Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 7 października 2009 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPB2/415-634/09/BK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 22 lipca 2009 r. (data wpływu) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 lipca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Od 1989 r. jest Pan w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej. W dniu 29 stycznia 1999 r. aktem notarialnym Pana żona nabyła nieruchomość gruntową do majątku odrębnego. Współwłaścicielem tej nieruchomości stał Pan się dopiero 22 maja 2007 r. w drodze umowy rozszerzającej wspólność majątkową. W listopadzie 2007 r. na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, na gruncie tym rozpoczęli Państwo budowę domu jednorodzinnego, na którą zaciągnięty został kredyt hipoteczny. Budynek nie został zgłoszony do użytkowania. W dniu 28 kwietnia 2009 r. wraz z żoną sprzedał Pan przedmiotową nieruchomość. Część pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości przeznaczono na spłatę kredytu hipotecznego, a pozostałą część na budowę domu jednorodzinnego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy należy zapłacić podatek dochodowy z tytułu dokonanej sprzedaży nieruchomości.

Zdaniem Wnioskodawcy, ponieważ żona nieruchomość tę nabyła w 1999 r., przychód uzyskany z dokonanej w 2009 r. sprzedaży, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym z uwagi na upływ okresu pięciu lat. Przedmiotową działkę budowlaną żona nabyła w czasie trwania związku małżeńskiego, w którym obowiązuje ustrój wspólności majątkowej. Jej rozszerzenie w drodze umowy zawartej w dniu 22 maja 2007 r. było czynnością czysto formalną, niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę dla obojga małżonków. W związku z powyższym, że czas nabycia nieruchomości przez jednego z małżonków, w trakcie trwania związku, w którym obowiązuje ustrój wspólności ustawowej, przy późniejszym rozszerzeniu jest wiążący dla obojga małżonków, przychód uzyskany przez Wnioskodawcę również nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodu - z zastrzeżeniem ust. 2 - jest odpłatne zbycie:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d.

innych rzeczy,

* jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że aby sprzedaż nieruchomości nie stanowiła w ogóle źródła przychodu, to sprzedaż ta winna nastąpić po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

Dla rozstrzygnięcia tej kwestii, istotne będzie zatem ustalenie, czy włączenie nieruchomości do majątku wspólnego małżonków stanowi, w rozumieniu tegoż przepisu jej nabycie przez drugiego małżonka.

Stosunki majątkowe pomiędzy małżonkami zostały uregulowane w ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.). Zgodnie z art. 31 § 1 ww. ustawy z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny).

Wspólność małżeńską, która jest współwłasnością łączną cechuje bezudziałowy charakter.

Stosownie natomiast do art. 47 § 1 Kodeksu małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa).

Umowa rozszerzająca wspólność ustawową małżeńską ma na celu ustanowienie ustroju majątkowego między małżonkami w sposób odmienny od przewidzianego w przepisach o wspólności ustawowej. Umowa ta jest czynnością prawną organizacyjną, która reguluje stosunki majątkowe małżonków podczas trwania ich związku małżeńskiego. Włączenie do majątku małżonków w drodze umowy rozszerzającej ustawową wspólność majątkową nieruchomości stanowiącej majątek odrębny jednego małżonka, nie jest nabyciem tej nieruchomości przez drugiego małżonka, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 powołanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Powyższe oznacza, że za datę nabycia nieruchomości, która stanowiła wcześniej wyłączną własność jednego z małżonków należy przyjąć dzień, w którym małżonek ten nabył ją do majątku odrębnego.

W konsekwencji, w wyniku zawarcia w 2007 r. umowy rozszerzającej wspólność majątkową stał się Pan współwłaścicielem nieruchomości nabytej w 1999 r., której sprzedaż w 2009 r., nie stanowi źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, bowiem została dokonana po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

W związku z tym, nie będzie Pan zobowiązany do uiszczenia podatku z tego tytułu. Dla oceny skutków podatkowych opisanej we wniosku sprzedaży nie ma znaczenia zatem fakt, czy pieniądze z tej sprzedaży przeznaczył Pan na spłatę kredytu, czy też na budowę domu jednorodzinnego, co mogłoby mieć znaczenie dla zwolnienia podatkowego, jednakże wyłącznie w przypadku gdyby przychód podatkowy powstał.

Jednocześnie mając na uwadze, iż ww. nieruchomość była wspólną własnością Pana i małżonki, zaznacza się, że niniejsza interpretacja dotyczy również małżonki, z tym, że zgodnie z art. 14k § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa zastosowanie się do niej przed jej zmianą lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego tę interpretację nie może szkodzić - również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej - tylko Wnioskodawcy.

Pana żona chcąc uzyskać interpretację indywidualną powinna wystąpić z odrębnym wnioskiem o jej udzielenie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl