ITPB2/415-308/09/ENB

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 25 czerwca 2009 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB2/415-308/09/ENB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 26 marca 2009 r. (data wpływu 27 marca 2009 r.) uzupełnionym pismem z dnia 4 czerwca 2009 r. (data wpływu 8 czerwca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży działek - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 marca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania sprzedaży działek.

Pismem z dnia 26 maja 2009 r. Nr ITPB2/415-308/09-2/RS i ITPP1/443-273/09-2/AP wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku między innymi poprzez dokonanie stosownej opłaty i przedstawienie własnego stanowiska w zakresie opodatkowania sprzedaży działek podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Powyższe uzupełniono w dniu 8 czerwca 2009 r. (data wpływu) i dniu 4 czerwca 2009 (data wpływu środków na konto tut. organu).

W przedmiotowym wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W 1997 r. nabył Pan od osoby prywatnej gospodarstwo rolne, które użytkuje do chwili obecnej. W 2008 r. rozpoczęto budowę drogi szybkiego ruchu i w związku z tym został zmieniony plan przestrzennego zagospodarowania terenu. Zgodnie z planem Pana grunty zostały przeznaczone pod usługi i pod indywidualne budownictwo mieszkaniowe. Jednocześnie ok. 1 ha gruntu został wywłaszczony na rzecz Skarbu Państwa. Obecnie posiada Pan decyzję o podziale geodezyjnym części gruntu na 6 działek przeznaczonych pod zabudowę usługową. Wystąpił Pan również o podział pozostałej części gruntu na 28 działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Nie dokonywał Pan żadnych czynności zmierzających do przygotowania gruntów do sprzedaży (teren jest nieuzbrojony). Od 1997 r. do 2004 r. na gruntach gospodarstwa prowadził Pan produkcję rolną (sadownictwo). Przez cały czas od gruntów opłaca Pan podatek rolny. Bliskość drogi szybkiego ruchu dyskwalifikuje powyższy teren z prowadzenia upraw specjalistycznych - sadownictwa. W związku z powyższym postanowił Pan powyższy grunt podzielić i sprzedać. Nie prowadzi Pan działalności związanej z obrotem nieruchomościami.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy w związku ze sprzedażą powyższych działek Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku od towarów i usług.

2.

Czy sprzedaż przedmiotowego gruntu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź na pytanie drugie, dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych. Wniosek w pozostałym zakresie zostanie rozpatrzony odrębnym rozstrzygnięciem.

Zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotowe transakcje sprzedaży działek nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponieważ jest to sprzedaż majątku osobistego nie związanego z działalnością gospodarczą. Grunty zostały zakupione do upraw rolnych (prowadzenia gospodarstwa rolnego), nie zaś w celu odsprzedaży. Takie działanie nie nosi znamion zamiaru prowadzenia działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

* jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Zatem przychód z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości lub jej części oraz udziału w nieruchomości nie powstanie, jeżeli spełnione są łącznie dwa warunki:

* odpłatne zbycie nieruchomości nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej (nie stanowi przedmiotu działalności gospodarczej) oraz

* zostało dokonane po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie.

W kwestii rozpatrywania przesłanki braku związku odpłatnego zbycia nieruchomości z wykonywaną działalnością gospodarczą, należy wskazać, iż ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588 z późn. zm.) doprecyzowano definicję działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w brzmieniu po nowelizacji - ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a.

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b.

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c.

polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

* prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W świetle powyższej definicji działalność jest wtedy zarobkowa, gdy jest zdolna do potencjalnego generowania zysku, a jej przeznaczeniem jest zapewnienie określonego dochodu. Zarobkowego charakteru nie mają działania, których wyłącznym celem jest zaspokojenie własnych potrzeb osoby podejmującej określone czynności, czy też jej rodziny.

Zatem sprzedaż, nawet wielokrotna, przedmiotów z majątku prywatnego osoby fizycznej, które nie są związane z działalnością gospodarczą oraz nie były nabyte w celu ich odprzedaży, nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przy czym należy zastrzec, iż rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest ustalanie, czy sprzedaż działek wypełnia znamiona prowadzenia działalności gospodarczej, bowiem stanowi to domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, iż odpłatne zbycie ww. nieruchomości, nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem zostanie dokonane po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ją nabyto (1997 r.), o ile nie nastąpi w wykonaniu działalności gospodarczej. Faktu tego nie zmienia okoliczność, iż w późniejszym okresie nastąpił podział nieruchomości. Istotna jest bowiem w tym aspekcie wyłącznie data nabycia nieruchomości.

Reasumując, przychód ze sprzedaży nieruchomości, nabytej w 1997 r., podzielonej na działki nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl