ITPB1/415-222/09/HD

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 20 maja 2009 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB1/415-222/09/HD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 14 marca 2009 r. (data wpływu 18 marca 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 marca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodu.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Prowadzi Pan działalność gospodarczą - ośrodek rehabilitacyjny. Na terenie ośrodka znajdują się ptaki ozdobne (bażanty, gołębie). Chciałby Pan również dokupić pawie. Ptaki te są wykorzystywane do działalności rehabilitacyjnej, szczególnie do pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo. W załączeniu przedstawił Pan opinię zatrudnionego w ośrodku lekarza prowadzącego, opiekującego się kuracjuszami, z którego wynika, że gołębie hodowlane i ptactwo ozdobne: perliczki, bażanty - stanowią bardzo dobry i sprawdzony sposób na rehabilitację, ze szczególnym ukierunkowaniem na osoby niepełnosprawne psychicznie. W grupach rehabilitacyjnych osób z upośledzeniem umysłowym różnego stopnia, obserwacja zachowań zwierząt czy ptaków ułatwia koncentrację, uspokaja psychicznie i wycisza organizm. Osoby takie mogą czuć się odprężone psychicznie, co jednocześnie wpływa na przytłumienie niejednokrotnie agresywnego czy histerycznego zachowania. Doniesienia takie zostały potwierdzone licznymi pracami badawczymi specjalistów psychiatrii i rehabilitacji osób upośledzonych umysłowo. Hodowla gołębi i ptactwa ozdobnego wpływa pozytywnie na rehabilitację osób z upośledzeniem umysłowym, a lekarz zakładu zaleca przebywającym na rehabilitacji kontakt wzrokowy i obserwację zachowań gołębi tu hodowanych. Ptactwo hodowane na terenie ośrodka rehabilitacyjnego, w opinii zatrudnionego lekarza, stanowi niezbędne ogniwo w rehabilitacji osób upośledzonych umysłowo.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej - ośrodek rehabilitacyjny - wydatki ponoszone w związku z utrzymaniem posiadanych ptaków (na karmienie, utrzymanie porządku, stworzenie możliwości do kontaktu chorego z ptakami, opiekę weterynaryjną, itp.).

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z tym, iż koszt utrzymania ptaków jest dość znaczny (karmienie, utrzymanie porządku, stworzenie możliwości do kontaktu chorego z ptakami, opieka weterynaryjna, itp.), a ptaki te są wykorzystywane do prowadzonej działalności rehabilitacyjnej - koszty z związane z ich utrzymaniem są kosztami uzyskania przychodów. Zachodzi tu bowiem związek kosztów z przychodami, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. (...)

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera wykazu wydatków, który przesądzałby o ich zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, zatem przyjmuje się, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. W takim ujęciu kosztami tymi będą zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeżeli zostanie wykazane, że zostały w sposób racjonalny poniesione w celu uzyskania przychodów (w tym dla zagwarantowania funkcjonowania źródła przychodów), nawet wówczas gdyby z obiektywnych powodów przychód nie został osiągnięty.

Należy podkreślić, że o tym co jest celowe i potrzebne w prowadzonej działalności, decyduje podmiot prowadzący działalność gospodarczą, a nie organ podatkowy. Na podatniku spoczywa zatem obowiązek wykazania związku poniesionych kosztów z działalnością gospodarczą, w tym okoliczności, iż ich poniesienie ma wpływ na wysokość osiągniętych przychodów, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia sporu w tej kwestii.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że w prowadzonym przez Pana ośrodku rehabilitacyjnym hodowane są ptaki ozdobne (bażanty, gołębie), które wykorzystywane są do działalności rehabilitacyjnej, szczególnie do pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo. Ptactwo hodowane, na terenie ośrodka rehabilitacyjnego, stanowi niezbędne ogniwo w rehabilitacji osób upośledzonych umysłowo. W przyszłości planuje Pan zakupić pawie. Na utrzymanie ptactwa ponosi Pan wydatki (karmienie ptaków, utrzymanie porządku, stworzenie możliwości do kontaktu chorego z ptakami, opieka weterynaryjna, itp.).

Biorąc pod uwagę powyższe oraz stan faktyczny przedstawiony we wniosku należy stwierdzić, iż wydatki poniesione w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na utrzymanie ptactwa hodowlanego prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej - ośrodka rehabilitacyjnego, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów udokumentowane dowodami księgowymi, tj. zgodnie z regulacjami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2003 r. Nr 152, poz. 1475 z późn. zm.) lub w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.). Wykazał Pan bowiem związek wydatków ponoszonych na utrzymanie ptactwa z prowadzonymi usługami w zakresie usług rehabilitacyjnych z przychodami z tego tytułu.

Należy przy tym zastrzec, iż przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku.

Rolą postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl