ITPB1/415-53/10/AK

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 21 kwietnia 2010 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB1/415-53/10/AK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 19 stycznia 2010 r. (data wpływu 21 stycznia 2010 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 kwietnia 2010 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia opłaty za studia (czesne) pracownika do kosztów uzyskania przychodów - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 stycznia 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia opłaty za studia (czesne) pracownika do kosztów uzyskania przychodów.

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Jest Pani dyrektorem Przedszkola. W zarządzaniu przedszkolem pomaga Pani córka, która zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę na stanowisku: pracownik ds. administracji. Do zakresu jej obowiązków należy:

* prowadzenie spraw kadrowych - kadry nauczycielskiej i pracowników administracji i obsługi,

* przyjmowanie, gromadzenie i prowadzenie dokumentacji związanej z przyjmowaniem nowych pracowników,

* sporządzanie umów o pracę w oparciu o Kodeks Pracy,

* prowadzenie ewidencji druków L-4,

* prowadzenie ewidencji urlopów,

* wydawanie zaświadczeń związanych z zatrudnianiem nauczycieli i pracowników administracji i obsługi,

* sporządzanie sprawozdań statycznych dotyczących zatrudnienia pracowników,

* dokonywanie stałego przeglądu teczek akt osobowych wszystkich zatrudnionych oraz egzekwowanie wymogu dostarczania dokumentów i wpinanie ich na bieżąco do teczek akt osobowych,

* właściwe prowadzenie archiwum w zakresie spraw kadrowych,

* sporządzanie wykazów pomocniczych celem obliczenia wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracji obsługi i przekazywanie do Biura rachunkowego,

* terminowe i systematyczne zgłaszanie do ZUS wszelkich zmian związanych z zatrudnieniem i zwolnieniem pracowników zatrudnionych w szkole, pełna obsługa programu płatnik,

* terminowe i systematyczne odprowadzenie do ZUS dokumentów rozliczeniowych oraz składek na ubezpieczenie społeczne, prowadzenie ich ewidencji,

* przestrzeganie terminów szkoleń bhp i p.poż.,

* przestrzeganie terminów przeglądów budynków przedszkola,

* marketing przedszkola w środowisku lokalnym i nie tylko,

* obsługa programu żywieniowego Spiżarnia 3,0.

Córka studiuje zaocznie kierunek: Finanse i Rachunkowość, specjalność Zarządzanie i finanse przedsiębiorstw. Studia podjęła bez pisemnego skierowania z zakładu pracy aczkolwiek za namową i naciskami ze strony Pani, gdyż uznała Pani, iż wiedza zdobyta w trakcie tych studiów przyczyni się do sprawniejszego funkcjonowania przedszkola. Zdaniem Pani zakres czynności wykonywanych przez córkę pokrywa się z wiedzą zdobywaną na tym kierunku. Absolwent tego kierunku (pracownik) nabędzie umiejętności takie jak: doradca z dziedziny zarządzania w firmach, kierownik średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach, samodzielny przedsiębiorca prowadzący własną działalność, dyrektor finansowy w różnego rodzaju działalnościach. Kierunek ten pomaga przy zarządzaniu Przedszkolem, bowiem uczy: efektywnego zarządzania środkami finansowymi przedsiębiorstwa, podejmowania samodzielnych decyzji w zakresie finansów przedszkola, przeprowadzania analiz i oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej, sprawnego i swobodnego poruszania się po polskich przepisach finansowych, umiejętnego wykorzystywania nowoczesnych technologii i systemów informacyjnych, biegłej obsługi informatycznych programów użytkowych. Nabycie takich umiejętności pomoże sprawnie zarządzać taką firmą jak Przedszkole. Sprawne zarządzanie pozwoli zabezpieczyć źródło przychodu, ale również może przyczynić się do pozyskiwania nowych klientów. W przyszłości pracownik będący jednocześnie córką Pani ma przejąć Przedszkole, które ma być prowadzone na wysokim poziomie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy można zaliczyć w koszty uzyskania przychodów wydatki związane z dokształcaniem pracownika (córki) tj. opłatę (czesne) za studia.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wydatki na czesne za studia są pośrednimi kosztami zakładu pracy i mogą stanowić koszty uzyskania przychodu w prowadzonej działalności.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego - jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23..

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera wykazu wydatków, który przesądzałby o ich zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, zatem przyjmuje się, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów. W takim ujęciu kosztami tymi będą zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów (w tym dla zagwarantowania funkcjonowania źródła przychodów), nawet wówczas gdyby z obiektywnych powodów przychód nie został osiągnięty.

Aby zatem wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu winien, w myśl powołanego przepisu, spełniać łącznie następujące warunki:

* pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,

* nie znajdować się na liście wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

* być właściwie udokumentowany.

Wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracownika, których dotyczy rozpatrywany wniosek, nie są ujęte w katalogu zawartym w art. 23 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie stanowi to jednak wystarczającej przesłanki do obciążenia ich wartością kosztów uzyskania przychodów. Jak już wskazano dla uzyskania takiego uprawnienia konieczne jest by wydatek mógł przyczynić się do osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów oraz by był prawidłowo udokumentowany. Aby wydatki na podnoszenie kwalifikacji pracowniczych w postaci sfinansowania studiów pracownika mogły stanowić koszt uzyskania przychodu dla pracodawcy - muszą mieć ścisły związek z zakresem obowiązków pracownika wynikającym ze stosunku pracy oraz charakterem działalności pracodawcy.

We wniosku wskazano, że ponoszone przez Panią wydatki dotyczą sfinansowania studiów pracownika (córki) na kierunku Finanse i rachunkowość, specjalność: Zarządzanie i finanse przedsiębiorstw. Córka zatrudniona jest na stanowisku ds. administracji. Z analizy przedstawionego zakresu czynności wynika, iż pracownik (córka) zajmuje się głównie sprawami kadrowymi. W przyszłości ma ona przejąć Przedszkole.

Pracownik będzie zatem podnosił swoje kwalifikacje, jednakże kierunek podjętych studiów nie ma związku z zajmowanym przez niego stanowiskiem pracy. Wskazane we wniosku umiejętności jakie nabywa absolwent ww. kierunku studiów - doradca z dziedziny zarządzania w firmach, kierownik średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach, samodzielny przedsiębiorca prowadzący własną działalność, dyrektor finansowy w różnego rodzaju działalnościach - odpowiadają umiejętnościom jakimi winien dysponować dyrektor przedszkola w związku z zajmowanym stanowiskiem, na co Wnioskodawca wskazuje również w treści wniosku. Umiejętności te nie przedłożą się jednak na wyniki pracy osoby zatrudnionej na stanowisku pracownika ds. administracji.

W tych okolicznościach nie można uznać, iż wydatki związane z dokształcaniem pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. administracji, który zgodnie z zakresem czynności wykonuje obowiązki polegające na obsłudze administracyjnej przedszkola, poniesione zostały w celu zabezpieczenia źródła przychodu jakim jest prowadzona przez Panią pozarolnicza działalność gospodarcza. Również fakt, iż planowane jest przez Panią przekazanie córce w przyszłości przedszkola, nie powoduje, iż wydatki, o których mowa mają związek z przychodem, czy też zabezpieczeniem lub zachowaniem źródła przychodu w okresie finansowania nauki.

Reasumując, mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony we wniosku oraz przytoczone przepisy prawa, wydatki związane z dokształcaniem pracownika (córki) tj. opłatę (czesne) za studia zatrudnionego w Przedszkolu, należy ocenić jako nie spełniające kryterium celowości, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji nie mogą one stanowić kosztów uzyskania przychodów.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl