ITPB1/415-393/07/ENB

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 18 grudnia 2007 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB1/415-393/07/ENB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wyższej Szkoły w B., przedstawione we wniosku z dnia 19 października 2007 r. (data wpływu 22 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania stypendiów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania stypendiów.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony stan faktyczny.

Wyższa Szkoła jest wyższą uczelnią niepubliczną realizującą zadania statutowe w postaci:

1.

kształcenia studentów w celu ich przygotowania do pracy zawodowej,

2.

wychowywania studentów w poczuciu odpowiedzialności za Państwo Polskie, za umacnianie zasad demokracji oraz poszanowanie praw i godności człowieka,

3.

prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenia usług badawczych,

4.

kształcenia i promowania kadr naukowych,

5.

upowszechniania i pomnażania osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie i udostępniania zbiorów bibliotecznych i informacyjnych;

6.

kształcenia w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy,

7.

stwarzania warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów,

8.

działania na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.

W statucie uczelni określono, że uczelnia pokrywa ponoszone koszty związane z realizacją wyżej wymienionych zadań z uzyskanych wpływów pochodzących głównie z czesnego studentów. Nadwyżka przychodów nad kosztami pomniejszona o podatek dochodowy stanowi zysk netto, który w całości przeznaczony jest na fundusz zasadniczy, z którego finansowane są zadania statutowe uczelni, w tym też przeznaczony jest na fundusz Pomocy Materialnej dla Studentów.

Fundusz ten jest utworzony na podstawie art. 103 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164 poz. 1365 z późn. zm.), który mówi iż fundusz ten może być tworzony z innych przychodów niż wymienione w punktach 1-3. Uczelnia przyznaje stypendia z tego funduszu i traktuje je jako zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy stypendium otrzymane przez studenta z uczelnianego Funduszu Pomocy Materialnej tworzonego na podstawie art. 103 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych w myśl art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Zdaniem Wnioskodawcy, stypendium otrzymane przez studenta z uczelnianego Funduszu Pomocy Materialnej tworzonego na podstawie art. 103 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych w myśl art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176) przychodami (...) są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z uwagi na to, iż stypendia nie należą do przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1 - 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy je zakwalifikować jako przychody z innych źródeł, wymienionych w pkt 9 tego artykułu.

Przepis art. 21 ust. 1 ustawy zawiera katalog przychodów (dochodów), które zwolnione są z opodatkowania podatkiem dochodowym.

Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 39, 40 i 40b ustawy wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są:

* stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz inne stypendia naukowe za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

* świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni - przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty, Prawo o szkolnictwie wyższym, a także przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki,

* stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 380 zł, z zastrzeżeniem ust. 10.

Zatem wyłącznie świadczenia wymienione w powołanych przepisach korzystają ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych. Pozostałe stypendia są opodatkowane jako przychody z innych źródeł.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164 poz. 1365 z późn. zm.) niniejszą ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych szkół wyższych.

Na podstawie art. 103 ust. 1 ustawy uczelnia tworzy fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.

Powyższy fundusz zgodnie z art. 103 ust. 2 powołanej ustawy, tworzy się z:

1.

z dotacji, o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 i ust. 4, z wyłączeniem środków na stypendia ministra, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 4 i 5;

2.

z opłat za korzystanie z domu studenckiego;

3.

z opłat za korzystanie ze stołówki studenckiej;

4.

z innych przychodów, w tym z opłat za wynajem pomieszczeń w domach i stołówkach studenckich.

Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w części, o której mowa w ust. 2 pkt 1, przeznacza się na wypłaty stypendiów i zapomóg, a w przypadku uczelni publicznej także na remonty domów i stołówek studenckich.

Artykuł 103 ust. 5 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, stanowi, że fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w części, o której mowa w ust. 2 pkt 2-4, może być również przeznaczony na wypłatę stypendiów i zapomóg oraz remonty i modernizację domów i stołówek studenckich.

W przedmiotowej sprawie stypendia są przyznawane na podstawie przepisu art. 103 ust. 5 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, a wypłata następuje z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów ze środków pochodzących ze źródła określanego jako inne przychody wymienionego w art. 103 ust. 2 pkt 4 cytowanej ustawy, tj. ze środków własnych uczelni.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, stypendia wypłacane przez Wyższą Szkołę spełniają przesłanki zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a mianowicie jako świadczenia pomocy materialnej są przyznawane i wypłacane z Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów utworzonego na podstawie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i związku z tym podlegają przedmiotowemu zwolnieniu.

Z uwagi na powyższe, Państwa stanowisko przedstawione w złożonym wniosku z dnia 19 października 2007 r. należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej powoduje, że niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl