Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 23 kwietnia 2010 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPB2/415-97/10/MM
Zasady rozliczenia dochodu w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 20 stycznia 2010 r. (data wpływu 25 stycznia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości rozliczenia dochodu za rok 2009 w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 stycznia 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości rozliczenia dochodów za rok 2009 w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Dnia 1 lutego 2009 r. syn Wnioskodawczyni ukończył 25 rok życia. Zanim fakt ten nastąpił dnia 26 stycznia 2009 r. syn odbył jednodniowe ośmiogodzinne seminarium z zakresu prawa zamówień publicznych w Szkole. Seminarium to miało na celu uzyskanie i uzupełnienie jego wiedzy ogólnej oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych z racji posiadanego wykształcenia prawniczego. Seminarium zakończyło się uzyskaniem zaświadczenia wydanego na podstawie art. 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zgodnie z obowiązującym wzorem.

Szkoła jest instytucją wpisaną do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Urząd Miasta, jako placówka kształcenia ustawicznego i na mocy art. 2 ust. 3 Ustawy o systemie oświaty podlega regulacjom tej ustawy.

Ponadto w syn w roku 2009 nie osiągnął dochodu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy spełnione zostały warunki, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwalające na rozliczenie podatku za rok 2009 w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko...

Zdaniem Wnioskodawczyni spełnione zostały wszystkie ustawowe przesłanki aby zakwalifikować syna, jako dziecko osoby samotnie wychowującej, albowiem syn przed ukończeniem 25 r. życia był uczniem w Szkole, gdzie ukończył seminarium, otrzymując zaświadczenie potwierdzające uzyskanie wiedzy potrzebnej do podniesienia kwalifikacji zawodowych i uzupełnienia wiedzy ogólnej z racji posiadanego wykształcenia oraz w roku 2009 nie uzyskał dochodu.

Wnioskodawczyni wskazuje, że ustawa o systemie oświaty w art. 2 pkt 3a wymienia placówki kształcenia ustawicznego, jako podlegające regulacjom tej ustawy, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Szkoła posiada wpis do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych, jako placówka kształcenia ustawicznego.

Natomiast określenie długości trwania nauki normuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, określając w art. 2 pkt 4, że seminarium jest pozaszkolną formą kształcenia o czasie trwania nie krótszym niż 5 godzin edukacyjnych, którego ukończenie umożliwia uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy na określony temat. Dodatkowo z art. 6 ww. rozporządzenia wynika, że osoba która ukończyła określoną formę kształcenia otrzymuje zaświadczenie zgodne ze wzorem określonym w odpowiednim załączniku. W przypadku syna Wnioskodawczyni powyższe kryteria zostały spełnione. Okres trwania nauki oraz zdobyte zaświadczenie są zgodne z wytycznymi ministra. Wobec powyższego Wnioskodawczyni uważa, że w przedstawionym stanie faktycznym zostały spełnione warunki, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym, uprawniające do rozliczenia w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko, do ukończenia 25 r. życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach o szkolnictwie wyższym.

Artykuł 3 ust. 11 ustawy o systemie oświaty precyzuje natomiast, że przez ucznia należy rozumieć także słuchacza oraz wychowanka.

Natomiast słownik języka polskiego definiuje, że słuchaczem jest osoba ucząca się na uczelni, studium, kursach, szkoleniach, seminariach, itp. W związku z powyższym Wnioskodawczyni uważa, że spełniła wszystkie trzy warunki uprawniające do preferencyjnego opodatkowania dochodów, tj. warunek dotyczący nauki, szkoły oraz dochodu syna.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Należy podkreślić, że podstawową zasadą podatku dochodowego od osób fizycznych jest zasada powszechności opodatkowania, która wyrażona została w treści zacytowanego powyżej art. 9 ust. 1 ustawy. Wszelkie ulgi i preferencje w prawie podatkowym są natomiast wyjątkiem od konstytucyjnej zasady powszechności opodatkowania, dlatego też wykładnia przepisów je ustanawiających musi być wykładnią ścisłą, co oznacza, że nie może być ani rozszerzająca, ani też zawężająca.

Zgodnie z treścią art. 6 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, samotnie wychowujących w roku podatkowym dzieci:

1.

małoletnie,

2.

bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

3.

do ukończenia 25 r. życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświaty lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczypospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej kwocie przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej

* podatek może być określony, z zastrzeżeniem ust. 8, na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, z uwzględnieniem art. 7, z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie.

Stosownie do art. 6 ust. 5 ww. ustawy za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów. Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się również osobę pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Zatem, aby podatnik mógł skorzystać z możliwości rozliczenia w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko muszą zostać spełnione wszystkie warunki wynikające z ww. przepisów.

W niniejszej sprawie należy przede wszystkim stwierdzić, czy ukończenie przez syna Wnioskodawczyni jednodniowego, ośmiogodzinnego seminarium zorganizowanego przez Szkołę oznacza spełnienie przesłanki od której uzależniona została możliwość rozliczenia dochodów za rok 2009 w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko.

Dla rozstrzygnięcia niniejszej kwestii należy odwołać się do odpowiednich przepisów ustawy o systemie oświaty.

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572),system oświaty zapewnia w szczególności:

1.

przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego;

2.

szkoły:

a.

podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego,

b.

gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego,

c.

ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze i leśne,

d.

artystyczne;

3.

placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego;

3a)

placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

3b)

placówki artystyczne - ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych;

4.

poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;

5.

młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;

6.

(uchylony);

7.

placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania;

8.

(uchylony);

9.

zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli;

10.

biblioteki pedagogiczne;

11.

kolegia pracowników służb społecznych.

Powyższy przepis wskazuje zatem, jakie jednostki organizacyjne działają według przepisów ustawy o systemie oświaty.

Szkoły są podstawowymi jednostkami organizacyjnymi systemu oświaty, pełniącymi funkcje oświatowe (umożliwienie spełnienia obowiązku szkolnego i nauki, podnoszenie wiedzy ogólnej lub specjalnej, przygotowanie do wykonywania zawodu itp. oraz wychowawcze w stosunku do osób, które ukończyły w roku rozpoczęcia nauki 7 lat, a ich podział został dokonany w art. 3 pkt 2 tej ustawy. Do tego katalogu należą następujące szkoły:

*

szkoły podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego;

*

gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego

*

ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze i leśne oraz

*

artystyczne.

Natomiast wymienione w pkt 3a komentowanego przepisu placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki kształcenia i doskonalenia zawodowego są placówkami edukacji pozaszkolnej, umożliwiającymi uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych również przez te osoby, które nie podlegają już obowiązkowi szkolnemu (a nawet obowiązkowi nauki).

W art. 3 pkt 16 ustawodawca wyraźnie wskazał, iż ilekroć w ustawie jest mowa o formach pozaszkolnych - należy przez to rozumieć formy uzyskiwania i uzupełniania wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w placówkach i ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 3a.

Mając na uwadze treść art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stwierdzić należy, że prawo do preferencyjnego sposobu opodatkowania, o którym mowa w tym przepisie przysługuje tylko tym rodzicom, których dzieci uczą się w szkołach, o których mowa w ustawie o systemie oświaty, nie zaś wszystkich podmiotach wymienionych w art. 2 tej ustawy.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż samotnie wychowuje Pani syna, który w dniu 1 lutego 2009 r. ukończył 25 lat, a dniu 26 stycznia 2009 r. uczestniczył w jednodniowym, ośmiogodzinnym seminarium zorganizowanym przez Szkolę. Szkoła ta posiada wpis do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych, jako placówka kształcenia ustawicznego.

Ponadto syn Wnioskodawczyni w roku 2009 nie uzyskał żadnych dochodów.

Zatem mając na uwadze powołane powyżej przepisy należy wskazać, iż syn Wnioskodawczyni pobierał naukę w placówce, o której mowa w art. 2 pkt 3a ustawy o systemie oświaty, tj. w placówce kształcenia ustawicznego, a zatem podnosił on swoje kwalifikacje w formach pozaszkolnych. Nie można natomiast uznać, że uczył się w szkole, o której mowa w ustawie o systemie oświaty. Przyjęcie takiego założenia stanowiłoby bowiem zastosowanie wykładni rozszerzającej, która w przypadku wszelkich preferencje podatkowych nie może mieć zastosowania.

Wobec powyższego stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony wymóg, o którym mowa w art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż syn Wnioskodawczyni w roku 2009 nie uczył się w szkołach wskazanych w tym przepisie, a zatem Wnioskodawczyni za rok 2009 nie przysługuje możliwość rozliczenia się w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko.

Dla rozstrzygnięcia niniejszej kwestii pozostają zaś bez znaczenia definicje słów "uczeń" i "słuchacz", przedstawione przez Wnioskodawczynię, albowiem ustawodawca nie posłużył się nimi w treści art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów Prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl