Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 13 maja 2011 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPB2/415-182/11/BK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 9 lutego 2011 r. (data wpływu 16 lutego 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży wygranego jako nagroda samochodu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lutego 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży wygranego jako nagroda samochodu.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W miesiącu styczniu 2011 r. w Banku Wnioskodawczyni wygrała Główną Nagrodę w Losowaniu, którą był samochód BMW rocznik 2010 o wartości 107.910 zł brutto. Od tej nagrody Bank opłacił podatek dochodowy w wysokości około 13.000 zł.

Z uwagi na fakt, iż Wnioskodawczyni nie ma prawa jazdy i nie jest w stanie utrzymać tego typu samochodu postanowiła poprzez Salon BMW sprzedać go. Samochód został wyceniony na kwotę około 85.000 zł.

Wobec powyższego zadano następujące pytanie.

Jaki podatek dochodowy Wnioskodawczyni będzie zobowiązana zapłacić, jeśli samochód zostanie sprzedany przed upływem 6 m-cy od daty wejścia w jego posiadanie.

Zdaniem Wnioskodawczyni, z uwagi na to, iż nabyty samochód przedstawiał w 2010 r. wartość 107.910 zł brutto, a z proponowanej przez salon sprzedaży może otrzymać 85.000 zł nie będzie na Niej ciążył obowiązek zapłaty podatku dochodowego, ponieważ z przyszłej transakcji poniesie stratę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w zakresie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Natomiast w myśl art. 9 ust. 2 ww. ustawy, dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d.

innych rzeczy,

* jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Mając powyższe na uwadze, źródłem przychodu jest tylko taka sprzedaż rzeczy ruchomych, która łącznie spełnia następujące przesłanki:

1.

nie nastąpiła w wykonywaniu działalności gospodarczej,

2.

została dokonana przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Ponieważ w niniejszej sprawie Wnioskodawczyni zamierza dokonać sprzedaży rzeczy ruchomej (samochodu) przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło jej nabycie, stanowić będzie ona źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. (...).

Wartość rynkową, o której mowa w ust. 1, rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia (art. 19 ust. 3 ustawy).

W myśl art. 24 ust. 6 ww. ustawy, dochodem z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d), jeżeli przychód z odpłatnego zbycia nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej, jest różnica pomiędzy przychodem uzyskanym z odpłatnego zbycia rzeczy a kosztem ich nabycia, zmniejszona o wartość nakładów poczynionych w czasie posiadania rzeczy.

Stosownie do postanowień art. 22 ust. 1d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku odpłatnego zbycia nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie nabytych rzeczy lub praw, a także innych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie nabytych świadczeń, w związku z którymi, stosownie do art. 11 ust. 2-2b, określony został przychód, kosztem uzyskania przychodów z ich odpłatnego zbycia, z uwzględnieniem aktualizacji zgodnie z odrębnymi przepisami, jest:

1.

wartość przychodu określonego w art. 11 ust. 2 i 2a albo

2.

wartość przychodu określonego w art. 11 ust. 2b, powiększona o wydatki na nabycie częściowo odpłatnych rzeczy lub praw albo innych świadczeń

* pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz wskazane przepisy prawa podatkowego, uznać należy, iż przychodem ze sprzedaży samochodu będzie jego wartość wyrażona w cenie określonej w umowie sprzedaży, którą Wnioskodawczyni uzyska od kupującego, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Natomiast koszty uzyskania przychodu należy w tym przypadku określić na podstawie cytowanego wyżej art. 22 ust. 1d tj. w wysokości wartości samochodu, która została przyjęta do obliczenia podatku dochodowego zapłaconego z tytułu wygranej w Losowaniu Lokat.

Reasumując stwierdzić należy, iż w przypadku zbycia wygranego w Losowaniu Lokat samochodu, o którym mowa we wniosku, za cenę niższą od jego wartości z dnia nabycia, Wnioskodawczyni nie uzyska dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem, że cena uzyskana ze sprzedaży nie będzie odbiegać od wartości rynkowej.

Jednakże uzyskany ze sprzedaży przedmiotowego samochodu przychód, koszty jego uzyskania oraz wynik tej transakcji - dochód lub stratę Wnioskodawczyni winna wykazać w zeznaniu rocznym PIT-36 składanym za rok podatkowy, w którym nastąpi sprzedaż samochodu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl