Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 10 sierpnia 2004 r.
Stawka podatku od towarów i usług na usługi dostępu do sieci Internet drogą radiową.
Izba Skarbowa w Rzeszowie Ośrodek Zamiejscowy w Krośnie
IS.IX./3-0050/122/04

Pytanie podatnika dotyczy zastosowania stawki podatku od towarów i usług na usługi dostępu do sieci Internet drogą radiową (bezprzewodowo) według symbolu PKWiU 64.20.1

Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie zmienia udzieloną przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krośnie informację o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego zawartą w piśmie z dnia 29.06.2004 r. (znak: PP.443/36/04) udzieloną w odpowiedzi na zapytanie spółki z o.o. "R." z dnia 31.05.2004 r.:

Zapytanie dotyczy zastosowania stawki podatku od towarów i usług na usługi dostępu do sieci internet drogą radiową (bezprzewodowo) według symbolu PKWiU 64.20.1. Usługi te świadczone są na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prawnych. Podmioty te wykorzystują świadczone usługi na własne potrzeby i nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie dostępu do sieci internet. W załączniku nr 4 do ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług wymienione zostały "usługi na dostęp wdzwaniany i szerokopasmowy do internetu dla użytkowników indywidualnych nieprowadzących działalności gospodarczej na dostęp szerokopasmowy".

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) od 1.05.2004 r. od podatku od towarów i usług zwolnione zostały usługi wymienione w załączniku nr 4 "wykaz usług zwolnionych od podatku" do ustawy. W załączniku tym, w poz. 14 jako zwolnione wymienione zostały "usługi na dostęp wdzwaniany i szerokopasmowy do internetu dla użytkowników indywidualnych nieprowadzących działalności gospodarczej na dostęp szerokopasmowy".

Analizując powyższy przepis w części dotyczącej zwolnienia od podatku od towarów i usług na dostęp wdzwaniany i szerokopasmowy do internetu dla użytkowników indywidualnych nieprowadzących działalności gospodarczej na dostęp szerokopasmowy, stwierdzić należy, że zwolnienie to zostało zawężone ze względu na rodzaj odbiorcy do użytkowników indywidualnych oraz ze względu na cechy odbiorcy do nieprowadzących działalności gospodarczej na dostęp szerokopasmowy. Z uwagi na brak definicji ww. pojęć w ustawie z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, rozumienie tej regulacji należy oprzeć na wykładni językowej. Ustawodawca ograniczył zwolnienie do użytkowników indywidualnych. Zgodnie z językowym znaczeniem tego zwrotu indywidualny to "właściwy tylko danej jednostce, odrębny", a użytkownik to "osoba lub instytucja użytkująca coś, korzystająca z czegoś" (vide "Słownik języka polskiego", PWN, Warszawa, 1981, t. I, s. 786, t. III, s. 645). Tym samym indywidualny użytkownik to nie tylko osoba fizyczna. Użytkownikiem indywidualnym będzie zatem osoba fizyczna, prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Może to być każdy podmiot posiadający zdolność nabywania praw i zaciągania zobowiązań. Podmiot ten, aby mógł zostać uznany za użytkownika indywidualnego tej usługi musi z niej korzystać, czyli wykorzystywać ją wyłącznie na własne potrzeby. Ograniczenie zwolnienia dla użytkowników indywidualnych nieprowadzących działalności gospodarczej na dostęp szerokopasmowy należy rozumieć jako wyłączenie ze zwolnienia od podatku od podatku od towarów i usług podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie dostępu do internetu, przy czym tylko dostępu szerokopasmowego (np. usługi dla kawiarenek internetowych).

Zwolnieniu podlegają wobec tego usługi na dostęp wdzwaniany i szerokopasmowy do internetu dla wszystkich użytkowników indywidualnych, tj. osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które nabywają te usługi na własne potrzeby. Podmiot nabywający te usługi może prowadzić działalność gospodarczą, z wyłączeniem działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług dostępu szerokopasmowego do internetu. W związku z tym należy stwierdzić, iż stanowisko spółki przedstawione w zapytaniu jest prawidłowe.

Powyższej odpowiedzi udzielono na podstawie stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu oraz w oparciu o stan prawny obowiązujący na dzień wydania interpretacji.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl