Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 18 sierpnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPB1/415-302b/08/AT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 28 maja 2008 r. (data wpływu 2 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej m.in. zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania darowizny przedsiębiorstwa na rzecz syna, w części dotyczącej darczyńcy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej m.in. zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie opodatkowania darowizny przedsiębiorstwa na rzecz syna.

Wezwaniem z dnia 2 lipca 2008 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy zwrócił się do Wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku poprzez wyczerpujące przedstawienie stanu faktycznego.

Pismem z dnia 11 lipca 2008 r. (data wpływu 16 lipca 2008 r.) uzupełniono wniosek w ww. zakresie.

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Jako osoba fizyczna, w ramach wykonywanej działalności, prowadzi Pan zakład posadzkarsko - cykliniarski od 1983 r. Jest Pan czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i świadczy usługi opodatkowane tym podatkiem w stawce 7% oraz 22%. Opłaca Pan również zryczałtowany podatek dochodowy i nie prowadzi ksiąg rachunkowych w rozumieniu ustawy o rachunkowości. W ramach wykonywanej działalności gospodarczej zatrudnia Pan czterech pracowników. Ponadto jest Pan zatrudniony na umowę o pracę w firmie syna.

Ze względu na stan zdrowia zamierza Pan przekazać swoją firmę w całości (środki trwałe, pracowników na mocy art. 23 1 Kodeksu pracy, wszelkie zobowiązania i należności, logo firmy) synowi, który także prowadzi zakład posadzkarsko - cykliniarski, a następnie zakończyć działalność gospodarczą.

W maju 2008 r. wraz z żoną darował Pan synowi mieszkanie, co zostało zgłoszone do właściwego urzędu skarbowego.

Wnioskodawca oświadczył ponadto, iż nie posiada nieruchomości, jednakże posiada środki trwałe, w tym:

* maszyny cykliniarskie,

* samochód osobowy zakupiony w 2003 r., od którego w momencie zakupu przysługiwało odliczenie 100% podatku od towarów i usług,

* samochód osobowy zakupiony w 2006 r., od którego odliczono 60% podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy w przypadku darowizny całego przedsiębiorstwa wystąpią podatki:

1.

od spadków i darowizn,

2.

dochodowy od osób fizycznych,

3.

zryczałtowany podatek dochodowy,

4.

podatek od towarów i usług

* zarówno po stronie darczyńcy, jak i obdarowanego.

Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź na pytanie z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego w części dotyczącej darczyńcy. Wniosek Pana w zakresie pozostałych pytań zostanie rozpatrzony odrębnymi pismami.

Zdaniem Wnioskodawcy - w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego - w przypadku darowizny przedsiębiorstwa, jako nieodpłatnego zbycia, nie mają zastosowania przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W ocenie Wnioskodawcy przedstawione zdarzenie przyszłe nie podlega pod przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), z zastrzeżeniem art. 8 tej ustawy, podlegają m.in. przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, co wynika z art. 6 tej ustawy.

A contrario przychody osoby fizycznej, które nie są przychodami, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) nie podlegają opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 tej ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym wskazał Pan, iż zamierza dokonać na rzecz syna darowizny całości prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa oraz zakończyć działalność gospodarczą.

Darowizna polega na zobowiązaniu się przez darczyńcę do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku, o czym stanowi art. 888 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione (art. 889 § 1 ww. ustawy).

Podstawowym elementem darowizny, niezbędnym do uznania, że dane świadczenie jest darowizną, jest jej nieodpłatność. Świadczenie jest nieodpłatne wówczas, gdy otrzymujący świadczenie nie świadczy nic w zamian, ani też nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w przyszłości. Jedynym celem, jaki leży u podstaw darowizny, jest chęć przysporzenia majątkowego na rzecz drugiej strony.

Darowizna - jako świadczenie nieekwiwalentne nie powoduje więc powstania przychodu. W konsekwencji, brak możliwości przypisania osobie fizycznej przychodu, skutkuje tym, że przekazanie przedsiębiorstwa w formie darowizny na rzecz syna nie powoduje obowiązku zapłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

A zatem, jeżeli - jak wynika z okoliczności sprawy - Wnioskodawca dokona darowizny na rzecz syna prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa, w ramach którego opłaca zryczałtowany podatek dochodowy, to tym samym nie wywoła to dla Niego (Wnioskodawcy) obowiązku zapłaty podatku.

Jednakże podkreślić należy, iż wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie znajdą zastosowanie przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, dotyczące obowiązku sporządzenia spisu z natury, albowiem - jak wynika z treści wniosku - po przekazaniu w darowiźnie zakładu posadzkarsko - cykliniarskiego zakończona zostanie działalność gospodarcza.

Zgodnie z dyspozycją art. 20 ust. 1 omawianej ustawy podatnicy, uzyskujący przychody wymienione w art. 6 ust. 1, są obowiązani sporządzić spis z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków, zwany dalej "spisem z natury", na dzień zaprowadzenia ewidencji oraz na koniec każdego roku podatkowego. Spis z natury należy sporządzić również w razie zmiany wspólnika lub zmiany umowy spółki, a także na dzień likwidacji działalności. W razie zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o likwidacji działalności gospodarczej, podatnicy są obowiązani objąć spisem z natury również rzeczowe składniki majątku związane z wykonywaną działalnością, niebędące środkami trwałymi, zaliczane do wyposażenia.

Podatnik jest obowiązany wpisać do ewidencji spis z natury według poszczególnych rodzajów jego składników lub w jednej pozycji (sumie), jeżeli na podstawie spisu zostało sporządzone odrębne szczegółowe zestawienie poszczególnych jego składników. Zestawienie to powinno być przechowywane łącznie z ewidencją, o czym stanowi art. 20 ust. 5 wskazanej ustawy.

Reasumując, w przedmiotowej sprawie należy stwierdzić, iż dokonanie darowizny przedsiębiorstwa prowadzonego przez Wnioskodawcę na rzecz jego syna i zakończenie działalności nie spowoduje - po stronie Wnioskodawcy - powstania obowiązku podatkowego w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego. Jednakże Wnioskodawca zobowiązany będzie dokonać na dzień likwidacji działalności spis z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków, a także rzeczowych składników majątku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl