Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 10 grudnia 2004 r.
Ewidencjonowanie przy pomocy kasy rejestrującej sprzedaży produktów rolnych przez rolnika.
Izba Skarbowa w Rzeszowie Ośrodek Zamiejscowy w Krośnie
IS.IX/3-0050/308/04

Pytanie podatnika

Czy sprzedaż produktów rolnych przez rolnika będącego podatnikiem podatku od towarów i usług dokonana na rzecz innego rolnika będącego także podatnikiem VAT musi być ewidencjonowana przy pomocy kasy rejestrującej?

Działając na podstawie przepisu art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie dokonuje zmiany udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Przemyślu interpretacji z dnia 30 września 2004 r. (znak: US.IX/443-76/PP/04) w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług:

W skierowanym do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Przemyślu piśmie pani Aneta M. zwróciła się z zapytaniem, czy sprzedaż produktów rolnych przez rolnika będącego podatnikiem podatku od towarów i usług dokonana na rzecz innego rolnika będącego także podatnikiem VAT musi być ewidencjonowana przy pomocy kasy rejestrującej. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, odpowiadając w piśmie z dnia 30 września 2004 r., wyjaśnił, że sprzedaż produktów rolnych rzecz rolnika prowadzącego indywidualne gospodarstwo rolne winna być rejestrowana przy pomocy kasy rejestrującej po przekroczeniu obrotów określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 234, poz. 1971 z późn. zm.).

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie nie podziela stanowiska zaprezentowanego w cyt. piśmie.

Na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) obowiązującej od 1 maja 2004 r. podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Rolnik ryczałtowy, który zrezygnował ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy poprzez zarejestrowanie staje się podatnikiem podatku od towarów i usług.

Z przedstawionego w piśmie pani Anety M. z dnia 26 lipca 2004 r. stanu faktycznego wynika, że zarówno sprzedawca, jak i nabywca towaru utracili status rolnika ryczałtowego, stali się podatnikami podatku VAT, gdyż zrezygnowali ze zwolnienia od podatku VAT. Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej, ponieważ przepis cyt. art. 111 ust. 1 ustawy o VAT nie dotyczy dokonywanego obrotu między podatnikami, więc dokonywane między nimi transakcje nie podlegają obowiązkowi ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl