Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 14 sierpnia 2013 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPB2/415-512b/13/MU

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku złożonym w dniu 15 maja 2013 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 maja 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej.

We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni osiągnęła w 2012 r. jedynie dochód ze stosunku pracy, który wykazała w zeznaniu podatkowym, rozliczając podatek mieszczący się w pierwszym progu podatkowym. Zeznanie roczne PIT-37 złożyła jako matka samotnie wychowująca dziecko (rozwódka) oraz odliczyła w nim ulgę na internet i prorodzinną (za 12 miesięcy 2012 r. w kwocie 1112,04 zł).

Syn Wnioskodawczyni jest uczniem i w dniu 21 kwietnia 2012 r. osiągnął pełnoletniość. W 2012 r. otrzymał stypendium sportowe (PIT-8C od dwóch płatników) na łączną kwotę 7.060 zł minus 3.800 zł ulga przysługująca na rok na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40b - łączny dochód 3.260 zł.

Na tej podstawie złożone zostały dwa zeznania podatkowe PIT-37 tj.:

Za miesiące od stycznia do marca 2012 r. jako matka osoby małoletniej Wnioskodawczyni rozliczyła otrzymane w tych miesiącach kwoty stypendium i podpisała zeznanie roczne (otrzymane stypendium 1.640 zł minus zwolnienie (3 m-ce x 316,6 zł) = 690.20 zł przychód/dochód).

Za miesiące od kwietnia syn jako osoba pełnoletnia rozliczył otrzymane w tych miesiącach kwoty stypendium (otrzymane stypendium 5.420 zł minus zwolnienie (9 m-cy x 316,6 zł) = 2.571,60 zł przychód/dochód).

Ogółem od otrzymanego stypendium odliczono ulgę w kwocie 3.799,20 zł. Rozliczenie w ten sposób nie spowodowało obowiązku podatkowego.

Wobec powyższego zadano następujące pytanie:

Czy zaistniały stan faktyczny uprawnia Wnioskodawczynię do odliczenia od podatku ulgi prorodzinnej z tytułu wychowywania dziecka za 12 m-cy 2012 r.

Zdaniem Wnioskodawczyni spełnia warunki do odliczenia od podatku ulgi prorodzinnej za 12 m-cy 2012 r. z tytułu wychowywania dziecka, ponieważ:

* w okresie od stycznia do marca 2012 r. kiedy syn był małoletni - wysokość osiągniętego dochodu nie ma znaczenia,

* od kwietnia 2012 r. uzyskał pełnoletniość, a jego dochód od tego momentu tj. od 21 kwietnia 2012 r. wyniósł 2.571,60 zł,

* wykonywała w 2012 r. władzę rodzicielską.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zasady korzystania z ulgi prorodzinnej w rozliczeniu za rok 2012 określa art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2012 r. Zgodnie z art. 27f ust. 1 ww. ustawy od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę składki, o której mowa w art. 27b, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:

1.

wykonywał władzę rodzicielską,

2.

pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,

3.

sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Stosownie do art. 27f ust. 2 odliczeniu podlega kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w ust. 1. Odliczenie nie przysługuje, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:

1.

na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,

2.

wstąpiło w związek małżeński.

Zgodnie z art. 27f ust. 3 ww. ustawy, w przypadku gdy w tym samym miesiącu kalendarzowym w stosunku do dziecka wykonywana jest władza, pełniona funkcja lub sprawowana opieka, o których mowa w ust. 1, każdemu z podatników przysługuje odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 kwoty obliczonej zgodnie z ust. 2 za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem.

Z przepisu art. 27f ust. 4 ww. ustawy wynika, że odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.

Według art. 27f ust. 5 cyt. ustawy odliczenia dokonuje się w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, podając liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów - imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci. Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:

1.

odpis aktu urodzenia dziecka,

2.

zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

3.

odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą,

4.

zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Natomiast art. 27f ust. 6 powyższej ustawy stanowi, że przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do podatników utrzymujących pełnoletnie dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3, w związku z wykonywaniem przez tych podatników ciążącego na nich obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej.

Treść art. 27f ust. 6 w powiązaniu z art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3 wskazuje, że odliczenie kwoty określonej w ust. 2 przysługuje podatnikowi, który utrzymywał dzieci pełnoletnie:

* bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

* do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, z wyjątkiem renty rodzinnej.

w związku z wykonywaniem ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni osiągnęła w 2012 r. jedynie dochód ze stosunku pracy, który wykazała w zeznaniu podatkowym, wykazując podatek mieszczący się w pierwszym progu podatkowym. Zeznanie roczne PIT-37 złożyła jako matka samotnie wychowująca dziecko (rozwódka) oraz odliczyła w nim ulgę na internet i prorodzinną (za 12 miesięcy 2012 r. w kwocie 1112,04 zł).

Syn Wnioskodawczyni jest uczniem i w dniu 21 kwietnia 2012 r. osiągnął pełnoletniość. W 2012 r. otrzymał stypendium sportowe (PIT-8C od dwóch płatników) na łączną kwotę 7.060 zł minus 3.800 zł ulga przysługująca na rok na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40b - łączny dochód 3.260 zł.

Na tej podstawie złożone zostały dwa zeznania podatkowe PIT-37 tj.:

Za miesiące od stycznia do marca 2012 r. jako matka osoby małoletniej Wnioskodawczyni rozliczyła otrzymane w tych miesiącach kwoty stypendium i podpisała zeznanie roczne (otrzymane stypendium 1.640 zł minus zwolnienie (3 m-ce x 316,6 zł) = 690.20 zł przychód/dochód).

Za miesiące od kwietnia syn jako osoba pełnoletnia rozliczył otrzymane w tych miesiącach kwoty stypendium (otrzymane stypendium 5.420 zł minus zwolnienie (9 m-cy x 316,6 zł) = 2.571,60 zł przychód/dochód).

Ogółem od otrzymanego stypendium odliczono ulgę w kwocie 3.799,20 zł. Rozliczenie w ten sposób nie spowodowało obowiązku podatkowego.

Jak już wyżej wskazano warunkiem do skorzystania z tzw. ulgi prorodzinnej, oprócz osiągnięcia przez rodzica dochodów opodatkowanych według skali podatkowej, jest również - jak wynika z przepisów powyżej powołanych - fakt nieuzyskiwania przez dziecko w roku podatkowym dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub 30b, przekraczających kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednakże wyjaśnić należy, iż kryterium dochodowe, ograniczające możliwość skorzystania z ulgi po uzyskaniu przez dziecko w roku podatkowym dochodu (z wyjątkiem renty rodzinnej), przekraczającego ustalona kwotę (w roku 2012 jest to kwota 3089 zł) dotyczy jedynie dziecka pełnoletniego. Brak jest natomiast takiego warunku w odniesieniu do dziecka małoletniego. Oznacza to, że obliczanie dochodu uzyskanego przez dziecko, należy rozpocząć od dnia ukończenia przez nie 18 roku życia.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że przychód osiągnięty przez syna po uzyskaniu przez niego pełnoletniości (w kwocie 2.571,60 zł) nie pozbawia Wnioskodawczyni prawa do ulgi prorodzinnej. W konsekwencji, w przedstawionym stanie faktycznym przysługuje Jej prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej za cały rok 2012 pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych ustawowych przesłanek wymaganych do jej zastosowania.

Końcowo wyjaśnić należy, że w niniejszej interpretacji nie odniesiono się do kwestii dotyczącej możliwości dokonania odliczenia od podatku przez oboje rodziców oraz ewentualnego podziału przysługującej im ulgi. Nie stanowiła ona bowiem, co wynika wprost z treści wniosku i zadanego pytania, przedmiotu zainteresowania Wnioskodawczyni. W konsekwencji nie mogła być on przedmiotem rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl