myśl art. 199 § 4 k.s.h. udziały w spółce prawa polskiego można również umorzyć bez powzięcia uchwały zgromadzenia wspólników w razie ziszczenia się określonego zdarzenia, gdy umowa spółki tak stanowi (tzw. umorzenie warunkowe).

W wyniku zastosowania wyżej opisanych procedur dojdzie do obniżenia kapitału zakładowego Spółki, gdzie część lub całość udziałów przysługujących Wnioskodawcy w Spółce zostanie umorzona, tj. przestanie istnieć (utraci byt prawny), a Wnioskodawca uzyska z tego tytułu wynagrodzenie. Jednak w opisanej wyżej sytuacji nie będzie miało miejsca jakiekolwiek zbycie udziałów za zgodą wspólnika na rzecz Spółki w celu umorzenia. Udziały przestaną istnieć bez potrzeby dokonania odrębnej czynności prawnej, jaką jest umowa zbycia udziałów pomiędzy Spółką a wspólnikiem.

W związku z powyższym, w wyniku przeprowadzenia procedury umorzenia udziałów Wnioskodawca uzyska dochód, lecz nie będzie on stanowić dochodu z tytułu zbycia udziałów w celu ich umorzenia przez spółkę. W konsekwencji, umorzenie udziałów w procedurze prawa cypryjskiego nie może zostać zakwalifikowane jako umorzenie dobrowolne, przymusowe ani warunkowe, gdyż jest to odmienna procedura od przyjętej przez k.s.h. i jako taka nie daje się zakwalifikować zgodnie z typologią polskiej ustawy. Z jednej bowiem strony, zgodnie z procedurą prawa cypryjskiego spółka unicestwia część udziałów i dokonuje obniżenia kapitału zakładowego, wypłacając udziałowcy odpowiednie wynagrodzenie, lecz procedura umorzenia dokonuje się bez potrzeby zbywania udziałów spółce w celu ich umorzenia. Z drugiej strony natomiast umorzenie udziałów w spółce może mieć charakter dobrowolny (lecz bez nabycia udziałów w celu umorzenia).

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1. Czy wskutek umowy darowizny Wnioskodawca jest zobligowany do zapłaty podatku od spadków i darowizn od wartości otrzymanych udziałów w spółce prawa cypryjskiego, w sytuacji gdy darczyńca należy do grupy podatkowej określonej w art. 4a ustawy o podatków od spadków i darowizn.

2. Czy w opisanym wyżej zdarzeniu przyszłym w przypadku umorzenia udziałów spółki prawa cypryjskiego za wynagrodzeniem u Wnioskodawcy powstanie przychód (dochód) zgodnie z podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy o PIT.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie pierwsze. W pozostałym zakresie zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy - w zakresie pytania pierwszego - nabycie udziałów w spółce kapitałowej przez osobę fizyczną tytułem darowizny podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Obowiązek podatkowy ciąży na obdarowanym. Wynika tak z art. 1 ust. 1 oraz art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn. W zależności do jakiej grupy podatkowej należy obdarowany, zmienia się stopa podatkowa, a co za tym idzie wysokość podatku. Ustawa o podatku od spadków i darowizn przewiduje zwolnienie od tego podatku dla określonego kręgu podmiotów. Zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, gdy następuje nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma lub macochę, to takie nabycie jest zwolnione z podatku od spadku i darowizn. W sytuacji, gdy przeniesienie prawa jest dokonywane w obrębie wskazanych osób należących do tego katalogu, zobowiązanie podatkowe nie powstaje. Warunkiem do skorzystania ze zwolnienia jest aby obdarowany zgłosił nabycie rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego (art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn). Zgłoszenia należy dokonać na urzędowym formularzu SD-Z2.

Nabycie praw majątkowych jakimi są udziały w spółce prawa cypryjskiego w drodze umowy darowizny prowadzi do powstania obowiązku podatkowego. Natomiast nie dojdzie do powstania zobowiązania podatkowego. W ocenie Wnioskodawcy nie dojdzie do powstania zobowiązania podatkowego z tytułu nabycia udziałów w drodze darowizny, gdyż do opisanego stanu faktycznego będzie mieć zastosowanie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, który zwalania nabycie rzeczy lub praw majątkowych w przypadku ich nabycia przez osoby wskazane w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadku i darowizn.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 z późn. zm.) podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem darowizny, polecenia darczyńcy.

Stosownie do art. 2 ww. ustawy nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega podatkowi, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 3 pkt 1 ww. ustawy podatkowi nie podlega nabycie własności rzeczy ruchomych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych podlegających wykonaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w dniu nabycia ani nabywca, ani też spadkodawca lub darczyńca nie byli obywatelami polskimi i nie mieli miejsca stałego pobytu lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z powyższych przepisów wynika zatem, że podatkowi od spadków i darowizn podlega każda darowizna, a zatem również darowizna udziałów w spółce prawa cypryjskiego na rzecz osoby fizycznej, która w chwili zawarcia umowy darowizny jest obywatelem polskim lub ma stałe miejsce pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie natomiast z art. 4a ust. 1 ww. ustawy zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

1.

zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz

2.

w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 - udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Na podstawie art. 4a ust. 4 ww. ustawy obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy:

1.

wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty określonej w art. 9 ust. 1 pkt 1 lub

2.

gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

W sytuacji więc, gdy nastąpi nabycie udziałów na podstawie umowy darowizny przez Wnioskodawcę jako małżonka, zstępnego, wstępnego, pasierba, rodzeństwo lub macochę darczyńcy (osobę wymienioną w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn) - przy spełnieniu pozostałych przesłanek określonych w tym przepisie (tekst jedn.: dokonaniu wymaganego zgłoszenia tego nabycia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego) - znajduje zastosowanie zwolnienie z opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl