ITPB2/415-58/08/IB

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 31 marca 2008 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB2/415-58/08/IB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 16 stycznia 2008 r. (data wpływu 18 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego wynagrodzeń dla osób zatrudnionych przy realizacji projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego wynagrodzeń dla osób zatrudnionych przy realizacji projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka jest osobą prawną prowadzącą działalność gospodarczą na terenie Polski. W ramach swojej działalności Spółka przygotowuje wniosek do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dofinansowanie w ramach pomocy unijnej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; działanie "Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej". Jednym z przewidywanych kosztów kwalifikowanych będą wydatki na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych przy realizacji projektu. Przy naliczaniu i wypłacaniu wynagrodzeń z tego tytułu Spółka jako płatnik zobowiązana jest pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym Spółka jako płatnik będzie zobowiązana do naliczenia i pobrania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych czy też powinna potraktować wypłacane wynagrodzenie jako zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy wynagrodzenia wypłacane w ramach realizacji projektu należy potraktować jako zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych i Spółka jako płatnik nie powinna naliczać i potrącać zaliczek na ten podatek.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

a.

pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz

b.

podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

W świetle ww. przepisu dochody podatników korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego w sytuacji, gdy spełnione są łącznie dwie przesłanki:

* środki finansowe pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych, międzynarodowych instytucji finansowych (...), w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy,

* prace wykonywane przez podatnika służą bezpośredniej realizacji celu określonego programem finansowanym z bezzwrotnej pomocy.

Podkreślić przy tym należy, iż z przepisu tego wynika również przesłanka negatywna - nie podlegają zwolnieniu dochody osób, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

W opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym Spółka zamierza realizować projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Jednym z przewidywanych kosztów kwalifikowanych mają być natomiast wynagrodzenia dla osób zatrudnionych przy realizacji tego projektu.

Podstawą realizacji założeń strategicznych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 są działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach czterech osi priorytetowych. Wszystkie te działania są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz ze środków krajowych.

Ramy prawne oraz szczegółowe warunki i zasady stosowane do finansowania z budżetu wspólnotowego wydatków na wspólną politykę rolną, w tym wydatków na rozwój obszarów wiejskich, w latach 2007 - 2013 określone zostały w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej. Rozporządzenie powyższe było podstawą do stworzenia Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), którego środki są przeznaczone na finansowanie wkładu Wspólnoty w programy rozwoju obszarów wiejskich, wdrażane zgodnie z odrębnym ustawodawstwem wspólnotowym dotyczącym wsparcia rozwoju obszarów wiejskich ze środków tego funduszu.

Właściwość organów w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich ustanowionego na podstawie ww. rozporządzenia Rady (WE), zasady uruchamiania tych środków w zakresie nieuregulowanym w tym rozporządzeniu oraz zasady uruchamiania krajowych środków publicznych przeznaczonych na prefinansowanie i współfinansowanie wspólnej polityki rolnej określa ustawa z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 187, poz. 1381). Warunki i tryb przekazywania na rachunek bankowy agencji płatniczej tych środków szczegółowo określa natomiast rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie warunków i trybu przekazywania na rachunek bankowy agencji płatniczej środków na realizację wspólnej polityki rolnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 87).

W realizację Programu zaangażowane są następujące jednostki: Instytucja Zarządzająca, Agencja Płatnicza oraz jednostki, którym delegowane są zadania. Instytucją zarządzającą Programem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolę Agencji Płatniczej pełni Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na podstawie uzyskanej akredytacji (tymczasowej).

Od 2007 r. status prawny środków pomocowych reguluje natomiast ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym od dnia 29 grudnia 2006 r.

W świetle przepisu art. 200 ust. 4 ww. ustawy, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w tym środki Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich, po ich przekazaniu w złotych na rachunek dochodów budżetu państwa, stanowią dochody tego budżetu. Stosownie natomiast do art. 212 ustawy o finansach publicznych środki budżetu państwa przeznaczone na realizację Wspólnej Polityki Rolnej są wydatkowane przez agencje płatnicze, o których mowa w odrębnych przepisach, zgodnie z ustalonymi procedurami. Przy tym, rozliczanie tych środków jest analogiczne jak dotacji z budżetu państwa.

W świetle powyższego zatem, źródłem finansowania wynagrodzeń osób zatrudnionych przez Spółkę będą niewątpliwie wyłącznie środki krajowe a nie środki bezzwrotnej pomocy, o których stanowi art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W przedmiotowej sprawie nie zostanie więc spełnione kryterium pochodzenia środków pieniężnych (źródło finansowania), o którym mowa w tym przepisie.

W przedmiotowej sprawie brak jest również podstaw do zastosowania zwolnień przedmiotowych określonych w art. 21 ust. 1 pkt 47c i pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wynagrodzenia osób zatrudnionych przez Spółkę przy realizacji programu nie stanowią bowiem kwot otrzymanych bezpośrednio od agencji rządowej, jak również nie stanowią dla tych osób dotacji w rozumieniu przepisów o finansach publicznych.

W konsekwencji, wynagrodzenia dla osób zatrudnionych przy realizacji projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 nie będą korzystały ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych. Spółka jako płatnik w przypadku wypłaty tych wynagrodzeń będzie miała natomiast obowiązek obliczenia, pobrania i odprowadzenia na rachunek właściwego organu podatkowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl