ITPB2/415-250/10/ENB

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 28 maja 2010 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB2/415-250/10/ENB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 4 marca 2010 r., (data wpływu 8 marca 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zachowania prawa do ulgi z tytułu systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 marca 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zachowania prawa do ulgi z tytułu systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 31 grudnia 2001 r. wraz z małżonką zawarł Pan umowę o kredyt kontraktowy na okres 60 miesięcy z Kasą Mieszkaniową. W umowie kilkakrotnie zmienianej aneksami zaznaczono wszystkie możliwe opcje, na które zamierza Pan przeznaczyć zgromadzone w kasie środki. W umownym okresie oprócz kwoty 72.800 zł, od której zgodnie z przepisami odpisał Pan od podatku kwotę 21.840 zł do Kasy wpłacił Pan dodatkowo kwotę 24.230 zł, od której odpisy od podatku nie przysługiwały.

Razem w umownym okresie wpłaty wyniosły 97.030 zł, a saldo rachunku wraz z odsetkami wyniosło ok. 97.758 zł. Po kolejnych aneksach przedłużających umowę od grudnia 2006 r. do chwili obecnej (koniec lutego 2010 r.) wpłacił Pan do kasy 22.410 zł. Wraz z naliczonymi odsetkami jest to kwota ok. 126.600 zł.

W związku z postanowieniem wybudowania w bieżącym roku tylko stanu surowego planowanego domu obawia się Pan o możliwość wydatkowania udokumentowanego fakturami VAT do końca roku całej sumy, z której musi się Pan rozliczyć przed urzędem skarbowym. Dlatego w najbliższym czasie planuje Pan zaciągnąć w banku kredyt pomostowy na wydatki ponoszone jeszcze przed możliwością uzyskania kredytu kontraktowego (Bank wymaga m.in. okazania pozwolenia na budowę). Częścią środków wycofanych z Kasy Mieszkaniowej zamierza Pan spłacić jednorazowo kredyt pomostowy, a resztą kwoty finansować dalszą część budowy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Z wydatkowania jakiej kwoty, musi rozliczyć się Wnioskodawca przed urzędem skarbowym, czy jest to kwota 72.800 zł od której Wnioskodawca dokonywał odliczeń, czy jest to jakakolwiek inna kwota.

Zdaniem Wnioskodawcy, do końca roku, w którym zostaną wycofane zgromadzone w Kasie Mieszkaniowej środki przed urzędem skarbowym należy rozliczyć kwotę 72.800, z tytułu której były dokonywane odliczenia od podatku. Natomiast w stosunku do banku Wnioskodawca musi się rozliczyć z całości pozyskanych z Kasy Mieszkaniowej środków, tj. ze zgromadzonych oszczędności oraz udzielonego kredytu kontraktowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509) podatnikom, którzy zawarli umowę o kredyt kontraktowy z bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową o systematyczne gromadzenie oszczędności, według zasad określonych w przepisach o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i przed dniem 1 stycznia 2002 r. nabyli prawo do odliczenia od podatku wydatków poniesionych na cel określony w art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2002 r., przysługuje, na zasadach określonych w tej ustawie, prawo do odliczenia od podatku dalszych kwot wpłaconych oszczędności na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na tym samym rachunku oszczędnościowo kredytowym i w tym samym banku prowadzącym kasę mieszkaniową, poniesionych od dnia 1 stycznia 2002 r., do upływu określonego przed dniem 1 stycznia 2002 r. terminu systematycznego gromadzenia oszczędności, wynikającego z umowy o kredyt kontraktowy.

Jednocześnie, stosownie do postanowień art. 6 ust. 1 ww. ustawy z dnia 21 listopada 2001 r., przepis art. 27a ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r., ma zastosowanie w odniesieniu do wymienionych w nim zdarzeń powstałych po dniu 1 stycznia 2002 r.

Jak wynika z art. 27a ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2001 r. jeżeli podatnik skorzystał z odliczeń od dochodu (przychodu) lub podatku z tytułu wydatków poniesionych na cele określone w ust. 1 pkt 1 i 2, a następnie:

1.

wycofał ze spółdzielni wniesiony wkład,

2.

w całości zmienił przeznaczenie lokalu lub budynku mieszkalnego na użytkowy,

3.

po roku, w którym dokonano odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków, z wyjątkiem gdy zwrócone kwoty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu,

4.

wycofał oszczędności z kasy mieszkaniowej, z wyjątkiem gdy wycofana kwota po określonym w umowie o kredyt kontraktowy okresie systematycznego oszczędzania została wydatkowana zgodnie z celami systematycznego oszczędzania na rachunku prowadzonym przez tę kasę,

5.

przeniósł uprawnienia do rachunku oszczędnościowo-kredytowego na rzecz osób trzecich, z wyjątkiem dzieci własnych lub przysposobionych

* do dochodu (przychodu) lub podatku należnego za rok, w którym zaistniały te okoliczności, dolicza się odpowiednio kwoty poprzednio odliczone z tych tytułów.

W świetle powyższego, obowiązek doliczenia kwot uprzednio odliczonych z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym i w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową występuje w przypadku wycofania oszczędności z kasy mieszkaniowej:

a.

przed upływem okresu systematycznego oszczędzania,

b.

lub po upływie ww. okresu, w sytuacji gdy środki zgromadzone na tym rachunku nie zostaną wydatkowane zgodnie z celami systematycznego oszczędzania.

Dla zachowania prawa do ulgi z tytułu systematycznego oszczędzania w kasie mieszkaniowej wycofane środki w myśl art. 27a ust. 13 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2001 r. muszą być przeznaczone na cele określone w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.), zgodnie z którym celami mieszkaniowymi są służące zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych:

1.

nabycie, budowa, przebudowa, rozbudowa lub nadbudowa domu albo lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość,

2.

uzyskanie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do budowy domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej albo prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego,

3.

remont domu albo lokalu o których mowa w pkt a i b z wyjątkiem konserwacji i odnowienia mieszkania,

4.

spłata kredytu bankowego zaciągniętego na cele wymienione w pkt 1-3,

5.

nabycie działki budowlanej lub jej części pod budowę domu jednorodzinnego lub budynku mieszkalnego, w którym jest lub ma być położony lokal mieszkalny.

Z ww. przepisów wynika, że aby nie utracić prawa do odliczeń związanych z oszczędzaniem w kasie mieszkaniowej podatnik powinien przeznaczyć wycofane po okresie oszczędzania środki na co najmniej jeden z wyżej wymienionych celów systematycznego oszczędzania. Utrata prawa do ulgi z powyższego tytułu następuje tylko w przypadkach określonych w ww. art. 27a ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2001 r.

Jednocześnie ustawodawca jednoznacznie określił kryteria kwalifikowania celów gromadzenia środków jako mieszkaniowych. Przepis ten przewiduje, że celem mieszkaniowym będzie m.in. budowa własnego domu oraz spłata kredytu zaciągniętego na cele określone w pkt 1-3, czyli również na budowę domu.

Jak wynika ze zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku, w dniu 31 grudnia 2001 r. wraz z małżonką zawarł Pan umowę o kredyt kontraktowy na okres 60 miesięcy z Kasą Mieszkaniową. W umowie kilkakrotnie zmienianej aneksami zaznaczono wszystkie możliwe opcje, na które zamierza Pan przeznaczyć zgromadzone w kasie środki. W umownym okresie oprócz kwoty 72.800 zł, od której zgodnie z przepisami odpisał Pan od podatku kwotę 21.840 zł do Kasy wpłacił Pan dodatkowo kwotę 24.230 zł, od której odpisy od podatku nie przysługiwały.

Razem w umownym okresie wpłaty wyniosły 97.030 zł, a saldo rachunku wraz z odsetkami wyniosło ok. 97.758 zł. Po kolejnych aneksach przedłużających umowę od grudnia 2006 r. do chwili obecnej (koniec lutego 2010 r.) wpłacił Pan do kasy 22.410 zł. Wraz z naliczonymi odsetkami jest to kwota ok. 126.600 zł.

W związku z postanowieniem wybudowania w bieżącym roku tylko stanu surowego planowanego domu obawia się Pan o możliwość wydatkowania udokumentowanego fakturami VAT do końca roku całej sumy, z której musi się Pan rozliczyć przed urzędem skarbowym. Dlatego w najbliższym czasie planuje Pan zaciągnąć w banku kredyt pomostowy na wydatki ponoszone jeszcze przed możliwością uzyskania kredytu kontraktowego (Bank wymaga m.in. okazania pozwolenia na budowę). Częścią środków wycofanych z Kasy Mieszkaniowej zamierza Pan spłacić jednorazowo kredyt pomostowy, a resztą kwoty finansować dalszą część budowy.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz przytoczone wyżej przepisy, stwierdzić należy, iż wydatkowanie przez Wnioskodawcę oszczędności zgromadzonych w kasie mieszkaniowej na budowę domu jak również na spłatę kredytu zaciągniętego na budowę domu, w tym samym roku podatkowym, w którym oszczędności zostaną wycofane z kasy mieszkaniowej - stanowi wydatkowanie zgodne z celami systematycznego oszczędzania, o których mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2001 r. i tym samym nie nastąpi utrata prawa do wykorzystanej w latach uprzednich ulgi z tytułu systematycznego gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej.

Jednocześnie, wskazać należy, że ulga podatkowa dotyczyła jedynie części środków zgromadzonych w kasie mieszkaniowej, w związku z czym Wnioskodawca w celu zachowania prawa do ulgi jest obowiązany udokumentować wydatkowanie tylko tych środków, które były przedmiotem ulgi podatkowej, tj. kwoty 72.800 zł z tytułu której dokonywał odliczeń.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl