ITPB1/436-15/07/AW

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 18 października 2007 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB1/436-15/07/AW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 20 sierpnia 2007 r. (data wpływu 27 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania tym podatkiem czynności wniesienia aportu do spółki z o.o. - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 sierpnia 2007 r. (data wpływu) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania zdarzeń przyszłych polegających na wniesieniu aportu do spółki z o.o.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wykonuje Pan działalność gospodarczą w zakresie produkcji i handlu wyrobów piekarniczych, prowadząc ewidencję księgową w formie ksiąg rachunkowych. Planuje Pan założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedmiotem nowej działalności ma być produkcja i handel produktów regionalnych. Zamiarem Pana jest jednoczesne prowadzenie obu tych działalności. Do nowo tworzonej spółki zamierza Pan wnieść aport w postaci zabudowanej nieruchomości nabytej w 1999 r., stanowiącej własność małżeńską. Nieruchomość ta wykorzystywana była wcześniej do działalności gospodarczej prowadzonej przez Pana. Z tytułu nabycia tej nieruchomości nastąpiło obniżenie kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystanej przez siebie nieruchomości do wykonywania czynności opodatkowanych. W zamian za aport zamierza Pan (wraz z małżonką) objąć udziały w kapitale zakładowym spółki o takiej samej wartości jak wnoszony aport. Nieruchomość ta podlegała amortyzacji w dotychczas prowadzonej przez Pana działalności. Nie stanowi ona zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych, przeznaczonych do działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy podatnicy osiągający dochody z tytułu objęcia udziałów w spółce z o.o. w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, jeżeli wartość udziałów jest taka sama jak wartość wnoszonego aportu.

2.

Czy u otrzymującego aport (spółce z o.o.) do przychodów podatkowych zalicza się przychody otrzymane (aportu) na utworzenie kapitału zakładowego.

3.

Czy czynność wniesienia aportu do spółki z o.o. w postaci zabudowanej nieruchomości jest czynnością opodatkowaną podatkiem VAT.

4.

Czy podatnicy powinni skorygować odliczony uprzednio podatek naliczony nieruchomości przekazanej w formie aportu, czy też uznać, że odliczenie było zgodne z obowiązującymi przepisami i nie podlega już korekcie.

5.

Czy czynność wniesienia aportu do spółki z o.o. w postaci zabudowanej nieruchomości jest czynnością opodatkowaną podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Czy opodatkowana podatkiem jest czynność wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki czy też zawarcie umowy spółki.

6.

Czy istnieją możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych podatkowych od wniesionego aportu.

Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź na pytanie piąte. Wniosek Pana w zakresie pozostałych pytań zostanie rozpatrzony odrębnymi interpretacjami indywidualnymi.

Zdaniem Wnioskodawcy - w zakresie pytania piątego - zwolnienie aportu przedsiębiorstwa z VAT powoduje, podobnie jak w przypadku jego sprzedaży, opodatkowanie tej transakcji podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Przy czym w tym przypadku obowiązek podatkowy powstanie tylko z jednego tytułu - wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej (art. 1 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). Stawka pobieranego podatku od czynności cywilnoprawnych określona jest w art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy i wynosi 0,5 % podstawy opodatkowania.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k), pkt 2 oraz art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450) podatkowi podlegają umowy spółki (akty założycielskie) i ich zmiany - jeżeli powodują podwyższenie podstawy opodatkowania, przy czym za zmianę umowy spółki uważa się przy spółce kapitałowej wniesienie lub podwyższenie wniesionego do spółki wkładu, którego wartość powoduje podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika (akcjonariusza) oraz dopłaty. Umowa spółki jest samodzielnym zdarzeniem prawnym objętym zakresem przedmiotowym ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych jest więc umowa spółki i zmiana umowy spółki. Wobec tego bez znaczenia jest, w jakiej formie wniesiono wkład - pieniężnej czy niepieniężnej.

W myśl art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych - podatkowi nie podlegają czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tych czynności jest: opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z niego zwolniona (z wyjątkiem: umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach, umowy spółki i jej zmiany oraz umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych).

Z analizy złożonego wniosku wynika, iż - Pana zdaniem - opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w związku z wniesieniem aportu do spółki podlegać będzie albo zawarcie umowy spółki, albo wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej. Powyższe wynika - w Pana ocenie - ze zwolnienia aportu przedsiębiorstwa z podatku VAT.

Wyjaśnić zatem należy, że jakkolwiek § 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.) reguluje zwolnienie wkładów niepieniężnych (aportów) wnoszonych do spółek prawa handlowego i cywilnego, to zawarcie umowy spółki lub zmiana jest zdarzeniem obojętnym w świetle regulacji ustawy o podatku VAT (gdyż nie jest to odpłatna dostawa towarów ani odpłatne świadczenie usług). Z tego względu, fakt zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług wkładów niepieniężnych wnoszonych do spółki pozostaje bez wpływu na istnienie obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych. W odniesieniu do tych czynności analizowane wyłączenie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie może zatem znaleźć zastosowania, pomimo iż rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w § 8 ust. 1 pkt 6 zwalnia od podatku wkłady niepieniężne (aport) wnoszone do spółek.

Biorąc więc pod uwagę stan przedstawiony przez Pana i stan prawny, samo zawarcie umowy oraz jej zmiany spowodują powstanie obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) pkt 2 ust. 3, art. 6 ust. 1 pkt 8, art. 7 ust. 2 pkt 9 tej ustawy. Wykonanie, wynikającego z umowy, obowiązku wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do majątku spółki pozostaje zaś obojętne podatkowo na gruncie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W opisanym przez Pana zdarzeniu przyszłym, zgodnie z art. 10 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, po dokonaniu czynności będzie Pan obowiązany złożyć bez wezwania organu podatkowego deklarację p.c.c.-3 oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Stawka podatku wynosi 0,5% podstawy opodatkowania, którą stanowi wartość wkładów wniesionych do majątku spółki albo wartość kapitału zakładowego przy zawarciu umowy lub też wartość wkładów powiększających majątek spółki albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy przy zmianie umowy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego w stanie prawnym obowiązującym w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl