Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 29 sierpnia 2014 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPB2/436-128/14/DSZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku złożonym w dniu 13 czerwca 2014 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania umowy sprzedaży papierów wartościowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania umowy sprzedaży papierów wartościowych.

We wniosku tym przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji) jest spółką kapitałową z siedzibą w Polsce (jest polskim rezydentem podatkowym).

Wnioskodawca planuje nabyć od podmiotu z siedzibą w Polsce (dalej: Sprzedawca) obligacje (dalej: Obligacje lub Papiery Wartościowe) innej spółki (dalej: Emitent) z grupy kapitałowej, do której należy Wnioskodawca i Sprzedawca.

Planowane jest, że transakcja nabycia Obligacji zostanie przeprowadzona za pośrednictwem profesjonalnego pośrednika, tj. firmy inwestycyjnej z siedzibą na terytorium Polski, tu: domu maklerskiego prowadzącego działalność maklerską, z siedzibą na terytorium Polski (dalej: Dom Maklerski) - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej: ustawa o obrocie instrumentami finansowymi).

W tym zakresie Wnioskodawca zawrze z Domem Maklerskim umowę, w której Dom Maklerski zobowiąże się wobec Wnioskodawcy do pośrednictwa w transakcji zbycia/nabycia (sprzedaży) Papierów Wartościowych, w tym m.in. do reprezentowania Wnioskodawcy przy zawarciu w imieniu i na rachunek Wnioskodawcy umowy sprzedaży Obligacji.

Dom Maklerski, pośredniczący w niniejszej transakcji sprzedaży, w przeszłości, na zlecenie Emitenta, świadczył usługi dotyczące emisji Obligacji (m.in. przeprowadził czynności niezbędne do uplasowania emisji Obligacji), zaś obecnie świadczy na rzecz Emitenta usługę prowadzenia ewidencji Obligacji obejmującą m.in. dokonywanie wpisów do ewidencji Obligacji wskazujących posiadaczy Obligacji oraz obsługę i rejestrację przenoszenia praw z Obligacji w obrocie wtórnym.

Na podstawie umowy pośrednictwa w transakcji zbycia/nabycia (sprzedaży) Papierów Wartościowych, zakres obowiązków Domu Maklerskiego pośredniczącego w transakcjach nabycia przez Wnioskodawcę Obligacji będzie obejmować w szczególności:

* wykonywanie zleceń nabycia Papierów Wartościowych na rachunek dającego zlecenie, tj. Wnioskodawcy;

* zawarcie umów kupna/sprzedaży Obligacji w imieniu i na rachunek Wnioskodawcy jako nabywcy;

* przeniesienie praw własności Obligacji w ramach obsługi procesu poprzez dokonanie stosownej zmiany zapisów w ewidencji Obligacji;

* wsparcie/uczestnictwo w rozliczeniu transakcji pomiędzy Wnioskodawcą i Sprzedawcą, w tym w uregulowaniu ceny za nabycie Obligacji; w szczególności rozliczenie zapłaty ceny z tytułu nabycia Obligacji przez Wnioskodawcę nastąpi z wykorzystaniem m.in. rachunku Domu Maklerskiego;

* pomoc w przygotowaniu projektów umów sprzedaży Obligacji;

* akceptację i wykonanie zlecenia zakupu Obligacji wydanego przez Wnioskodawcę (tekst jedn.: zawarcie umów sprzedaży Obligacji w imieniu i na rachunek Wnioskodawcy);

* wystawienie potwierdzenia dokonania (zawarcia) transakcji.

Dodatkowo, Dom Maklerski będzie również zaangażowany w czynności pomocnicze bezpośrednio związane z umową sprzedaży Obligacji przez Sprzedawcę Wnioskodawcy, w szczególności:

* wsparcie Wnioskodawcy/udział w przygotowaniu struktury transakcji sprzedaży Obligacji (np. w zakresie zasad przeprowadzenia transakcji sprzedaży, ustalenia istotnych warunków i wymogów transakcji);

* udział w przygotowaniu dokumentacji transakcji oraz uczestnictwo w obiegu dokumentacji w ramach transakcji (np. przyjmowanie/przekazywanie oświadczeń stron).

Za swoje usługi w ramach umowy z Wnioskodawcą Dom Maklerski otrzyma wynagrodzenie kalkulowane w oparciu o warunki rynkowe.

Wnioskodawca zaznacza ponadto, że żadna z ewentualnych czynności (jeżeli nawet by takie wystąpiły) dokonywanych samodzielnie (tekst jedn.: bez udziału Domu Maklerskiego) przez Wnioskodawcę lub Sprzedawcę, zmierzających do zbycia Obligacji przez Sprzedawcę na rzecz Wnioskodawcy, nie będzie skutkowała sprzedażą Obligacji. Umowa przenosząca własność Obligacji zostanie bowiem podpisana przy udziale Domu Maklerskiego występującego w imieniu i na rachunek Wnioskodawcy jako nabywcy. W każdym również przypadku czynność prawna, w wyniku której dojdzie do przeniesienia własności Papierów Wartościowych ze Sprzedawcy na Wnioskodawcę, zostanie dokonana za pośrednictwem Domu Maklerskiego.

Dla kompletności Wnioskodawca informuje, że obok transakcji będącej przedmiotem niniejszego wniosku, Dom Maklerski będzie świadczyć również inne usługi na rzecz Wnioskodawcy, w tym obsługę emisji obligacji przez Wnioskodawcę, wraz z prowadzeniem ewidencji tych obligacji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy opisana w zdarzeniu przyszłym transakcja zbycia/nabycia (sprzedaży) Papierów Wartościowych (umowa sprzedaży Papierów Wartościowych przez Sprzedawcę na rzecz Wnioskodawcy) za pośrednictwem Domu Maklerskiego będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że opisana w zdarzeniu przyszłym transakcja zbycia/nabycia (sprzedaży) Papierów Wartościowych przez Sprzedawcę na Jego rzecz za pośrednictwem Domu Maklerskiego będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Wnioskodawca wskazuje, że zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a w związku z art. 1 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.), sprzedaż obligacji polskiej spółki co do zasady podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych jako sprzedaż praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 i art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zastosowanie w takich przypadkach ma stawka 1%, a podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa sprzedawanych praw majątkowych.

Wnioskodawca zauważa jednocześnie, że stosownie do regulacji zawartej w art. 9 pkt 9 lit. b ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, od podatku tego zwolniona jest sprzedaż praw majątkowych będących instrumentami finansowymi, dokonywana za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.).

Wskazuje, że zastosowanie przedmiotowego zwolnienia uzależnione jest od spełnienia następujących warunków:

* uznania Obligacji za instrumenty finansowe w świetle przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

* uznania Domu Maklerskiego pośredniczącego w sprzedaży Obligacji za firmę inwestycyjną lub zagraniczną firmę inwestycyjną w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;

* dokonania sprzedaży Obligacji za pośrednictwem firmy inwestycyjnej lub zagranicznej firmy inwestycyjnej w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Wnioskodawca zauważa, że planowana transakcja zbycia/nabycia (sprzedaży) Obligacji na Jego rzecz spełniać będzie wskazane powyżej warunki uprawniające do zastosowania zwolnienia od opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych z uwagi na następujące okoliczności:

1. Obligacje stanowią instrumenty finansowe w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Wnioskodawca wskazuje, że przepis art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi definiuje jako instrumenty finansowe przede wszystkim papiery wartościowe - tymi zaś, stosownie do art. 3 pkt 1 ww. ustawy są m.in. obligacje. Tym samym, zdaniem Wnioskodawcy spełniony jest warunek przedmiotowy zastosowania zwolnienia z art. 9 pkt 9 lit. b ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, z uwagi na fakt, że przedmiotem planowanych transakcji będą obligacje.

2. Dom Maklerski będzie firmą inwestycyjną lub zagraniczną firmą inwestycyjną.

Wnioskodawca zauważa, że warunkiem koniecznym zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie będącym przedmiotem zapytania w niniejszym wniosku jest również pośredniczenie w transakcji sprzedaży Obligacji przez firmę inwestycyjną lub zagraniczną firmę inwestycyjną w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W tym zakresie Wnioskodawca wskazuje, że ustawodawca zdefiniował w przepisach ustawy o obrocie instrumentami finansowymi instytucję firmy inwestycyjnej oraz zagranicznej firmy inwestycyjnej.

Stosownie do art. 3 pkt 33 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, za firmę inwestycyjną uważa się "dom maklerski, bank prowadzący działalność maklerską, zagraniczną firmę inwestycyjną prowadzącą działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagraniczną osobę prawną z siedzibą na terytorium państwa należącego do OECD lub WTO, prowadzącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską". Zgodnie natomiast z art. 3 pkt 32 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, przez zagraniczną firmę inwestycyjną rozumie się "osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej z siedzibą na terytorium innego państwa członkowskiego, a w przypadku gdy przepisy danego państwa nie wymagają ustanowienia siedziby - z centralą na terytorium innego pastwa członkowskiego, albo osobę fizyczną z miejscem zamieszkania na terytorium innego państwa członkowskiego, prowadzącą na podstawie zezwolenia właściwego organu nadzoru działalność maklerską na terytorium innego państwa członkowskiego, jak również zagraniczną instytucję kredytową".

Wnioskodawca zauważa, że Dom Maklerski, który będzie pośredniczył w przedmiotowej transakcji (będącej przedmiotem zapytania w niniejszym wniosku) będzie spełniał powyższe warunki. W szczególności bowiem, Dom Maklerski, za pośrednictwem którego Wnioskodawca i Sprzedawca planują przeprowadzić opisaną transakcję sprzedaży Papierów Wartościowych, jest domem maklerskim prowadzącym działalność maklerską z siedzibą w Polsce, działającym na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd uprawniającego do prowadzenia działalności maklerskiej/pośredniczenia w transakcjach obrotu instrumentami finansowymi, podlegającym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Instytucja ta (dom maklerski prowadzący działalność maklerską z siedzibą w Polsce) została wprost wymieniona przez ustawodawcę jako jeden z przykładów firm inwestycyjnych/zagranicznych firm inwestycyjnych w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

3. Dom Maklerski pośredniczy w transakcji sprzedaży.

Wnioskodawca podkreśla, że przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie definiują pojęcia "sprzedaży za pośrednictwem". Pojęcie sprzedaży zostało jednakże zdefiniowane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121). Stosownie do art. 535 Kodeksu "przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę". Ponadto, zgodnie z art. 555 Kodeksu, przepis ten stosuje się odpowiednio do sprzedaży praw.

Tym samym sprzedażą obligacji jest umowa zobowiązująca jedną stronę do przeniesienia praw wynikających z tych obligacji, a drugą - do zapłaty określonej ceny. Pośrednictwem w takim przypadku jest zatem uczestnictwo przy dokonywaniu tejże umowy, w szczególności zawarcie umowy w imieniu jednej ze stron.

W pojęciu pośrednictwa mieszczą się także czynności maklerskie określone w art. 69 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a zatem w szczególności przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych czy też wykonywanie takich zleceń na rachunek dającego zlecenie.

Wnioskodawca wskazuje, że w opisie zdarzenia przyszłego zaznaczył, że w zakresie czynności wykonywanych przez Dom Maklerski mieściło się będzie z pewnością zawarcie umów zbycia/nabycia (sprzedaży) Obligacji w imieniu i na rachunek Wnioskodawcy. Dom Maklerski dokona też zmiany zapisów w ewidencji z tytułu przenoszenia praw z Obligacji (jako że prowadzi ich ewidencję).

Z uwagi na powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, planowana transakcja zbycia/nabycia (sprzedaży) Obligacji przez Wnioskodawcę za pośrednictwem Domu Maklerskiego, będącego firmą inwestycyjną w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi będzie spełniała hipotezę art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i będzie zwolniona z opodatkowania tym podatkiem.

Wnioskodawca zwraca uwagę na fakt, że stanowisko to znajduje swoje potwierdzenie w ustalonej, jednomyślnej linii wykładni organów podatkowych w zakresie definicji pośrednictwa domu maklerskiego przy sprzedaży papierów wartościowych. Wskazuje, że w tym zakresie wnioski dotyczące akcji - jako papierów wartościowych - będą adekwatne również w przypadku transakcji dotyczących obligacji, będących także papierami wartościowymi. Przykładowo powołuje interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2010 r. (IPPB2/436-234/10-2/MZ), w której organ ten wyjaśnił, że "pośrednictwo przy zawieraniu umowy sprzedaży akcji ma miejsce w sytuacji, gdy Dom Maklerski lub Bank prowadzący działalność maklerską uczestniczy przy dokonywaniu tejże umowy. Pojęcie pośrednictwa obejmuje zatem przykładowo zawarcie umowy przez Dom Maklerski w imieniu jednej ze stron transakcji, a także czynności maklerskie, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 w związku z pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych, na rachunek dającego zlecenie".

Identyczne stanowisko zajął również np. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 14 lutego 2013 r. (IPPB2/436-629/12-2/LS), interpretacji indywidualnej z dnia 8 września 2010 r. (IPPB2/436-237/10-2/AF), interpretacji indywidualnej z dnia 11 września 2013 r. (IPPB2/436-415/13-2/MZ), interpretacji indywidualnej z dnia 14 października 2013 r. (IPPB2/436-446/13-2/EL), a także Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z dnia 16 czerwca 2009 r. (ITPB2/436-45/09/PS), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z dnia 26 kwietnia 2013 r. (IPTPB2/436-8/13-4/k.k.) oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 30 sierpnia 2009 r. (ILPB2/436-153/13-2/MK). W interpretacjach tych organy w szczególności uznały, że "jeżeli (...) umowa sprzedaży akcji, w wyniku której Wnioskodawca dokonał ich nabycia dokonana została (...) za pośrednictwem domu maklerskiego, stwierdzić należy, że czynność ta zwolniona jest od podatku od czynności cywilnoprawnych".

Ponadto, zgodnie z linią interpretacyjną prezentowaną przez organy skarbowe w indywidualnych sprawach "czynności wykonywane przez Dom Maklerski mogą nie obejmować znalezienia podmiotu gotowego (podmiotów gotowych) do sprzedaży akcji, ponieważ takie podmioty mogą zostać zidentyfikowane przez Spółkę lub jej doradców, jeszcze przez zawarciem z Domem Maklerskim umowy o pośrednictwo w nabyciu akcji. Spółka może również zawrzeć bezpośrednio z posiadaczem (posiadaczami) akcji umowy poprzedzające umowę sprzedaży akcji, w szczególności list intencyjny, porozumienie w zakresie zasad współpracy, która umożliwi podjęcie przez Spółkę ostatecznej decyzji o nabyciu akcji (np. zasad badania przed transakcyjnego, ustalenia wyłączności negocjacji na rzecz Spółki itp.), czy też umowę określającą dodatkowe zobowiązania wzajemne stron umowy sprzedaży akcji (np. umowę przedwstępną zobowiązującą do zawarcia późniejszej umowy sprzedaży)".

Wnioskodawca wskazuje, że na takim stanowisku stanął także Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 3 lutego 2012 r. (IPPB2/436-493/11-4/AF), interpretacji indywidualnej z dnia 30 sierpnia 2010 r. (IPPB2/436-234/10-2/MZ), interpretacji indywidualnej z dnia 8 września 2010 r. (IPPB2/436-237/10-2/AF) oraz interpretacji indywidualnej z dnia 29 grudnia 2009 r. (IPPB2/436-390/09-2/MZ), jak również Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacjach indywidualnych z dnia 23 listopada 2011 r. (ILPB2/436-182/11-2/WS oraz ILPB2/436-183/11-2/WS).

Wnioskodawca zauważa dodatkowo, że jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 27 listopada 2012 r. (IPPB2/436-526/12-2/AF)"pośrednictwo ww. instytucji (firmy inwestycyjnej lub zagranicznej firmy inwestycyjnej) dotyczyć musi sprzedaży, a nie innej czynności dokonywanej w związku ze sprzedażą, np. w celu jej wykonania".

Zgodnie z powyższym poglądem, dla możliwości zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych w zakresie będącym przedmiotem zapytania w niniejszym wniosku wystarczające jest stwierdzenie, że wyłącznie sama transakcja sprzedaży (rozporządzenia Papierami Wartościowymi) powinna zostać dokonana za pośrednictwem Domu Maklerskiego - wszelkie czynności dodatkowe mogą zaś być przeprowadzone samodzielnie przez uczestników transakcji z pominięciem pośredników.

W świetle powyższego, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w sytuacji, gdy transakcja zbycia/nabycia (sprzedaży) papierów wartościowych zostanie dokonana za pośrednictwem Domu Maklerskiego, będącego firmą inwestycyjną w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego, przedstawionym w niniejszym wniosku, transakcja ta będzie zwolniona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, zgodnie z regulacją zawartą w przepisie art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Z uwagi na powyższe, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl