Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 11 lutego 2008 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPB1/415-569/07/AD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 13 listopada 2007 r. (data wpływu 19 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia od dochodu odsetek od kredytu zaciągniętego na przebudowę (rozbudowę) budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej w przypadku, gdy w latach poprzednich korzystano z odliczeń od dochodu z tytułu spłaty kredytu zaciągniętego przez spółdzielnię mieszkaniową - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia od dochodu odsetek od kredytu zaciągniętego na przebudowę (rozbudowę) budynku mieszkalnego w zabudowie zagrodowej (w gospodarstwie rolnym) w przypadku, gdy w latach poprzednich korzystano z odliczeń od dochodu z tytułu spłaty kredytu zaciągniętego przez spółdzielnię mieszkaniową.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W 2005 r. otrzymała Pani wraz z małżonkiem po rodzicach dom wraz z budynkami gospodarczymi. Ponieważ dom był za mały dokonano jego remontu i modernizacji. W dniu 22 lipca 2005 r. otrzymali Państwo decyzję o warunkach zabudowy, której przedmiotem była zabudowa zagrodowa w gospodarstwie rolnym. Obejmowała ona swym zakresem rozbudowę wraz z przebudową budynku mieszkalnego, w tym również dobudowę tarasu i ganku oraz przebudowę poddasza z przeznaczeniem na cele mieszkalne. W 2005 r. wykonaliście Państwo projekt budowlany, który na podstawie decyzji z dnia 10 października 2005 r. został zatwierdzony i udzielono pozwolenia na budowę. Budowa rozpoczęta została 28 grudnia 2005 r. W lutym 2006 r. uzyskiwali Państwo kredyt mieszkaniowy hipoteczny w B. Budowa ukończona została w lutym 2007 r. W dniu 14 marca 2007 r. w wyniku uzyskania "Potwierdzenia przyjęcia obiektu budowlanego do użytku", wydanego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w G., zamieszkała Pani wraz z mężem w wybudowanym domu. We wcześniejszych latach mieszkali Państwo lokalu mieszkalnym, na którego budowę Spółdzielnia Mieszkaniowa zaciągnęła kredyt. Na podstawie wydanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową zaświadczenia o wysokości spłaconych odsetek od kredytu mieszkaniowego, dokonała Pani wraz z mężem odliczenia od dochodu w wysokości 1.747,10 zł w roku 1996, natomiast w roku 1997 w wysokości 1.626,00 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy ww. sytuacji przysługuje Pani prawo odliczenia wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na budowę budynku mieszkalnego.

Zdaniem Wnioskodawczyni, przysługuje jej prawo do dokonania odliczenia wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na budowę budynku mieszkalnego. Wątpliwości jej budzi fakt wcześniejszego dokonywania odliczeń. Jednakże podkreśla Pani, że nie miała wpływu na te odliczenia, ponieważ nie zaciągnęła kredytu i nie miała możliwości skorzystania z całej przysługującej ulgi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zasady dokonania odliczeń wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych regulowały przepisy art. 26b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r.

Stosownie do postanowień art. 26b ust. 2 pkt 7 ustawy, prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania faktycznie spłaconych w roku podatkowym odsetek od kredytu (pożyczki) mieszkaniowego - o których mowa w art. 26b ust. 1 ustawy - przysługuje pod warunkiem, że ani podatnik ani jego małżonek nie korzystał lub nie korzysta z odliczenia od dochodu (przychodu) lub podatku, wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, przeznaczonych na:

1.

zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,

2.

budowę budynku mieszkalnego,

3.

wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej,

4.

zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne,

5.

przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu,

6.

systematyczne gromadzenie oszczędności na rachunku oszczędnościowo-kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

W świetle powyższego, możliwości korzystania z tzw. ulgi odsetkowej zostały pozbawione osoby, które w latach obowiązywania przepisów ustawy, dokonywały odliczeń na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 5 lit. a)-f) i pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w latach 1992-1996 oraz art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. a)-f) i pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w latach 1997-2001, lub kontynuowały przedmiotowe odliczenia na zasadzie praw nabytych, ustanowionych przez ustawodawcę.

Jednocześnie podkreślenia wymaga fakt, iż w latach 1995-1999 odliczeń wydatków poniesionych na spłatę zadłużenia z tytułu zaciągniętych przez spółdzielnie mieszkaniowe do dnia 31 maja 1992 r. kredytów na budownictwo mieszkaniowe, o których mowa w przepisach dotyczących wykupu odsetek od tych kredytów ze środków budżetu państwa, podatnicy nie dokonywali na podstawie ww. przepisów ustawy, lecz w ramach odrębnej ulgi podatkowej, tj. najpierw na podstawie art. 6 ustawy z dnia 2 grudnia 1994 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 5, poz. 25), a następnie na podstawie art. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 137, poz. 638).

Dopiero, począwszy od 2000 r., w związku z wygaśnięciem wyżej przytoczonych regulacji oraz mając na uwadze uchwałę siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 16 listopada 1995 r. (sygn. akt III AZP 34/95), uznano że ww. wydatki można odliczać od podatku na podstawie art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy, jako wydatki na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej.

Jednocześnie należy zauważyć, iż o ile odliczenie spłaty kredytów zaciągniętych przez spółdzielnie mieszkaniowe dokonywane było przez podatnika lub jego małżonka w ramach odrębnej ulgi podatkowej (nie pomniejszającej limitu dużej ulgi budowlanej), podatnikowi przysługuje prawo do odliczeń na zasadach określonych w art. 26b ustawy.

Zatem, tylko w przypadku, gdy z tytułu spłaty zaciągniętych przez spółdzielnie mieszkaniowe do dnia 31 maja 1992 r. kredytów na budownictwo mieszkaniowe, podatnik lub jego małżonek, korzystali z odliczeń od podatku na podstawie art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w latach 1997-2001, lub na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509), nie przysługuje im prawo pomniejszenia dochodu do opodatkowania o odsetki, o których mowa w art. 26b ust. 1 ustawy.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż w latach 1996-1997 dokonywała Pani wraz z mężem odliczenia od dochodu odsetek od kredytu zaciągniętego przez Spółdzielnię Mieszkaniową. Tak więc odliczenia spłat kredytu dokonane w tych latach nie powodują utraty prawa do odliczenia od dochodu odsetek od kredytu zaciągniętego na budowę budynku mieszkalnego.

Jednakże w kontekście zawartego we wniosku stanu faktycznego, należy stwierdzić, iż w Pani przypadku nie został spełniony warunek określony w treści art. 26b ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wobec czego nie może Pani skorzystać z przedmiotowej ulgi.

W myśl art. 26b ust. 2 pkt 3 ww. ustawy odliczenie odsetek od kredytu stosuje się, jeżeli inwestycja wymieniona w ust. 1 dotyczy budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w razie braku tego planu - określonych w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydanej na podstawie obowiązujących ustaw.

Z powyższego zatem wyraźnie wynika, że ustawodawca wyłączył możliwość skorzystania z ulgi z tytułu spłaty odsetek od kredytu w sytuacji, gdy budynek mieszkalny wybudowany zostanie na terenie o przeznaczeniu innym niż budownictwo mieszkaniowe.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż przedmiotem inwestycji była zabudowa zagrodowa w gospodarstwie rolnym.

Stosownie do § 3 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690) przez pojęcie "zabudowy zagrodowej" należy rozumieć w szczególności budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwestycyjne w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych.

Bezspornym jest, iż o tym czy dany grunt będzie przeznaczony pod zabudowę decydują władze gminne i określają to w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Jednocześnie jednak art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) stanowi, że w przypadku braku planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Przepis art. 6 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy stanowi, że każdy ma prawo, w granicach określonych ustawą, do zagospodarowania terenu, do którego nabył tytuł prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli nie narusza chronionego prawem interesu publicznego oraz osób trzecich.

Jednakże z opisanego przez Panią stanu faktycznego wynika, iż otrzymali Państwo decyzję o warunkach zabudowy: "Zabudowa zagrodowa w gospodarstwie rolnym, której przedmiotem jest rozbudowa wraz z przebudową budynku mieszkalnego". Zatem z opisu stanu faktycznego oraz z przedstawionych wyżej regulacji wynika, że działka, na której znajduje się rozbudowywany budynek, nie jest gruntem pod budowę budynku mieszkalnego. W związku z treścią cytowanego wyżej art. 26b ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stwierdzić należy, że wydatkowanie środków uzyskanych z kredytu na inwestycję dotyczącą zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym wyłącza możliwość skorzystania z ulgi z tytułu spłaty odsetek od kredytu. Wobec tego, w opisanym stanie faktycznym pomimo, iż wbrew Pani wątpliwościom, uprzednio dokonane odliczenia nie stanowią przeszkody dla skorzystania z "ulgi odsetkowej", to jednak nie może Pani skorzystać z omawianej ulgi zewzględów wyżej przedstawionych.

Podkreślenia wymaga również fakt, że uprawnienie do odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) mieszkaniowego było przywilejem, z którego podatnicy mogli skorzystać jedynie w ściśle określonych przez ustawodawcę warunkach. Niedopełnienie natomiast któregokolwiek z tych warunków skutkuje brakiem możliwości korzystania z przedmiotowego odliczenia.

Jednocześnie mając na uwadze, iż ww. nieruchomość jest wspólną własnością Pani i Małżonka, zaznacza się, że niniejsza interpretacja dotyczy również Małżonka, z tym, że zgodnie z art. 14k § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa zastosowanie się do niej przed jej zmianą lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego tę interpretację nie może szkodzić - również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej - tylko Wnioskodawcy.

Pani Małżonek chcąc uzyskać interpretację indywidualną powinna wystąpić z odrębnym wnioskiem o jej udzielenie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej powoduje, że niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl