ITPB1/415-299/07/MR

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 21 grudnia 2007 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB1/415-299/07/MR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 21 września 2007 r. (data wpływu 1 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania należności otrzymanych w wyniku rozwiązania spółki cywilnej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania należności otrzymanych w wyniku rozwiązania spółki cywilnej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca wspólnie z małżonkiem prowadziła w okresie od 4 czerwca 2004 r. do 31 maja 2007 r. pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie wynajmowania pokoi. W działalności tej, prowadzonej w formie Spółki Cywilnej, wykorzystywany był budynek mieszkalny, który stanowił środek trwały Spółki. Przedmiotowy budynek wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu został nabyty na zasadzie własności wspólnej wspólników Spółki. W dniu rozwiązania Spółki tj. 31 maja 2007 r. została notarialnie zniesiona współwłasność nieruchomości i użytkowania wieczystego gruntu na rzecz małżonka Wnioskodawcy. W dalszym ciągu zarówno Wnioskodawca jak i małżonek prowadzą odrębną od Spółki działalność gospodarczą. W zamian za zniesienie współwłasności, małżonek (wspólnik) zobowiązał się do dokonania spłaty na rzecz Wnioskodawcy w kwocie 500.000 zł Z kwoty tej 200.000 zł stanowi zwrot wkładu wniesionego do Spółki przez Wnioskodawcę. Natomiast kwota 300.000 zł jest odstępnym. Ponadto były wspólnik zobowiązał się do sprzedaży na rzecz Wnioskodawcy jednego apartamentu mieszkalnego w budynku, który zamierza wybudować na części gruntu objętego wcześniej wspólnym prawem użytkowania wieczystego. W razie zaś niewybudowania takiego budynku, były wspólnik w zamian zobowiązał się do zapłaty na rzecz Wnioskodawcy kwoty 200.000 zł. Zobowiązanie to jest również formą spłaty.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Jak będą opodatkowane przez Wnioskodawcę przychody uzyskane od byłego wspólnika.

2.

Czy Wnioskodawca zapłaci podatek od różnicy między wartością rynkową a ceną zakupu mieszkania za 1.000 zł.

Zdaniem Wnioskodawcy zarówno kwota zwróconego wkładu (200.000 zł), jak i odstępne (300.000 zł) stanowią przychód z działalności gospodarczej. Kwota zwróconego wkładu zwolniona będzie z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a reszta podlegać będzie opodatkowaniu na zasadach obowiązujących Wnioskodawcę w momencie otrzymania tych pieniędzy. Kwota dodatkowego zobowiązania tj. 200.000 zł stanowić będzie przychody z działalności gospodarczej podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Natomiast różnica między wartością rynkową mieszkania a ceną jego zakupu za 1.000 zł stanowić będzie nieodpłatne świadczenie, które jako przychód z innych źródeł na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlega opodatkowaniu wg skali podatkowej.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje.

Zgodnie z treścią art. 871 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) wspólnikowi występującemu ze spółki zwraca się w naturze rzeczy, które wniósł do spółki do używania, oraz wypłaca się w pieniądzu wartość jego wkładu oznaczoną w umowie spółki, a w braku takiego oznaczenia - wartość, którą wkład ten miał w chwili wniesienia. Nie ulega zwrotowi wartość wkładu polegającego na świadczeniu usług albo na używaniu przez spółkę rzeczy należących do wspólnika.

Ponadto, stosownie do regulacji zawartej w § 2 powołanego wyżej art. 871 K.c, występującemu wspólnikowi wypłaca się w pieniądzu taką część wartości wspólnego majątku pozostałego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników, jaka odpowiada stosunkowi, w którym występujący wspólnik uczestniczył w zyskach spółki.

Stosownie natomiast do art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), wolne od podatku dochodowego są: przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów w spółdzielni albo wkładów w spółce osobowej, do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów do spółdzielni albo wkładów do spółki osobowej.

W świetle powyższego, nadwyżka ponad wartość wniesionego wkładu stanowi przychód z praw majątkowych, o których mowa w przepisie art. 10 ust. 1 pkt 7 powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do treści tego przepisu źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

Z kolei, w myśl przepisu art. 18 ww. ustawy, za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Przepisy ustawy podatkowej mimo, iż posługują się terminem "prawa majątkowe", nie definiują tego pojęcia, a zawarty w art. 18 ich katalog jest jedynie przykładowy, na co wskazuje użyte przez ustawodawcę sformułowanie "w szczególności".

Należy zatem przyjąć, iż do katalogu praw majątkowych objętych zakresem regulacji art. 18 ww. ustawy można zaliczyć także inne prawa nie wymienione w tym przepisie. Prawem majątkowym będzie więc każde prawo podmiotowe pozostające w ścisłym związku z ekonomicznym interesem uprawnionego. Jest to uprawnienie podmiotu, które związane jest z jego majątkiem.

Wobec powyższego, nadwyżka wypłacona byłemu wspólnikowi ponad wartość wniesionego przez niego do spółki cywilnej wkładu, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym jako przychód z praw majątkowych, o którym mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dochody z praw majątkowych podlegają kumulacji z innymi dochodami zgodnie z art. 9 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i należy je wykazać w zeznaniu rocznym, składanym w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku i w tym samym terminie należy wpłacić z tego tytułu podatek, obliczony zgodnie z art. 27 ust. 1 cytowanej ustawy.

Reasumując, zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych korzystać będzie jedynie wartość zwróconego Pani wkładu. Opodatkowaniu - na zasadach przewidzianych dla przychodów z praw majątkowych - podlegać będą pozostałe przychody otrzymane w wyniku likwidacji Spółki.

Mając na uwadze powyższe, zajęte przez Panią stanowisko w zaprezentowanym stanie faktycznym oraz zdarzeniu przyszłym jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy przedstawionego przez Wnioskodawcę:

* zaistniałego stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz

* zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej powoduje, że niniejsza interpretacja nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87 - 100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl