ITPB1/415-508/07/IG

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 11 lutego 2008 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB1/415-508/07/IG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 7 listopada 2007 r. (data wpływu 12 listopada 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku doliczenia marży - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 listopada 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku doliczenia marży.

Pismem z dnia 26 stycznia 2008 r. uzupełniono przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem jest handel opałem oraz nawozami, opodatkowaną na zasadach ogólnych, według skali podatkowej. Podatnik prowadzi również gospodarstwo rolne opodatkowane podatkiem rolnym, w ramach którego zajmuje się uprawami zbóż. Na podstawie faktury wewnętrznej Podatnik chce przekazać nawozy ze swojej działalności gospodarczej do prowadzonego gospodarstwa rolnego.

Zakupione nawozy, które przekazane będą później do gospodarstwa rolnego, podatnik zamierza księgować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie - zakupy towarów handlowych, czyli będą one stanowiły koszt uzyskania przychodu, a tym samym będą obniżały osiągany przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Wartość przekazanych towarów handlowych z prowadzonej działalności gospodarczej do gospodarstwa rolnego zamierzam księgować jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej i opodatkować na zasadach ogólnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w sytuacji nieodpłatnego przekazania nawozów z działalności gospodarczej Podatnika do prowadzonego przez niego gospodarstwa rolnego istnieje obowiązek doliczenia marży.

Zdaniem Wnioskodawcy bezpłatne przekazanie towarów z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej do gospodarstwa rolnego może nastąpić w cenie zakupu bez konieczności doliczania marży.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż prowadzi Pan jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą i działalność rolniczą.

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) przychody z działalności rolniczej zostały wyłączone z uregulowań ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 14 ww. ustawy za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ww. ustawy, kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ww. ustawy. Treść powyższego przepisu w sposób jednoznaczny wskazuje, że kosztami uzyskania przychodów są wydatki, które łącznie spełniają następujące warunki: pozostają w związku przyczynowo-skutkowym ze źródłem przychodów (zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodu, ewentualnie zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodu), nie zostały wymienione w treści art. 23 ust. 1 ww. ustawy i ich poniesienie udokumentowane jest w sposób nie budzący wątpliwości.

W myśl powołanego wyżej przepisu art. 22 ust. 1 zakupione w ramach działalności gospodarczej towary handlowe stanowić będą koszt uzyskania przychodów.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2003 r. Nr 152, poz. 1475 z późn. zm.) zakupione towary handlowe podlegają wpisowi w kolumnie nr 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

W momencie przekazania zakupionych towarów handlowych na prywatne cele Podatnika, nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą - w przedmiotowej sprawie na cel gospodarstwa rolnego - zaksięgowane w kolumnie nr 10 towary handlowe winny zostać wyksięgowane z kolumny nr 10. Przekazanie towarów handlowych na prywatne cele Podatnika nie stanowi sprzedaży towaru handlowego, nie generuje przychodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, a tym samym nie stanowi kosztu uzyskania przychodu z tej działalności w myśl art. 22 ust. 1 ww. ustawy.

We wniosku podano, iż prowadzona przez Pana pozarolnicza działalność gospodarcza polega między innymi na handlu nawozami.

Zgodnie z definicją, przedmiotem działalności handlowej jest kupno i sprzedaż towarów, zaś jej celem - podobnie jak w przypadku każdej działalności gospodarczej - osiągnięcie zysku powstającego w wyniku zastosowania określonej marży handlowej wobec wszystkich podmiotów.

Należy przy tym podkreślić, iż obowiązek jednoznacznego wykazania związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy poniesionym wydatkiem, a przychodem uzyskanym z działalności, zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła tego przychodu - każdorazowo spoczywa na podatniku. W przypadku przekazania towarów handlowych na cele działalności rolniczej, nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, na Podatniku ciąży obowiązek udowodnienia zaistniałego faktu przekazania towarów i spożytkowania faktycznej ilości towarów w działalności rolniczej wyłączonej z uregulowań ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zauważyć należy, że zgodnie z art. 22 ust. 3 ww. ustawy, jeśli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu, oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł, a nie jest możliwe ustalenie kosztów uzyskania przypadających na poszczególne źródła, koszty te ustala się w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl