ITPB1/4511-352/16/DP - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Bydgoszczy - OpenLEX

ITPB1/4511-352/16/DP

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 13 czerwca 2016 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB1/4511-352/16/DP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 5 kwietnia 2016 r. (data wpływu 13 kwietnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z wydawaniem nagród uczestnikom akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 kwietnia 2016 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z wydawaniem nagród uczestnikom akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (Spółka Akcyjna) organizuje akcje promocyjne o charakterze sprzedaży premiowej, skierowane do nabywców towarów.

Celem tych akcji jest zachęcanie nabywców do dokonywania zakupów określonych produktów, zwiększenie lojalności nabywców oraz zainteresowanie ich określonymi produktami, a w rezultacie osiągnięcie wzrostu sprzedaży produktów. Akcje promocyjne stanowiące sprzedaż premiową polegają na przyznawaniu uczestnikom nagród w zamian za zakup określonych produktów. Szczegółowe zasady sprzedaży premiowej określa każdorazowo regulamin. Sprzedaż premiowa prowadzona jest każdorazowo przez z góry określony czas. Nabywcy nagradzani są za zakup określonego produktu (lub produktów) w okresie trwania akcji bądź do wyczerpania puli nagród.

Uczestnikami sprzedaży premiowej (to jest osobami nagrodzonymi w związku z zakupem produktu/ produktów) mogą być:

1.

osoby prawne i podmioty posiadające status jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej;

2.

osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą i uczestniczące w sprzedaży premiowej jako przedsiębiorcy (to jest uzyskujące nagrody w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą).

Niniejszy wniosek dotyczy obowiązków Wnioskodawcy jako płatnika wyłącznie w zakresie osób wskazanych w pkt 2, to jest osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i uczestniczących w sprzedaży premiowej w związku z tą działalnością.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy na Wnioskodawcy (Spółce Akcyjnej) będą ciążyć obowiązki płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z przekazywaniem nagród związanych ze sprzedażą premiową na rzecz osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i uczestniczących w sprzedaży premiowej w związku z prowadzoną działalnością.

Zdaniem Wnioskodawcy, na Spółce Akcyjnej nie będą ciążyć obowiązki płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z przekazywaniem nagród związanych ze sprzedażą premiową na rzecz osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i uczestniczących w sprzedaży premiowej w związku z prowadzoną działalnością.

Artykuł 10 ww. ustawy do źródeł przychodu zalicza m.in. przychody z działalności gospodarczej. Jednocześnie, zakres przedmiotowy przychodów z działalności gospodarczej precyzuje art. 14 tej ustawy. Zgodnie z tym przepisem, za przychód z tej działalności uważa się kwoty należne choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek VAT.

Za przychód z działalności gospodarczej uważa się również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak wynika z art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Jak wynika z powyższego, przychód z innego źródła może wystąpić wyłącznie wówczas, gdy niewątpliwie danemu przysporzeniu można przypisać cechę przychodu, a jednocześnie przychód ów nie kwalifikuje się do żadnego innego stypizowanego w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych źródła.

Jeżeli zaś chodzi o nagrody, to jak wskazuje art. 20 ww. ustawy, tylko wówczas są one przychodem z innego źródła, jeżeli nie można ich przypisać do źródeł określonych w art. 12-14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli m.in. do pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jeśli więc dane przysporzenie stanowi jednoznacznie przychód z działalności gospodarczej podatnika (jest bowiem bezpośrednim efektem prowadzenia takiej działalności), to podlega opodatkowaniu według zasad właściwych dla przedmiotowej działalności gospodarczej-przysporzenie takie nie może jednocześnie stanowić przychodu z innych źródeł.

Jeśli więc wziąć pod uwagę, że zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 omawianej ustawy, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową w wysokości 10% wygranej lub nagrody, zaś świadczenia te stanowią przychód z innego źródła wyłącznie w przypadku, gdy nie stanowią przychodu z działalności gospodarczej, przepis ten nie ma, w ocenie Wnioskodawcy, zastosowania w odniesieniu do tych nagród i wygranych, które stanowią przychód z działalności gospodarczej osoby fizycznej, jak to ma miejsce w stanie faktycznym podanym przez Wnioskodawcę.

Podkreślenia wymaga bowiem, że Wnioskodawca będzie wydawał (bądź udostępniał) nagrody z tytułu sprzedaży premiowej przedsiębiorcom, tj. osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, które uczestniczyć będą w sprzedaży premiowej w związku z tą działalnością. Nagrody te będą więc bezpośrednim następstwem efektywnego wykonywania przez nich działalności gospodarczej. Przedmiotowe nagrody niewątpliwie powinno się więc zakwalifikować po stronie tych przedsiębiorców do źródła przychodów jakim jest prowadzenie działalności gospodarczej. Bez czynności podejmowanych w ramach tej działalności odbiorcy nie będą bowiem uprawnieni do uzyskania żadnych nagród. W ocenie Wnioskodawcy, skoro przedmiotowy przychód nie pochodzi z innych źródeł, lecz wyłącznie z działalności gospodarczej, to nie jest przychodem z tytułu "nagród związanych ze sprzedażą premiową" w rozumieniu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dokonując bowiem analizy art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, należy mieć na uwadze wykładnię systemową wewnętrzną. Z punktu widzenia przedsiębiorcy biorącego udział w sprzedaży premiowej, jeżeli ta sprzedaż ma związek z jego działalnością gospodarczą to nagroda ta jest przychodem z działalności gospodarczej, nie zaś odrębnym źródłem przychodu. Zatem, otrzymywane przez przedsiębiorców nagrody pozostające w związku z prowadzoną przez nich pozarolniczą działalnością gospodarczą będą stanowić przychód z takiej działalności, opodatkowany łącznie z przychodami z tej działalności, stosownie do wybranej przez danego przedsiębiorcę formy opodatkowania.

Powyższe rozważania dodatkowo potwierdza konstrukcja zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym zwalnia się od podatku wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą stanowiących przychód z tej działalności.

Przepis ten należy, w ocenie Wnioskodawcy, analizować przy uwzględnieniu wykładni celowościowej. Ustawodawca postanowił zwolnić osoby nieprowadzące działalności gospodarczej z podatku do określonej wysokości przychodu, bowiem nie mogłyby one rozliczyć kosztów uzyskania tego przychodu. Potwierdza to także zastosowanie przez ustawodawcę w tym przypadku zryczałtowanej, obniżonej stawki podatku przewidzianej w powołanym art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Natomiast w odróżnieniu od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, przedsiębiorca ma możliwość zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli takowe poniósł w celu uzyskania nagrody (w tym przede wszystkim w celu nabycia określonej ilości bądź wartości towarów uprawniających do uzyskania nagrody). Pobór zryczałtowanego podatku w stosunku do przedsiębiorców wyłączyłby natomiast możliwość uwzględnienia wydatków jako kosztów uzyskania przychodu. Wykładnia art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którą miałby on zastosowanie również do przychodów z działalności gospodarczej prowadziłaby więc do pozbawienia sensu regulacji przewidzianej w art. 21 ust. 1 pkt 68 tej ustawy.

Należy zatem przyjąć, że art. 30 ust. 1 pkt 2 omawianej ustawy nie dotyczy nagród przyznawanych w ramach sprzedaży premiowej osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą i uczestniczących w sprzedaży premiowej w związku z tą działalnością, a w konsekwencji nie ma do nich także zastosowania zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 68 tej ustawy. Fakt ten potwierdzają zarówno sądy administracyjne, jak i organy podatkowe.

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na uchwałę 7 sędziów NSA z dnia 25 czerwca 2007 r. (sygn. II FPS 5/06). dotyczącą interpretacji art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy. Zgodnie z tezą tej uchwały: Artykuł 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 z późn. zm.) nie miał w 1999 r. zastosowania do dochodów (przychodów) ze sprzedaży premiowej otrzymanych przez podmioty uzyskujące przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Należy podkreślić, że interpretowany przez NSA przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy od 1999 r. do chwili obecnej nie uległ zmianie w części dotyczącej pobierania zryczałtowanego podatku od nagród związanych ze sprzedażą premiową tak więc teza wyrażona w powyższej uchwale znajduje pełne zastosowanie także w obecnym stanie prawnym.

W interpretacji indywidualnej z dnia 5 września 2014 r. (sygn. ITPB2/415-579/14/MM) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy stwierdził, że: Odnosząc się natomiast do nagród, które Wnioskodawca zamierza wypłacać osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą i gdy przekazywane nagrody będą związane z działalnością gospodarczą osoby fizycznej je otrzymującej, wówczas dla tej osoby - stosownie do art. 14 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - będą stanowiły przychód z prowadzonej działalności gospodarczej niekorzystający z ww. zwolnienia. Osoba prowadząca działalność gospodarczą obowiązana będzie doliczyć wartość ww. nagrody do pozostałych przychodów uzyskiwanych z tej działalności i opodatkować według przyjętej przez siebie formy opodatkowania.

Mając powyższe na uwadze Wnioskodawca uważa, że nie będzie zobowiązany jako płatnik do poboru 10% zryczałtowanego podatku dochodowego. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą uzyskująca nagrody w sprzedaży premiowej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą powinna doliczyć wartość otrzymanej nagrody do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej i opodatkować ją według przyjętej przez siebie formy opodatkowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo należy wskazać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku - nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Jeżeli opis przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego nie jest zgodny ze stanem rzeczywistym wydana interpretacja nie chroni Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Odnosząc się natomiast do powołanej przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej należy stwierdzić, że interpretacje ta zapadła w indywidualnej sprawie i nie jest wiążąca dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2016 r. poz. 718).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl