ITPB1/415-367/13/DP

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 22 maja 2013 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB1/415-367/13/DP

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 11 marca 2013 r. (data wpływu 22 marca 2013 r.), uzupełnionym w dniu 8 maja 2013 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 marca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Wniosek uzupełniono w dniu 8 maja 2013 r.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca planuje rozpocząć działalność gospodarczą, z tytułu której przychody opodatkowane będą zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Usługi świadczone przez Wnioskodawcę sklasyfikowane są wg PKWiU pod numerem 63.11.12.0, a przedmiotem działalności gospodarczej będzie działalność serwisu internetowego, na którym ogłaszać się będą osoby (korepetytorzy) w celu znalezienia uczniów na swoje zajęcia, kursy, lekcje itp. a także osoby sprzedające własne materiały edukacyjne w postaci elektronicznej (np. w postaci pliku PDF, video poradnika itp). Serwis internetowy będzie przystosowany do tego, aby użytkownicy mogli w serwisie umieszczać swoje ogłoszenia i szukać na nie nabywców. Wszystkie zarejestrowane osoby będące użytkownikami serwisu będą mogły się wzajemnie komunikować i oceniać ogłoszeniodawców (korepetytorów). Działanie serwisu będzie opierać się na następujących obszarach:

1.

Umożliwienie wystawiania ogłoszeń przez osoby posiadające określoną wiedzę - użytkownicy serwisu zamieszczają w serwisie za pośrednictwem portalu podatnika ogłoszenie, w którym poszukują chętnych, którzy wykupią u danej osoby miejsce na prowadzonych przez nią zajęciach, kursach itp. Za każde miejsce sprzedane przez użytkownika serwisu pobierana jest przez Wnioskodawcę prowizja, określona na podstawie wartości jednego miejsca (15%).

2.

Umożliwienie użytkownikom sprzedaży stworzonego przez nich materiału edukacyjnego. Każdy użytkownik będzie mógł stworzyć elektroniczny materiał edukacyjny i wystawić go na sprzedaż za pomocą prowadzonego przez Wnioskodawcę serwisu internetowego. Za pośrednictwem serwisu, użytkownik będzie mógł umieścić plik na serwerze i wystawić go na sprzedaż przy pomocy prowadzonego przez Wnioskodawcę serwisu. Za każdy sprzedany plik właściciel serwisu będzie pobierał prowizję w wysokości 50% ustalonej wartości sprzedanego pliku.

Osoba, która będzie chciała wziąć udział w wystawianiu swoich ogłoszeń, będzie musiał założyć konto oraz uiścić opłatę aktywacyjną. Opłata ta stanowić będzie przychód właściciela serwisu.

Dodatkowo serwis internetowy będzie umożliwiał użytkownikowi (wstawiającemu ogłoszenie) uzyskiwanie informacji o swoim ogłoszeniu oraz możliwość rozsyłania pocztą elektroniczną (maili) do pozostałych użytkowników w serwisie. Za tego typu usługę właściciel serwisu będzie pobierał opłatę.

Reasumując, portal będzie czerpał przychody z następujących obszarów:

* opłaty od użytkownika (wystawiającego), aby jego ogłoszenie było widoczne dla wszystkich, korzystających z portalu, a nie tylko dla samego wystawiającego,

* opłaty (prowizje) od użytkownika (wystawiającego) za to, że ktoś zakupił jego ogłoszenie lub jego plik elektroniczny,

* opłaty od użytkownika (wystawiającego) za to, aby jego ogłoszenie było wyróżnione na stronie głównej,

* opłaty od użytkownika (wystawiającego) za to, aby wystawiający ogłoszenie mógł rozesłać pocztę elektroniczną (maile), do pozostałych użytkowników w serwisie, z informacją o swoim ogłoszeniu.

W związku z tym, iż serwis będzie pobierał prowizję od osób ogłaszających się (sprzedane miejsca na zajęciach, kursach oraz sprzedane materiały elektroniczne - poradniki, kompendia itp.), cała opłata uiszczana będzie przez kupującego na konto właściciela serwisu. Właściciel serwisu, po pobraniu należnej mu prowizji, przekaże pozostałą część pieniędzy do odpowiednich osób, którym one przysługują (50% w przypadku sprzedaży materiałów edukacyjnych i 85% w przypadku sprzedaży miejsca na zajęciach prowadzonych przez użytkowników portalu). Forma i sposób zarobku właściciela serwisu będzie opisana w regulaminie. Osoba zamieszczająca swoje ogłoszenie, będzie zobowiązana do zapoznania się z regulaminem i do zaakceptowania go. W regulaminie będzie również zapisane, że właściciel serwisu internetowego pobiera prowizję od sprzedanych miejsc i elektronicznych materiałów oraz że wszystkie wpłaty dokonywane są na konto właściciela serwisu, który następnie po potrąceniu należnej mu prowizji przekazuje wynagrodzenie osobom, które dokonały sprzedaży swojej oferty za pośrednictwem serwisu prowadzonego przez Wnioskodawcę.

W uzupełnieniu do złożonego wniosku Wnioskodawca wskazał, że jako strona występuje w transakcjach poboru opłat od użytkownika portalu za to, aby:

* ogłoszenie użytkownika było widoczne dla wszystkich korzystających z portalu,

* ogłoszenie użytkownika było wyróżnione na stronie głównej,

* wystawiający ogłoszenie mógł rozesłać pocztę elektroniczną do pozostałych użytkowników.

Natomiast w sytuacji poboru opłaty (prowizji) od użytkownika za to, że za pośrednictwem portalu zakupiono ogłoszenie lub plik elektroniczny Wnioskodawca występuje jako pośrednik.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Co stanowić będzie u Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych i według jakiej stawki.

Wnioskodawca uważa, że zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Biorąc pod uwagę powyższe, przychodem Wnioskodawcy z tytułu prowadzonego portalu będzie:

a.

opłata uzyskana za to, aby ogłoszenie użytkownika portalu było widoczne dla pozostałych użytkowników serwisu,

b.

opłata uiszczana przez użytkowników portalu za to, aby wystawiający ogłoszenie mógł rozesłać pocztę elektroniczną (maile) do pozostałych użytkowników w serwisie z informacją o swoim ogłoszeniu,

c.

pobrana opłata od użytkownika (wystawiającego) za to, aby jego ogłoszenie było wyróżnione na stronie głównej,

d.

prowizja uzyskana za pośrednictwo w sprzedaży miejsca na zajęciach prowadzonych przez użytkowników portalu oraz prowizja uzyskana z tytułu sprzedaży przez użytkowników portali materiałów edukacyjnych - dla celów rozliczeń podatkowych Wnioskodawca powinien przyjąć kwoty należne w wysokości odpowiednio 15% lub 50% wpływów. Pozostałe kwoty stanowią przychód użytkowników portalu i nie będą stanowić dla Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką". Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1,2,4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy, a więc przychody ustalone w sposób określony powyżej podlegać będą opodatkowaniu stawką 8,5%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z brzmieniem art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), ustawa ta reguluje m.in. opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przy czym w myśl art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy, przez pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) - ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej - oznacza to działalność zarobkową:

a.

wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,

b.

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c.

polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

W myśl art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1.

odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;

2.

są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;

3.

wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Powyższy przepis stanowi, że łączne spełnienie wskazanych powyżej trzech warunków oznacza, iż dane czynności nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. A contrario brak spełnienia jednego z wyżej wymienionych warunków skutkuje opodatkowaniem dochodów z tytułu wykonywanych czynności, jako dochodów z działalności gospodarczej.

Wnioskodawca w treści wniosku wskazał, że planuje rozpocząć działalność gospodarczą, z której przychody opodatkowane będą zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Przedmiotem działalności gospodarczej będzie działalność serwisu internetowego, na którym ogłaszać się będą osoby (korepetytorzy) w celu znalezienia uczniów na swoje zajęcia, kursy, lekcje itp. a także osoby sprzedające własne materiały edukacyjne w postaci elektronicznej.

Z portalu internetowego będą uzyskiwane przychody z tytułu:

* opłaty od użytkownika (wystawiającego), aby jego ogłoszenie było widoczne dla wszystkich, korzystających z portalu, a nie tylko dla samego wystawiającego,

* opłaty (prowizje 15% i 50%) od użytkownika (wystawiającego) za to, że ktoś zakupił jego ogłoszenie lub jego plik elektroniczny,

* opłaty od użytkownika (wystawiającego) za to, aby jego ogłoszenie było wyróżnione na stronie głównej,

* opłaty od użytkownika (wystawiającego) za to, aby wystawiający ogłoszenie mógł rozesłać pocztę elektroniczną (maile), do pozostałych użytkowników w serwisie, z informacją o swoim ogłoszeniu.

Wnioskodawca występuje jako strona w transakcjach poboru opłat od użytkownika portalu za to, aby:

* ogłoszenie użytkownika było widoczne dla wszystkich korzystających z portalu,

* ogłoszenie użytkownika było wyróżnione na stronie głównej,

* wystawiający ogłoszenie mógł rozesłać pocztę elektroniczną do pozostałych użytkowników.

Natomiast w sytuacji poboru opłaty (prowizji) od użytkownika za to, że za pośrednictwem portalu zakupiono ogłoszenie lub plik elektroniczny Wnioskodawca występuje jako pośrednik.

Usługi świadczone przez Wnioskodawcę sklasyfikowane są według PKWiU 63.11.12.0.

Zatem, opierając się na treści wniosku niniejszą interpretację wydano przy założeniu, że Wnioskodawca będzie wykonywał pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu przytoczonych definicji.

Stosownie do art. 6 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką".

W tym zakresie zatem przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne odsyłają całkowicie do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych traktujących o przychodach z pozarolniczej działalności gospodarczej, tj. do art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Artykuł 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zatem przychód podatkowy w przypadku podatników opodatkowanych ryczałtem powstanie niezależnie od tego, czy kwota przychodu należnego zostanie w ogóle otrzymana, czy też nie.

Z wniosku wynika, iż Wnioskodawca, jako właściciel serwisu internetowego będzie pobierał opłaty od użytkownika (wystawiającego), ogłoszenie oraz prowizje od osób ogłaszających się na portalu. Cała opłata uiszczana będzie przez kupującego na konto Wnioskodawcy (właściciela serwisu), który po pobraniu należnej mu prowizji, przekaże pozostałą część pieniędzy odpowiednim osobom, którym środki są należne (50% w przypadku sprzedaży materiałów edukacyjnych i 85% w przypadku sprzedaży miejsca na zajęciach prowadzonych przez użytkowników portalu). Wnioskodawca będzie pobierał także prowizję od sprzedanych miejsc i elektronicznych materiałów.

Zatem, mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz uregulowania prawne w tym zakresie wskazać należy, że przychodem z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia portali internetowych będą dla Wnioskodawcy:

* opłaty uzyskane za to, aby ogłoszenie użytkownika portalu było widoczne dla pozostałych użytkowników serwisu,

* opłaty uiszczane przez użytkowników portalu za to, aby wystawiający ogłoszenie mógł rozesłać pocztę elektroniczną (maile) do pozostałych użytkowników w serwisie z informacją o swoim ogłoszeniu,

* pobrane opłaty od użytkownika (wystawiającego) za to, aby jego ogłoszenie było wyróżnione na stronie głównej,

* prowizje uzyskane za pośrednictwo w sprzedaży miejsca na zajęciach prowadzonych przez użytkowników portalu oraz prowizja uzyskana z tytułu sprzedaży przez użytkowników portali materiałów edukacyjnych odpowiednio 15% lub 50% wpływów.

Dla celów opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie wyboru formy opodatkowania i stawki podatku stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 i Nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 256 i Nr 222, poz. 1753).

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pod pojęciem "działalności usługowej", należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług, zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), wydanym na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439 z późn. zm.), z zastrzeżeniem pkt 2 (definiującym działalność gastronomiczną) i pkt 3 (definiującym działalność usługową w zakresie handlu).

Polska Klasyfikacja wyrobów i Usług pod pojęciem usług rozumie:

* wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarczych prowadzących działalność o charakterze produkcyjnym, nie tworzące bezpośrednio nowych dóbr materialnych - usługi na rzecz produkcji;

* wszelkie czynności świadczone na rzecz jednostek gospodarki narodowej oraz na rzecz ludności, przeznaczone dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej i ogólnospołecznej.

Odpowiedzialność za prawidłowe sklasyfikowanie wykonywanych czynności ponosi podatnik świadczący tę usługę, bowiem Minister Finansów nie jest uprawniony do klasyfikacji usług. W tym zakresie właściwymi są Urzędy Statystyczne. Urząd Statystyczny nadaje numer identyfikacyjny na podstawie wniosku podatnika, w którym to wniosku zawarte są informacje dotyczące zakresu i charakteru planowanej działalności gospodarczej. Informacje te wskazuje sam podatnik.

Kwestii kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU nie regulują przepisy prawa podatkowego, a tylko te przepisy zgodnie z art. 4b § 3 Ordynacji podatkowej mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej.

W przypadku trudności w ustaleniu symbolu PKWiU zainteresowany podmiot może zwrócić się o jego wskazanie i o wydanie opinii do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacji Urzędu Statystycznego. Powyższe wynika z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11), zgodnie z którym zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane, według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej.

Podkreślić jednakże należy, iż u osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą możliwość opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzależniona jest od braku przesłanek określonych w art. 8 ww. ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. Jak wynika z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e tej ustawy opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników uzyskujących w całości lub w części przychody z tytułu świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy.

W świetle powyższego, jeżeli usługi są świadczone przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej i nie są usługami wymienionymi w załączniku nr 2 do ustawy, to uzyskane w ramach tej działalności przychody mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Należy zwrócić uwagę, iż możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług.

W złożonym wniosku Wnioskodawca wskazał, że usługi przez Niego świadczone sklasyfikowane są według PKWiU 63.11.12.0 (usługi zarządzania stronami internetowymi - hosting).

Artykuł 12 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawiera wykaz stawek ryczałtu dla określonych rodzajów przychodów. Z art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. h, wynika, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 17% przychodów z tytułu przetwarzania danych (PKWiU ex 63.11.1) oraz przesyłania strumieni audiowizualnych przez Internet (PKWiU 63.11.2).

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy.

W myśl art. 4 ust. 4 ww. ustawy, ilekroć w ustawie używa się oznaczenia "ex" przy symbolu danego grupowania PKWiU, oznacza to, że zakres wyrobów lub usług jest węższy niż określony w tym grupowaniu. Oznaczenie "ex" dotyczy zatem tylko określonej usługi z danego grupowania. Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania przepisu tylko do tej nazwy grupowania.

Z powyższego wynika, że ryczałtem wg stawki 17% opodatkowaniu podlegają usługi oznaczone wg PKWiU symbolem PKWiU 63.11.2 oraz z zakresu grupowania PKWiU 63.11.1 usługi przetwarzania danych.

Wobec powyższego stwierdzić należy, że co do zasady, przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę, ze świadczenia wskazanych we wniosku usług sklasyfikowanych wg PKWiU pod symbolem 63.11.12.0, będą mogły być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określoną w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b ww. ustawy. Jedynie, gdyby wykonywane usługi były związane z przetwarzaniem danych, uzyskiwane ze świadczenia tych usług przychody, podlegałyby opodatkowaniu 17% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. h ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Podkreślić należy, iż wydając przedmiotową interpretację indywidualną tutejszy organ opierał się na przedstawionym przez Wnioskodawcę opisie zdarzenia przyszłego oraz wskazanego przez Wnioskodawcę symbolu PKWiU świadczonych przez Niego usług (63.11.12.0).

Końcowo należy wskazać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku - nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Jeżeli opis przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego nie jest zgodny ze stanem rzeczywistym wydana interpretacja nie chroni Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl