Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 1 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPB1/415-399/08/DP
Czy podatnik opłacający zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej według stawki 19%, może opłacać zaliczki na podatek dochodowy od faktycznie uzyskanego w danym miesiącu dochodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 21 lipca 2008 r. (data wpływu 23 lipca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w formie uproszczonej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w formie uproszczonej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie usług krawieckich. Podatek dochodowy opłaca w formie uproszczonej według stawki 19% (podatek liniowy). Zaliczkę na podatek dochodowy ustala w wysokości 1/12 dochodu za rok ubiegły. W wyniku sporządzenia zeznania rocznego za 2007 rok Wnioskodawca zobowiązany był dopłacić podatek dochodowy w wysokości 21.736 zł. Zdaniem Wnioskodawcy powyższa sytuacja nie zaistniałaby, gdyby istniała możliwość rozliczania się z podatku faktycznego, jaki uzyskano w danym miesiącu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca opłacający zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej według stawki 19% (podatek liniowy), może opłacać zaliczki na podatek dochodowy od faktycznie uzyskanego w danym miesiącu dochodu?

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że podatek dochodowy należy wpłacać miesięcznie od faktycznie uzyskanego dochodu, wtedy każdy miesiąc rozliczany byłby na bieżąco.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku zaliczki na podatek według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h.

Stosownie do art. 44 ust. 3f ww. ustawy podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, opodatkowani na zasadach określonych w art. 30c, są obowiązani wpłacać na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy naczelnik urzędu skarbowego, zaliczki miesięczne w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonym zgodnie z art. 30c, a sumą należnych zaliczek za poprzednie miesiące, z uwzględnieniem art. 27b.

W myśl art. 44 ust. 6b ww. ustawy podatnicy, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, mogą wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w wysokości 1/12 kwoty obliczonej, z zastrzeżeniem ust. 6h i 6i, przy zastosowaniu skali podatkowej obowiązującej w danym roku podatkowym określonej w art. 27 ust. 1, od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), o którym mowa w art. 45 ust. 1, lub w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w art. 30c, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 2, złożonym:

1.

w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy albo

2.

w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata - jeżeli w zeznaniu, o którym mowa w pkt 1, podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej albo wykazali dochód w wysokości nieprzekraczającej 2.790 zł; jeżeli również w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej albo wykazali dochód z tego źródła w wysokości nieprzekraczającej 2.790 zł, nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie.

Stosownie do art. 44 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy, którzy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, są obowiązani:

1.

do dnia 20 lutego roku podatkowego, w którym po raz pierwszy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej formy,

2.

stosować uproszczoną formę wpłacania zaliczek przez cały rok podatkowy,

3.

wpłacać zaliczki w terminach określonych w ust. 6,

4.

dokonać rozliczenia podatku za rok podatkowy zgodnie z art. 45.

Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 6c pkt 1 ww. ustawy, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 lutego roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek - art. 44 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 44 ust. 6f cytowanej powyżej ustawy, jeżeli podatnik złoży korektę zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, powodującą zmianę wysokości podstawy obliczenia miesięcznych zaliczek wpłacanych w uproszczonej formie, kwota tych zaliczek:

1.

ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu, odpowiednio do zmiany wysokości podstawy ich obliczenia - jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone w urzędzie skarbowym do końca roku poprzedzającego rok, w którym zaliczki są płacone w uproszczonej formie,

2.

ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym została złożona korekta, odpowiednio do zmiany wysokości podstawy ich obliczenia - jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone w roku, w którym zaliczki są płacone w uproszczonej formie,

3.

nie zmienia się - jeżeli zeznanie korygujące zostało złożone w terminie późniejszym niż wymieniony w pkt 1 i 2.

Zgodnie z art. 44 ust. 6h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy opodatkowani w danym roku podatkowym na zasadach określonych w art. 30c, którzy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, kwotę zaliczek obliczają, z zastrzeżeniem ust. 6i, od dochodu, o którym mowa w ust. 6b, przy zastosowaniu stawki podatku w wysokości 19%.

Kwotę zaliczki podlegającą wpłacie, obliczoną w sposób określony w ust. 6b lub 6h, zmniejsza się, z zastrzeżeniem art. 27b ust. 1 pkt 1 i ust. 2, o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłaconej w danym miesiącu zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - art. 44 ust. 6i ustawy.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca uzyskuje dochody z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (podatek liniowy). Zaliczki na podatek dochodowy opłaca w formie uproszczonej. Wnioskodawca chciałby zaliczki na podatek dochodowy opłacać od faktycznie uzyskanego dochodu, tj. według zasad określonych w art. 44 ust. 3f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednakże, skoro Wnioskodawca dokonał wyboru uproszczonej formy wpłacania zaliczek i w terminie do dnia 20 lutego 2008 r. nie złożył właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oświadczenia o rezygnacji z tej formy wpłacania zaliczek, to zobowiązany jest nadal opłacać zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej.

W świetle cytowanych powyżej przepisów wpłacanie zaliczek na podatek dochodowy od faktycznie uzyskanego dochodu tj. zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 ust. 3f, w roku 2008 nie jest możliwe. Natomiast możliwość taka może powstać w roku 2009 pod warunkiem, że Wnioskodawca w terminie do dnia 20 lutego 2009 r., zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej powoduje, że niniejsza interpretacja nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl