ITPB2/415-9/09/PS

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 1 kwietnia 2009 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB2/415-9/09/PS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 2 stycznia 2009 r. (data wpływu 5 stycznia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 stycznia 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W 1992 r. zakupiła Pani z byłym mężem dom. Dom był do remontu i przez lata był remontowany. W 2005 r. rozwiedliście się Państwo, a w 2006 r. Sąd dokonał podziału majątku według załączonego postanowienia, tj. że dom przyznał Pani na własność, w pkt 2 ustalił udziały po #189; w majątku wspólnym i zasądził spłatę byłemu mężowi jego części domu po 2.000 zł w 29-ciu ratach kwartalnych. Spłaca Pani więc zasądzoną kwotę systematycznie w ratach i na dzień 2 stycznia 2009 r. spłaciła Pani już 16 000 zł. Resztę kwoty ma Pani spłacać przez kolejne 5 lat. W 2008 r. dokonała Pani remontu i rozdzielenia domu według zasad prawa budowlanego na dwa oddzielne mieszkania. W dniu 4 sierpnia 2008 r. dokonała Pani sprzedaży górnej połowy domu za kwotę 180.000 zł. Uzyskaną kwotę inwestuje Pani w remont pozostałej części domu, czyli parteru dla siebie i syna poruszającego się na wózku inwalidzkim (łamanie barier architektonicznych). Była Pani przekonana, że nie musi płacić podatku od uzyskanego przychodu od sprzedaży, gdyż jest właścicielką domu od 1992 r., ale ma Pani wątpliwości po zapytaniu w Urzędzie Skarbowym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy powinnam zapłacić podatek dochodowy od uzyskanej kwoty ze sprzedaży połowy domu.

Zdaniem Wnioskodawczyni nie powinna zapłacić podatku od uzyskanego przychodu od sprzedaży połowy domu, gdyż jest właścicielką domu od 16 lat, a uzyskana kwota nie jest przychodem, gdyż spłaca ją w ratach byłemu mężowi według wyznaczonych rat przez Sąd.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) źródłem przychodu - z zastrzeżeniem ust. 2 - jest odpłatne zbycie:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d.

innych rzeczy,

* jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Zgodnie z teorią prawa rzeczowego przyznanie danej osobie na wyłączną własność rzeczy w drodze zniesienia współwłasności (działu spadku, podziału majątku wspólnego) jest nabyciem tych rzeczy.

Natomiast, biorąc pod uwagę przyjętą linię orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego nabyciem w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. nie jest przyznanie jej na wyłączną własność jednemu z małżonków w wyniku podziału majątku wspólnego, jeśli:

* podział taki jest ekwiwalentny w naturze i nie towarzyszą mu spłaty i dopłaty lub

* jeżeli wartość otrzymanej przez daną osobę rzeczy w wyniku podziału tego majątku, mieści się w udziale, jaki byłemu małżonkowi przysługuje w majątku dorobkowym małżeńskim.

Stosunki majątkowe między małżonkami zostały uregulowane w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 31 § 1 ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami z mocy prawa powstaje wspólność majątkowa obejmująca przedmioty nabyte w czasie jego trwania przez oboje małżonków lub jednego z nich. Na skutek wyroku sądowego orzekającego rozwód, wspólność majątkowa małżeńska ustaje, a do majątku który był nią objęty stosuje się przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Zgodnie z art. 501 Kodeksu, w razie ustania wspólności, udziały małżonków są równe, chyba że umowa majątkowa małżeńska stanowi inaczej.

Za datę nabycia nieruchomości w przypadku sprzedaży nieruchomości, która przypadła osobie w wyniku podziału majątku wspólnego, należy przyjąć datę jej nabycia w czasie trwania związku małżeńskiego, jeżeli wartość otrzymanej przez daną osobę nieruchomości w wyniku podziału, mieści się w udziale jaki przysługuje byłemu małżonkowi w majątku dorobkowym małżeńskim. Jeżeli natomiast wartość otrzymanej przez byłego małżonka nieruchomości przekracza jego udział w majątku dorobkowym małżeńskim, to wówczas za datę nabycia tej części nieruchomości, która przekracza udział byłego małżonka w majątku dorobkowym małżeńskim, należy przyjąć dzień dokonania podziału majątku wspólnego. W takiej sytuacji, ten z byłych małżonków, któremu w wyniku podziału majątku wspólnego przypadła nieruchomość, nabywa jej część, która odpowiada kwocie dopłaty towarzyszącej podziałowi majątku.

Jak wynika z przedstawionego przez Panią stanu faktycznego, w 1992 r. nabyła Pani wraz z mężem nieruchomość, na prawach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej. W wyniku ustania małżeństwa i podziału majątku wspólnego, w skład którego wchodziła przedmiotowa nieruchomość, w 2006 r. została ona Pani przyznana na wyłączną własność, z obowiązkiem spłaty na rzecz małżonka w wysokości 58.000 zł w ratach kwartalnych. Następnie, w dniu 4 sierpnia 2008 r., sprzedała Pani górną połowę domu za kwotę 180.000 zł.

W przedstawionej sytuacji, wartość nieruchomości otrzymanej w wyniku podziału majątku wspólnego przekroczyła udział przysługujący Pani w majątku dorobkowym małżeńskim, gdyż nieruchomość stanowiąca wspólny dorobek małżeński przypadła Pani w całości, ze spłatą na rzecz byłego małżonka części wartości tych praw. Podział majątku wspólnego, w Państwa przypadku nie był bowiem ekwiwalentny, a otrzymana w jego wyniku wartość majątku (cała nieruchomość) przekroczyła wartość przypadającego Pani udziału w majątku dorobkowym małżeńskim. Wobec tego, kwestię nabycia przez Panią nieruchomości należy więc rozdzielić na dwie odrębne sytuacje prawnopodatkowe.

Należy zatem przyjąć, że:

* w 1992 r. nabyła Pani udział w nieruchomości na zasadzie współwłasności ustawowej i w tej części przychód uzyskany ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż zbycie nastąpiło w 2008 r., tj. po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nabyła Pani tę nieruchomość;

* w dniu podziału majątku dorobkowego małżeńskiego, tj. 19 grudnia 2006 r. nabyła Pani odpowiednią część nieruchomości odpowiadającą kwocie spłaty, przy uwzględnieniu wartości całości majątku dorobkowego małżeńskiego. W takiej też części przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości, które nastąpiło w dniu 4 sierpnia 2008 r. (czyli przed upływem 5 lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło nabycie) stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588 z późn. zm.) do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy wymienionej w art. 1, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady określone w ustawie wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Jak stanowi art. 28 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) ww. ustawy, ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. Powyższa zasada nie ma zastosowania do podatników, którzy stosownie do art. 28 ust. 2a w tym samym terminie złożą oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczą na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a lub lit. e ww. ustawy, m.in. na remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego.

Reasumując, w dniu podziału majątku dorobkowego małżeńskiego, tj. 19 grudnia 2006 r. nabyła Pani odpowiednią część nieruchomości odpowiadającą kwocie spłaty, przy uwzględnieniu wartości całości majątku dorobkowego małżeńskiego. W takiej też części przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości, które nastąpiło w dniu 4 sierpnia 2008 r. (czyli przed upływem 5 lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło nabycie) stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Złożenie przez Wnioskodawczynię fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej powoduje, że niniejsza interpretacja nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl