ITPB2/436-105b/09/TJ - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Bydgoszczy - OpenLEX

ITPB2/436-105b/09/TJ

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 14 października 2009 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB2/436-105b/09/TJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 15 lipca 2009 r. (data wpływu 16 lipca 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lipca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Postanowieniem z dnia 5 marca 2008 r. Sąd Rejonowy stwierdził, że na podstawie testamentu nabył Pan wraz z córką spadek po zmarłej w dniu 16 stycznia 2008 r. żonie. W skład spadku wszedł udział w nieruchomości, udział w mieszkaniu własnościowym, udział w akcjach, których łączna wartość wyniosła 25 758 zł oraz oszczędnościach zgromadzonych na koncie bankowym, w wysokości 468 zł W związku z faktem, że jednym ze spadkobierców była osoba małoletnia, ze sprawy o stwierdzenie nabycia spadku sąd wyłączył do odrębnego postępowania sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego. Dokonanie tej czynności powierzył komornikowi sądowemu. Wykonywanie powierzonych czynności komornik rozpoczął od momentu wyłączenia dokonania spisu z inwentarza do odrębnego postępowania, czyli od dnia 21 marca 2008 r. Trwały one do dnia 25 września i 3 października 2008 r., czyli do dnia określenia czystej wartości spadku jako podstawy opodatkowania. Nie można uznać więc, że postępowanie o stwierdzenie praw do spadku po zmarłej zakończyło się w dniu 19 marca 2008 r., a dopiero w dniu uprawomocnienia się postanowienia dotyczącego spisu inwentarza majątku spadkowego, bowiem to wówczas sąd ustalił i zaakceptował skład majątku spadkowego oraz jego wartość. Zauważa Pan również, że obowiązkiem Sądu w sprawie spisu inwentarza jest zaakceptowanie ustalonej przez komornika wartości majątku spadkowego i jego składu po czynności zawiadomienia o spisie, dokonaniu tego spisu oraz złożeniu spisu inwentarza do akt, a także ponowne zaakceptowanie ww. wymienionych czynności w sytuacji, gdy żadna ze stron nie składa zażalenia na wartość składników majątkowych i skład majątku.

Spadek przyjęty został z dobrodziejstwem inwentarza co oznacza, że przyjęty został ze wszystkimi długami spadkowymi, m.in. takimi jak niespłacony kredyt hipoteczny i niespłacone odsetki. Oznacza to, że wartość nabytych w wyniku spadkobrania nieruchomości powinna być pomniejszona o wartość spłaconych rat i niespłaconych odsetek. Stanowią one bowiem, w wysokości odpowiadającej pozostałej części niespłaconego kredytu wraz z niespłaconymi odsetkami, dług spadkowy, ciążący na nieruchomości. Ustalając wysokość podatku od spadków i darowizn w przedstawionym stanie faktycznym pod uwagę powinno wziąć się również ulgę, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, bowiem nie jest Pan właścicielem innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, nie przysługuje Panu ani spółdzielcze lokatorskie, ani własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub wynikającego z przydziału spółdzielni prawo do domu jednorodzinnego lub prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym, nie jest Pan najemcą lokalu lub budynku, a także będzie Pan zamieszkiwał, będąc zameldowanym na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku i nie dokona jego zbycia przez okres 5 lat. Dodatkowo podaje Pan, że stronami umowy kredytu, o którym mowa wyżej, był Pan wraz ze zmarłą małżonką.

W związku z powyższym zadano następujące pytania

1.

Czy do masy spadkowej należy wliczyć wartość niespłaconego kredytu hipotecznego i niespłaconych odsetek od tego kredytu.

2.

Czy obowiązek podatkowy powstał w dniu 19 marca 2008 r., tj. w dniu uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu praw do spadku po zmarłej, czy też w dniu 3 października 2008 r., tj. w dniu sporządzenia spisu spadku przez komornika.

3.

Czy w przedstawionym stanie faktycznym istnieją podstawy do zastosowania ulgi, o której mowa w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Przedmiot niniejszej interpretacji stanowi odpowiedź na pytanie drugie. W zakresie pytania pierwszego i trzeciego wniosek zostanie rozpatrzony odrębną interpretacja indywidualną.

Zdaniem Wnioskodawcy, w zakresie pytania drugiego, obowiązek podatkowy powstał w dniu 3 października 2008 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

W myśl art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768) przy nabyciu w drodze dziedziczenia obowiązek podatkowy powstaje z chwilą przyjęcia spadku.

Jednakże, stosownie do ust. 4 wskazanego przepisu jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma; jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia. W przypadku gdy nabycie nie zostało zgłoszone do opodatkowania, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się przez podatnika przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej na fakt nabycia.

Zgodnie z art. 637 § 1 ustawy z dnia z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu, wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy lub właściwego urzędu skarbowego sąd postanowi sporządzenie spisu inwentarza. Stosownie natomiast do § 2 wskazanego przepisu, w wypadkach przewidzianych w ustawie postanowienie o spisaniu inwentarza wydaje się z urzędu.

Sytuację taką przewiduje art. 644 powołanego kodeksu, w myśl którego jeżeli złożono oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, a inwentarz nie był przedtem sporządzony, sąd wyda postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku uprawomocniło się 19 marca 2008 r. Natomiast do dnia 3 października 2008 r. toczyło się postępowanie w przedmiocie dokonania spisu inwentarza. Przytoczony przepis art. 6 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn stanowi wprost, że powstanie obowiązku podatkowego związane jest z uprawomocnieniem się orzeczenia o stwierdzeniu nabycia spadku. Powyższe oznacza, że postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadkowego oraz data zakończenia spisu nie ma znaczenia dla powstania obowiązku podatkowego. Spis inwentarza nie przesądza bowiem o nabyciu praw pochodzących ze spadku, a jedynie ma znaczenie dla określenia składu i wartości całego majątku spadkowego, stanowiąc podstawę ograniczenia odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl