ITPB2/415-895/12/IL

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 20 grudnia 2012 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB2/415-895/12/IL

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 11 września 2012 r. (data wpływu 24 września 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w zakresie zwrotu wydatków związanych z remontem lokalu mieszkalnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 września 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zwrotu osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W 2002 r. została Pani sądownie ustanowiona opiekunem prawnym swojej całkowicie ubezwłasnowolnionej matki. Przez cały czas sprawowania opieki nad swoją matką mieszkała Pani wraz z Nią w mieszkaniu komunalnym. Głównym lokatorem mieszkania była Pani matka. W maju 2008 r. mieszkanie zostało wykupione i stało się własnością Pani matki. Środki finansowe na wykup mieszkania pochodziły z Pani oszczędności. Jednocześnie w maju 2008 r. została wszczęta procedura ustanowienia kuratora sądowego w celu przekazania aktem darowizny mieszkania na Pani dobro. W październiku 2008 r. na podstawie umowy darowizny spisanej w formie aktu notarialnego stała się Pani właścicielem mieszkania. Od lutego 2008 r. do grudnia 2008 r. remontowała Pani mieszkanie z własnych środków. Wydatki poniesione na remont mieszkania są udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Pani imię i nazwisko. Wskazuje Pani, iż spełnia Pani wszystkie pozostałe warunki uprawniające do otrzymania przedmiotowego zwrotu różnicy VAT. Zamierza Pani złożyć wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Wobec powyższego zadano następujące pytanie.

Czy w związku z wykonanym remontem mieszkania w świetle art. 4 ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym przysługuje Pani prawo do zwrotu o którym mowa w art. 3 ust. 1 ww. ustawy na podstawie faktur wystawionych w okresie od lutego 2008 r. do października 2008 r.

Uważa Pani, iż w świetle przepisów ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym z dnia 29 sierpnia 2005 r. ma prawo do zwrotu o którym mowa w art. 3 ustawy z faktur wystawionych w okresie od lutego 2008 r. do października 2008 r. dokumentujących wydatki na zakup materiałów budowlanych. Wskazuje Pani, iż zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy - prawo do zwrotu uzależnione jest od posiadania tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego w momencie złożenia wniosku o zwrot, a nie w momencie rozpoczęcia remontu. W Pani ocenie zawiłość i przeciąganie się procedur sądowych mających na celu przeniesienie prawa własności na Pani dobro, nie powinno pozbawiać Pani prawa do otrzymania przedmiotowego zwrotu. Lokal obecnie jest wykorzystywany na Pani cele mieszkaniowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Pani w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (tekst jedn.: Dz. U. Nr 177, poz. 1468 z późn. zm.) osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z:

1.

budową budynku mieszkalnego;

2.

nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach;

3.

remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

Zwrot dotyczy wydatków poniesionych i udokumentowanych fakturami wystawionymi od dnia 1 maja 2004 r. (ust. 2).

Zwrot, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT (ust. 3).

Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty zwrotu części wydatków, o których mowa w ust. 1, jest faktura wystawiona dla osoby fizycznej (ust. 4).

W myśl art. 3 ust. 8 ww. ustawy minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych ogłosi, w drodze obwieszczenia, wykaz materiałów budowlanych uwzględniający materiały budowlane, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT.

Wykaz taki zawarty został w załączniku do obwieszczenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia wykazu materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT (Dz. Urz. MTiB z 2006 r. Nr 1, poz. 1).

Należy wskazać, iż od 1 stycznia 2011 r. obowiązuje wykaz zawarty w załączniku do obwieszczenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2010 r. w sprawie wykazu materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT (Dz. Urz. MI z 2010 r. Nr 11, poz. 35).

Stosownie do art. 4 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy prawo do zwrotu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, przysługuje, pod warunkiem że osoba fizyczna lub jej małżonek nie dokonywali czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1, jako podatnicy podatku od towarów i usług, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Prawo do zwrotu przysługuje również pod warunkiem że osoba fizyczna posiada:

1.

prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn zm.) albo tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w przypadku inwestycji określonej w art. 3 ust. 1 pkt 3;

2.

pozwolenie na budowę w przypadku inwestycji, dla której zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca1994 r. - Prawo budowlane wymagane jest takie pozwolenie.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w 2002 r. została Pani sądownie ustanowiona opiekunem prawnym swojej całkowicie ubezwłasnowolnionej matki. Przez cały czas sprawowania opieki nad swoją matką mieszkała Pani wraz z Nią w mieszkaniu komunalnym. Głównym lokatorem mieszkania była Pani matka. W maju 2008 r. mieszkanie zostało wykupione i stało się własnością Pani matki. Środki finansowe na wykup mieszkania pochodziły z Pani oszczędności. Jednocześnie w maju 2008 r. została wszczęta procedura ustanowienia kuratora sądowego w celu przekazania aktem darowizny mieszkania na Pani dobro. W październiku 2008 r. na podstawie umowy darowizny spisanej w formie aktu notarialnego stała się Pani właścicielem mieszkania. Od lutego 2008 r. do grudnia 2008 r. remontowała Pani mieszkanie z własnych środków. Wydatki poniesione na remont mieszkania są udokumentowane fakturami VAT wystawionymi na Pani imię i nazwisko. Wskazuje Pani, iż spełnia wszystkie pozostałe warunki uprawniające do otrzymania przedmiotowego zwrotu różnicy VAT. Zamierza Pani złożyć wniosek o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

Z treści powołanych wyżej przepisów wynika jednoznacznie, iż prawo do ubiegania się o zwrot części wydatków związanych z nabyciem materiałów budowlanych przysługuje m.in. pod warunkiem, że osoba fizyczna poniosła wydatki na realizację określonych w ustawie inwestycji budowlanych (mieszkaniowych), oraz posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane albo tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w przypadku inwestycji określonej w art. 3 ust. 1 pkt 3, oraz faktury, które potwierdzają poniesienie wydatków i są wystawione na osobę fizyczną ubiegającą się o zwrot.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane zgodnie z art. 3 pkt 11 definiuje prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane jako tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

W przypadku inwestycji niewymagającej pozwolenia na budowę nie jest jednak wymagany wyłącznie tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych, lecz każdy inny z którego wynika prawo osoby fizycznej do korzystania z budynku (lokalu) mieszkalnego.

Na takie rozumienie tytułu prawnego do budynku (lokalu) mieszkalnego - którego remont nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę - pozwala zarówno brak definicji tego pojęcia w ustawie, jak i jego dotychczasowe stosowanie dla potrzeb ulgi remontowo-modernizacyjnej, jaka w latach 1992-2005 funkcjonowała w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto, przepisy ustawy nie precyzują momentu na jaki osoba fizyczna, ubiegająca się o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z remontem lokalu mieszkalnego lub jego części, musi posiadać prawo lub tytuł, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy.

Należy zatem przyjąć, iż spełnienie powyższego warunku powinno być rozpatrywane w okresie realizacji inwestycji, nie zaś wyłącznie w dacie złożenia wniosku, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ww. ustawy. Przepis art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy mówi bowiem o prawie do zwrotu a nie o prawie wystąpienia o zwrot, czy dokonania zwrotu przez naczelnika urzędu skarbowego.

Zatem w związku z tym, iż w październiku 2008 r. na podstawie umowy darowizny spisanej w formie aktu notarialnego stała się Pani właścicielem mieszkania, a od lutego 2008 r. do grudnia 2008 r. remontowała Pani mieszkanie z własnych środków, stwierdzić należy, iż prawo własności do lokalu mieszkalnego uzyskała Pani w trakcie realizacji inwestycji.

Zatem biorąc powyższe pod uwagę uznać należy, że spełniła Pani warunki określone w art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym i przysługuje Pani prawo do zwrotu o którym mowa w art. 3 ust. 1 ww. ustawy na podstawie faktur wystawionych w okresie od lutego 2008 r. do października 2008 r.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. Nr z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl