Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 23 lipca 2008 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPB1/415-314/08/IG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 30 maja 2008 r. (data wpływu 11 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 czerwca 2008 r. został złożony ww. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni pozostaje w związku małżeńskim bez rozdzielności majątkowej. Zamierza rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług budowlanych. Ma wątpliwości co do możliwości wyboru formy opodatkowania. Chciałaby płacić zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych. Ma jednak obawy, czy może wybrać taką formę opodatkowania w pierwszym roku działalności. Obawy te pojawiły się po przeczytaniu art. 8 ust. 1 pkt 5 lit. c). ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów, osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144. poz. 930 z późn. zm.). Wątpliwości budzi zapis, iż wyłącza się możliwość opodatkowania na zasadach ryczałtu, rozpoczynających w trakcie roku działalność podatników, którzy dokonali zmiany działalności wykonywanej przez małżonka na działalność wykonywaną samodzielnie przez drugiego małżonka. Obawy biorą się stąd, iż mąż prowadzi od kilku lat firmę budowlaną i rozlicza się na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W związku z trwającym "boomem budowlanym", istnieje możliwość, iż przekroczy w roku 2008 obrót 150 000 Euro i będzie rozliczał się na zasadach ogólnych

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy zakładając firmę budowlaną na własne nazwisko, o takim samym rodzaju działalności jak małżonek, można wybrać opodatkowanie na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, gdy firma męża nie będzie jednocześnie likwidowana.

2.

Czy zakładając firmę budowlaną można wybrać opodatkowanie na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - w przypadku, gdyby mąż zmienił formę opodatkowania ze względu na osiągnięcie obrotu wyłączającego z opodatkowania ryczałtem, czy też taka możliwość jest wykluczona, ze względu, na to że działalność małżonka opodatkowana jest na zasadach ogólnych.

Zdaniem Wnioskodawczyni, prowadzenie firmy o tym samym rodzaju działalności co małżonek, nie jest tożsame z wymienioną w art. 8 ust. 1 pkt 5 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym "zamianą".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na podstawie art. 6 ust. 1 ww. ustawy podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. z 2000 r. Dz. U. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych.

Stosownie do art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli: rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

Natomiast art. 7 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że do podatników rozpoczynających działalność w roku podatkowym, którzy w poprzednim roku podatkowym nie prowadzili działalności, opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych stosuje się od dnia uzyskania pierwszego przychodu.

Zgodnie z brzmieniem art. 9 ust. 1 ww. ustawy, pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, natomiast podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Według ust. 3 ww. art. 9 w przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego i niezłożenia w określonym terminie oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, podatnik jest obowiązany do założenia właściwych ksiąg i opłacania podatku na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym.

Okoliczności, których wystąpienie powoduje, że podatnik nie może dokonać wyboru opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub traci prawo do dalszego stosowania tej formy opodatkowania wymienione są w art. 8 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników:

1.

opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3,

2.

korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego,

3.

osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:

a.

prowadzenia aptek,

b.

działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów),

c.

działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,

d.

prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 11,

e.

świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy,

f.

działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych,

4.

wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,

5.

podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:

a.

samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,

b.

w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

c.

samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka

* jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach,

o rozpoczynających działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki.

Podatnicy tracą prawo do opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskali przychody z działalności gospodarczej prowadzonej:

1.

wyłącznie samodzielnie, w wysokości przekraczającej kwotę 150.000 euro, lub

2.

wyłącznie w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności przekroczyła kwotę 150.000 euro.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym podano, iż Wnioskodawczyni zamierza założyć firmę budowlaną na własne nazwisko, o takim samym rodzaju działalności jak małżonek i tak jak małżonek opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych. Istnieje również prawdopodobieństwo, iż małżonek przekroczy w roku podatkowym przychód z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości 150.000 euro i tym samym utraci prawo do opodatkowania w formie ryczałtu - będzie zobowiązany do opłacania podatku dochodowego na zasadach ogólnych.

W przypadku małżonków, w myśl cytowanego art. 8 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy, opodatkowanie w formie ryczałtu ewidencjonowanego nie jest możliwe w odniesieniu do podatników podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej: samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem lub w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków albo samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka - jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Jeżeli natomiast żadna z wymienionych powyżej okoliczności wyłączających możliwość korzystania z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie występuje, możliwe jest opłacanie podatku dochodowego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym, nie podano żadnej z przesłanek określonych w cyt. art. 8 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy, które przemawiałyby za utratą przez Wnioskodawczynię prawa do opodatkowania dochodów z tytułu planowanej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zatem, Wnioskodawczyni - rozpoczynając działalność gospodarczą - ma prawo wybrać ryczałt ewidencjonowany jako formę opodatkowania, niezależnie od faktu prowadzenia przez małżonka działalności gospodarczej w takim samym zakresie i opodatkowywania jej również ryczałtem ewidencjonowanym.

W dalszej perspektywie - utrata prawa do opodatkowania w formie ryczałtu przez małżonka i opłacanie przez Niego podatku dochodowego na zasadach ogólnych również nie wyklucza możliwości opodatkowania planowanej przez Wnioskodawczynię działalności w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - po spełnieniu pozostałych warunków określonych ustawą.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl