Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPB1/4511-648/15/DP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 18 maja 2015 r. (data wpływu 21 maja 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 sierpnia 2015 r. (data wpływu 13 sierpnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w formie karty podatkowej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie możliwości opodatkowania przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w formie karty podatkowej.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 3 sierpnia 2015 r. (data wpływu 13 sierpnia 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu masaży leczniczych. Wnioskodawca posiada uprawnienia i kwalifikacje zawodowe pozwalające na wykonywanie zawodu fizjoterapeuty.

W ramach podpisanych umów świadczy usługi polegające na:

* osteopatii (masaże lecznicze i refleksyjne),

* odnowie biologicznej,

* fizykoterapii.

* rehabilitacji (masaż leczniczy poprzeczny i refleksyjny).

Ponadto na mocy podpisanych umów zobowiązany jest do:

a.

wykonywania na rzecz pacjentów Zleceniodawcy usług w zakresie rehabilitacji indywidualnej, kinezyterapii, fizykoterapii i odnowy biologicznej,

b.

przestrzegania uzgodnionych ze Zleceniodawcą standardów leczenia i obsługi pacjentów,

c.

świadczenia usług zgodnie z zasadami wiedzy medycznej,

d.

posiadania polisy OC od wykonywanej działalności zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 293, poz. 1729 z późn. zm.).

Wszystkie ww. czynności faktycznie są wykonywane w drodze masażu leczniczego poprzecznego i refleksyjnego. Wnioskodawca nie świadczy usług bezpośrednio na rzecz osób fizycznych.

Usługi świadczone przez Wnioskodawcę są zwolnione z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19c ustawy o podatku od towarów i usług.

W złożonym do wniosku uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że:

a.

nie będzie świadczył usług "dla ludności",

b.

nie zamierza zatrudniać pracowników,

c.

nie będzie korzystał z usług osób nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,

d.

nie będzie korzystał z usług innych przedsiębiorstw i zakładów,

e.

nie będzie prowadził innej działalności niż masaże lecznicze,

f.

małżonka nie prowadzi i nie będzie prowadziła działalności w tym samym zakresie,

g.

nie wytwarza wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym,

h.

nie będzie prowadził działalności gospodarczej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, że świadczone przez niego usługi wyczerpują i nie przekraczają opisu: "masaże lecznicze poprzeczne i refleksyjne" i jako takie mieszczą się w zakresie usług mogących być objęte opodatkowaniem w formie karty podatkowej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Wnioskodawca wskazuje, że usługa masażu leczniczego została wymieniona w załączniku nr 4 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w pozycji 88 -"usługi kosmetyczne" Wykonywanie zabiegów z zakresu kosmetyki leczniczej, jak: lecznicze oczyszczanie skóry z zaskórników, usuwanie prosaków oraz wykwitów mięczaka zakaźnego, masaże lecznicze, masaże refleksyjne, zabiegi z dziedziny światło-, wodo-i elektroterapii, wchodzące w zakres kosmetyki zachowawczej i leczniczej.

W związku z powyższym Wnioskodawca zadał pytanie sprowadzające się do kwestii:

Czy świadczone przez Wnioskodawcę usługi opisane w części G poz. 68 wniosku mieszczą się w definicji "masaży leczniczych" wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w pozycji 88 usługi kosmetyczne i mogą być opodatkowane w formie karty podatkowej.

Wnioskodawca uważa, że na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, świadcząc powyższe usługi ma możliwość rozliczania się z podatku dochodowego w formie karty podatkowej w 2016 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie:

1.

ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

2.

karty podatkowej.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność usługową lub wytwórczo-usługową, określoną w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy, w zakresie wymienionym w załączniku nr 4 do ustawy - przy zatrudnieniu nie przekraczającym stanu określonego w tabeli.

Stosownie do art. 25 ust. 1 ww. ustawy, podatnicy prowadzący działalność, o której mowa w art. 23, podlegają opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jeżeli:

1.

złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie,

2.

we wniosku, o którym mowa w pkt 1, zgłoszą prowadzenie działalności wymienionej w jednej z 12 części tabeli,

3.

przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne,

4.

nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w art. 23, innej pozarolniczej działalności gospodarczej,

5.

małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie,

6.

nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym,

7.

pozarolnicza działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku, o którym mowa w pkt 1, nie jest prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Usługi kosmetyczne zostały ujęte pod poz. 88 części I - Działalność usługowa oraz wytwórczo-usługowa - Tabeli miesięcznych stawek podatku dochodowego w formie karty podatkowej, stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy. Natomiast zakres tych usług szczegółowo określony został w poz. 88 - Charakterystyka działalności usługowej i wytwórczo-usługowej objętej opodatkowaniem w formie karty podatkowej, stanowiącej załącznik nr 4 do ww. ustawy, gdzie wskazano, że obejmuje on: wykonywanie zabiegów z zakresu kosmetyki upiększającej: stosowanie maseczek upiększających, farbowanie rzęs oraz regulację i farbowanie brwi, makijaż, manicure i pedicure. Wykonywanie zabiegów z zakresu kosmetyki zachowawczej, z zastosowaniem odpowiednich aparatów i preparatów: oczyszczanie skóry twarzy i pleców, masaże pielęgnacyjne twarzy, szyi, ramion, rąk, głowy itp., maski pielęgnacyjne (np. ściągające, odżywcze, plastyczne i ziołowe). Wykonywanie zabiegów z zakresu kosmetyki leczniczej, jak: lecznicze oczyszczanie skóry z zaskórników, usuwanie prosaków oraz wykwitów mięczaka zakaźnego, masaże lecznicze, masaże refleksyjne, zabiegi z dziedziny światło-, wodo-i elektroterapii, wchodzące w zakres kosmetyki zachowawczej i leczniczej.

W powołanych powyżej przepisach, ustawodawca nie odnosi się do statystycznej klasyfikacji PKD wykonywanych przez podatnika czynności, lecz jedynie uzależnia prawo do omawianej formy opodatkowania od tego, czy wykonywane przez niego usługi mieszczą się w podanej wyżej charakterystyce działalności usługowej.

Biorąc pod uwagę uprzednio cytowaną treść załącznika nr 4 do ww. ustawy wskazać należy, że do zabiegów z zakresu kosmetyki zachowawczej - z zastosowaniem odpowiednich aparatów i preparatów - należy: oczyszczanie skóry twarzy i pleców, masaże pielęgnacyjne twarzy, szyi, ramion, rąk, głowy itp., maski pielęgnacyjne (np. ściągające, odżywcze, plastyczne i ziołowe). Natomiast do zabiegów z zakresu kosmetyki leczniczej należy: lecznicze oczyszczanie skóry z zaskórników, usuwanie prosaków oraz wykwitów mięczaka zakaźnego, masaże lecznicze, masaże refleksyjne, zabiegi z dziedziny światło-, wodo-i elektroterapii, wchodzące w zakres kosmetyki zachowawczej i leczniczej.

Oznacza to, że w zakresie usług kosmetycznych wymienione są również masaże lecznicze, jednakże dotyczy to wyłącznie masaży wykonywanych w ramach usług kosmetyki zachowawczej i leczniczej.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu masaży leczniczych. Wnioskodawca posiada uprawnienia i kwalifikacje zawodowe pozwalające na wykonywanie zawodu fizjoterapeuty. W ramach podpisanych umów świadczy usługi polegające na: osteopatii (masaże lecznicze i refleksyjne), odnowy biologicznej, fizykoterapii, rehabilitacji (masaż leczniczy poprzeczny i refleksyjny).

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące uregulowania prawne stwierdzić należy, że świadczenie przez Wnioskodawcę usług polegających na: osteopatii (masaże lecznicze i refleksyjne), odnowie biologicznej, fizykoterapii, rehabilitacji (masaż leczniczy poprzeczny i refleksyjny) nie można potraktować, jako usług kosmetycznych zdefiniowanych w załączniku nr 4 w poz. 88 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, bowiem zabiegi te nie wchodzą w zakres kosmetyki zachowawczej i leczniczej. Zatem prowadzona przez Wnioskodawcę pozarolnicza działalność gospodarcza - w opisanym we wniosku zakresie - nie może być opodatkowana w formie karty podatkowej.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy uznać należy za nieprawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl