ITPB2/436-109/14/IB

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 30 lipca 2014 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB2/436-109/14/IB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2014 r. (data wpływu do tut. organu 30 kwietnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania środków otrzymanych z pracowniczego programu emerytalnego w Wielkiej Brytanii - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 kwietnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od spadków i darowizn w zakresie opodatkowania środków otrzymanych z pracowniczego programu emerytalnego w Wielkiej Brytanii.

Wezwaniem z dnia 17 czerwca 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy zwrócił się o wyczerpujące przedstawienie stanu faktycznego.

Pismem z dnia 26 czerwca 2014 r. (data wpływu 30 czerwca 2014 r.) uzupełniono wniosek w ww. zakresie.

W przedmiotowym wniosku i w jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

W grudniu 2013 r. zmarł syn Wnioskodawczyni, mieszkał i pracował w Wielkiej Brytanii. Syn był rezydentem Wielkiej Brytanii. Był członkiem systemu emerytalnego zorganizowanego przez jego pracodawcę w Wielkiej Brytanii. Wnioskodawczyni jako matka otrzymała należne świadczenie w wyniku śmierci syna, tj. czek do realizacji wystawiony w walucie GBP. Obecnie czek jest w trakcie realizacji za pośrednictwem banku w Polsce (realizacja czeku trwa od 3 do 12 tygodni). Syn był kawalerem, nie miał dzieci. Nie było przeprowadzone postępowanie spadkowe. Nie ma masy spadkowej. Wnioskodawczyni otrzymała środki z pracowniczego systemu emerytalnego syna po jego śmierci jako osoba uprawniona. System emerytalny, którego członkiem był syn Wnioskodawczyni działa tylko w Wielkiej Brytanii i jest regulowany przez brytyjskie ustawodawstwo emerytalne. Jest zatwierdzony jako system świadczeń emerytalnych w Wielkiej Brytanii.

W przesłanym uzupełnieniu wskazano, że niewątpliwie Wnioskodawczyni otrzymała środki z pracowniczego programu emerytalnego utworzonego i działającego w oparciu o przepisy dotyczące pracowniczych programów emerytalnych obowiązujące w Wielkiej Brytanii. Jest to System Emerytalny Przemysłu Usług Hydraulicznych i Mechanicznych w Wielkiej Brytanii -.... Ten system nie jest systemem transgranicznym i działa tylko w Wielkiej Brytanii i jest regulowany przez brytyjskie ustawodawstwo emerytalne. Jest on zatwierdzony jako system świadczeń emerytalnych w Wielkiej Brytanii dla celów Rozdziału I Części XIV Aktu Dochodów i Podatków Korporacyjnych z 1988 r. z mocą od 6 kwietnia 1975 r. i jest traktowany jako "zwolniony zatwierdzony system" dla celów sekcji 592 tego Aktu. Wypłacona kwota nie jest emeryturą i nie została wypłacona jako dochód emerytalny. Było to jednorazowe świadczenie z powodu śmierci syna, który był członkiem ww. systemu emerytalnego - pracowniczego.

Powyższe dane zostały potwierdzone przez ww. system emerytalny w Wielkiej Brytanii.

W związku z powyższym - w zakresie podatku od spadków i darowizn - zadano następujące pytania.

Czy w związku z opisanym stanem faktycznym Wnioskodawczyni powinna złożyć deklarację w zakresie podatku od spadków i darowizn. Jeśli tak, czy wypłata środków korzysta ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Jeśli nie, to czy należy wykazać kwotę wypłaconych środków na innym formularzu bądź informacji.

Zdaniem Wnioskodawczyni nie powinna składać deklaracji w podatku od spadków i darowizn, ponieważ nie ma określonego tytułu nabycia przedmiotowych środków przez Wnioskodawczynię. Według Jej wiedzy nie powinna składać informacji o wypłaconej kwocie świadczenia po zmarłym synu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Artykuł 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768) zawiera zamknięty katalog nabycia rzeczy i praw majątkowych, które podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.

Zgodnie z ust. 1 tego przepisu podatkowi od spadków i darowizn, zwanemu dalej "podatkiem", podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

1.

dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego;

2.

darowizny, polecenia darczyńcy;

3.

zasiedzenia;

4.

nieodpłatnego zniesienia współwłasności;

5.

zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;

6.

nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

Podatkowi podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci (art. 1 ust. 2 ustawy).

Oznacza to, że ustawodawca zawęża przedmiot opodatkowania, jakim jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych, tylko do tych przypadków, gdy nabycie wynika (ma związek) z tych konkretnie wskazanych tytułów prawnych.

Stosownie natomiast do art. 2 ww. ustawy nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega podatkowi, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 3 tejże ustawy podatkowi nie podlega:

1.

nabycie własności rzeczy ruchomych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych podlegających wykonaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w dniu nabycia ani nabywca, ani też spadkodawca lub darczyńca nie byli obywatelami polskimi i nie mieli miejsca stałego pobytu lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2.

nabycie w drodze spadku, zapisu windykacyjnego lub darowizny praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych oraz wierzytelności wynikających z nabycia tych praw;

3.

(uchylony);

4.

nabycie w drodze dziedziczenia środków z pracowniczego programu emerytalnego;

5.

nabycie w drodze spadku środków zgromadzonych na rachunku zmarłego członka otwartego funduszu emerytalnego;

6.

nabycie w drodze spadku środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym oraz na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego;

7.

nabycie w drodze spadku kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.).

Biorąc pod uwagę opisany we wniosku i w jego uzupełnieniu stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny należy stwierdzić, że środki, które Wnioskodawczyni otrzymała z pracowniczego programu emerytalnego, jako osoba uprawniona na wypadek śmierci syna nie podlegają podatkowi od spadków i darowizn. Wnioskodawczyni nie ma zatem obowiązku składania z tego tytułu jakichkolwiek deklaracji lub informacji podatkowych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.).Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl