Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 8 października 2013 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPB2/415-704/13/MN

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm..) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 19 czerwca 2013 r. (data wpływu 20 czerwca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 czerwca 2013 r. został złożony ww. wniosek uzupełniony w dniu 5 lipca 2013 r. oraz w dniu 30 września 2013 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego.

We wniosku tym przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wyrokiem Sądu Rejonowego z dnia 21 marca 2013 r. został dokonany podział majątku wspólnego Wnioskodawczyni i Jej byłego męża. W wyniku tego podziału Wnioskodawczyni otrzymała spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego o wartości 184 954 zł i prawo użytkowania wieczystego działki wraz z prawem własności znajdującego się na tej działce domku letniskowego oraz udział 1/18 części w prawie wieczystego użytkowania działki nr 265 i 266 o łącznej wartości 170 000 zł. Wartość majątku przyznanego Wnioskodawczyni przez Sąd wynosi 354 954 zł. Wyrokiem Sądu Wnioskodawczyni jest zobowiązana tytułem spłaty męża przekazać mu gotówkę w kwocie 168 464 zł 60 gr. Ponadto Wnioskodawczyni została zobowiązana pokryć koszty biegłego powołanego przez Sąd do wyceny majątku małżeńskiego.

Ponieważ Wnioskodawczyni nie posiada gotówki w kwocie 168 464 zł 60 gr na spłatę męża, zamierza wykupić na własność spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, a następnie lokal ten sprzedać.

Wobec powyższego zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawczyni może zmniejszyć dochód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego o kwotę 168 464 zł 60 gr i o kwotę 1 296 zł 53 gr, łącznie o kwotę 169 761 zł 13 gr.

Zdaniem Wnioskodawczyni, art. 21 ust. 1 pkt 131 i ust. 25 ustawy z dnia 16 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych określa przychody ze zbycia nieruchomości przy uwzględnieniu kosztów.

Dochody uzyskane ze sprzedaży lokalu mieszkalnego Wnioskodawczyni będzie zmuszona wyrokiem Sądu pomniejszyć o kwotę 168 464 zł 60 gr tytułem spłaty byłego męża i o kwotę 1 296 zł 53 gr tytułem uiszczonego wynagrodzenia biegłego powołanego przez Sąd do wyceny majątku małżeńskiego.

W ocenie Wnioskodawczyni ma prawo do pomniejszenia swojego dochodu z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego o kwotę łączną 169 761 zł 13 gr, ponieważ dochód w tej części nie jest dochodem Wnioskodawczyni.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 cytowanej ustawy, źródłami przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d.

innych rzeczy,

* jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Jak wynika z treści wniosku wyrokiem Sądu Rejonowego z dnia 21 marca 2013 r. został dokonany podział majątku wspólnego Wnioskodawczyni i Jej byłego męża. W wyniku tego podziału Wnioskodawczyni otrzymała spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego o wartości 184 954 zł i prawo użytkowania wieczystego działki wraz z prawem własności znajdującego się na tej działce domku letniskowego oraz udział 1/18 części w prawie wieczystego użytkowania działki nr 265 i 266 o łącznej wartości 170 000 zł. Wartość majątku przyznanego Wnioskodawczyni przez Sąd wynosi 354 954 zł. Wyrokiem Sądu Wnioskodawczyni jest zobowiązana tytułem spłaty męża przekazać mu gotówkę w kwocie 168 464 zł 60 gr. Ponadto Wnioskodawczyni została zobowiązana pokryć koszty biegłego powołanego przez Sąd do wyceny majątku małżeńskiego.

Ponieważ Wnioskodawczyni nie posiada gotówki w kwocie 168 464 zł 60 gr na spłatę męża, zamierza wykupić na własność spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, a następnie lokal ten sprzedać.

Zatem w przedmiotowej sprawie pięcioletni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie liczony od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpi przekształcenie lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności.

W konsekwencji więc, jeżeli odpłatne zbycie ww. lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość nastąpi przed upływem pięcioletniego okresu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, będzie stanowić źródło przychodu w rozumieniu powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 30e ust. 1 ww. ustawy, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw (art. 30e ust. 2 ustawy).

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. Wartość rynkową, o której mowa w ust. 1, rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia (art. 19 ust. 3 ustawy).

Natomiast, jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej w umowie odpłatnego zbycia znacznie odbiega od wartości rynkowej nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej wezwie strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej określi wartość z uwzględnieniem opinii biegłego lub biegłych. Jeżeli wartość ustalona w ten sposób odbiega co najmniej o 33% od wartości wyrażonej w cenie, koszty opinii biegłego lub biegłych ponosi zbywający (art. 19 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Stosownie do art. 22 ust. 6c ww. ustawy, koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Natomiast w myśl art. 22 ust. 6e ww. ustawy, wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

Zgodnie z art. 22 ust. 6f ustawy, koszty nabycia lub koszty wytworzenia, o których mowa w ust. 6c, są corocznie podwyższane, począwszy od roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie lub wytworzenie zbywanych rzeczy lub praw majątkowych, do roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym nastąpiło ich zbycie, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku podatkowego w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Stosownie do art. 30e ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać:

1.

dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub

2.

dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł (art. 30e ust. 5 powołanej ustawy).

Należny podatek, wynikający z tego zeznania jest płatny w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 4 pkt 4 ww. ustawy).

Biorąc pod uwagę przedstawione zdarzenie przyszłe, podkreślenia wymaga fakt, że nabycie nieruchomości lokalowej wskazanej we wniosku nie będzie w żaden sposób uzależnione od dokonania przez Wnioskodawczynię spłaty byłego męża. Spłata ta jest wydatkiem z tytułu podziału majątku wspólnego małżeńskiego, w wyniku którego posiadane spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wraz z wkładem mieszkaniowym przyznane zostało wyłącznie Wnioskodawczyni.

W związku z tym, stwierdzić należy, iż poniesiony przez Wnioskodawczynię wydatek związany ze spłatą byłego męża nie będzie mieścił się w ustawowych kryteriach kosztu uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości (określonego w art. 22 ust. 6c ustawy) i nie będzie miał wpływu na wysokość podatku z tego tytułu.

Również do kategorii kosztów uzyskania przychodu nie sposób zakwalifikować kosztów wynagrodzenia biegłego powołanego przez Sąd do wyceny majątku małżeńskiego, bowiem koszty te nie są związane z nabyciem na własność lokalu mieszkalnego, tylko z postępowaniem w sprawie podziału majątku.

Reasumując, spłata, której Wnioskodawczyni dokona na rzecz byłego męża jak i koszty wynagrodzenia powołanego przez sąd biegłego w celu wyceny wspólnego majątku małżeńskiego, są wydatkami poniesionymi z tytułu podziału majątku wspólnego małżonków w wyniku ustania małżeńskiej wspólności majątkowej. Nie będą natomiast stanowić kosztu uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości w rozumieniu art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl