Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 26 sierpnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPB1/415-300/08/AK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 2 czerwca 2008 r. (data wpływu 2 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie korekty przychodu z działalności gospodarczej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie korekty przychodu z działalności gospodarczej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca, na mocy umowy agencyjnej z Towarzystwem Ubezpieczeniowym otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne od inkasa uzyskanego przez odział którym zarządza. Wysokość tego wynagrodzenia każdorazowo ustala Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Po uzyskaniu informacji o jego wysokości wystawiane są przez Wnioskodawcę rachunki stanowiące przychód w prowadzonej działalności gospodarczej. Wnioskodawca prowadzi księgę przychodów i rozchodów opłacając podatek liniowy 19%, nie rozlicza podatku od towarów i usług. W związku ze zmianą systemu komputerowego w latach 2006 i 2007 nastąpiły nieprawidłowości w ustalaniu wysokości prowizji, która została zawyżona. Nieprawidłowości te zostały ujawnione w maju 2008 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy korekta przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej powinna być przeprowadzona przez korekty rozliczeń podatkowych za lata 2006 i 2007, czy w roku 2008.

Zdaniem Wnioskodawcy, korekta przychodu powinna nastąpić w chwili ujawnienia zdarzenia zgodnie z art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Jak stanowi art. 14 ust. 1c ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2007 r. za datę powstania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e, 1 h i 1i, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

1.

wystawienia faktury,

2.

uregulowania należności.

Natomiast przepis art. 14 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2006 r. stanowił, że za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e-1g, dzień wystawienia faktury (rachunku), nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym:

1.

wydano rzecz, zbyto prawo majątkowe lub

2.

wykonano usługę, w tym częściowo wykonano usługę, jeżeli jej częściowe wykonanie stanowi wynikający z umowy lub z odrębnych przepisów tytuł do zapłaty, lub

3.

otrzymano zapłatę za wykonanie świadczenia - w pozostałych przypadkach.

W przedmiotowej sprawie w 2008 r. ujawniono nieprawidłowości w ustaleniu wynagrodzenia prowizyjnego za lata 2006 i 2007. Wynagrodzenie to stanowiło przychody Wnioskodawcy z działalności gospodarczej, powstałe w latach 2006 i 2007. W konsekwencji stwierdzenia zawyżenia wynagrodzenia powstałego w wyniku błędów systemu komputerowego należy przyjąć, że część przychodów wykazanych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów za ww. lata była Wnioskodawcy nienależna.

Wyeliminowanie opodatkowania kwot, które nie stanowiły przychodów Wnioskodawcy winno więc nastąpić w tych okresach, w których wykazano nienależne przychody.

Późniejsze stwierdzenie błędu w wyliczeniu wysokości przychodu nie powoduje zmiany daty powstania tego przychodu, zatem korekta przychodu w tym przypadku powinna być odnoszona do uprzednio wykazanego przychodu.

W związku z powyższym obniżenia przychodu do opodatkowania należy dokonać poprzez korektę rozliczeń za lata 2006 i 2007.

Niniejsza interpretacja, zgodnie ze złożonym wnioskiem, dotyczy wyłącznie momentu sporządzenia korekty, przy czym przy jej wydawaniu przyjęto założenie, że kwoty "zawyżenia" wynagrodzenia nie stanowiły przychodów z działalności. Nie jest przedmiotem rozstrzygnięcia zasadności dokonania korekty przychodów, ani też kwestie dotyczące wysokości przychodu czy dochodu Wnioskodawcy z prowadzonej działalności gospodarczej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej powoduje, że niniejsza interpretacja nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl