Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 30 września 2004 r.
Stawka podatku dla usług montażu bram ogrodzeniowych wraz z napędem. Opodatkowanie podatkiem VAT artykułów spożywczych zużytych na cele reprezentacji i reklamy. Wyłączenie możliwości obniżenia kwoty podatku od nabywanych paliw silnikowych.
Izba Skarbowa w Rzeszowie
IS.II/2-443/281/04

Pytanie podatnika

1. Jaką stawkę VAT należy zastosować dla usług montażu bram ogrodzeniowych wraz z napędem, świadczonych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej?

2. Czy zakupione artykuły spożywcze np.: kawa, soki, napoje, słodycze, alkohole, które następnie zostają zużyte na cele reprezentacji i reklamy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT i czy należy w tym celu sporządzać fakturę wewnętrzną?

3. Czy przy zakupach paliwa, wykorzystywanego do eksploatacji samochodu marki "FSO" Truck 1,6 wyprodukowanego w 1995 r. oraz samochodu ciężarowego "FSO" BO6 Truck wyprodukowanego w 1996 r. przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego?

Odpowiedź

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, dokonując weryfikacji w trybie art. 14b ustawy z dnia 29.08.1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informacji udzielonej Podatnikowi przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 29.07.2004 r. (znak: II US-II/443/80/2004) w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia, co następuje:

Pismem z dnia 15.07.2004 r. podatnik zwrócił się z wnioskiem o udzielenie informacji zakresie następujących zagadnień:

- jaką stawkę VAT należy zastosować dla usług montażu bram ogrodzeniowych wraz z napędem, świadczonych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,

- czy zakupione artykuły spożywcze np.: kawa, soki, napoje, słodycze, alkohole, które następnie zostają zużyte na cele reprezentacji i reklamy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT i czy należy w tym celu sporządzać fakturę wewnętrzną,

- czy przy zakupach paliwa, wykorzystywanego do eksploatacji samochodu marki "FSO" Truck 1,6 wyprodukowanego w 1995 r. oraz samochodu ciężarowego "FSO" BO6 Truck wyprodukowanego w 1996 r. przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Ad 1.

W treści art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) wyrażono zasadę, iż opodatkowanie podatkiem VAT następuje przy zastosowaniu 22-procentowej stawki, o ile dalsze przepisy nie przewidują stawek preferencyjnych. Jednocześnie w art. 146 ust. 1 pkt 2a, ustawodawca przewidział możliwość stosowania stawki 7-procentowej w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą do dnia 31.12.2007 r. Przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego. Zgodnie zaś z art. 146 ust. 3 przywołanej ustawy przez infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu rozumie się m.in. urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i małą architekturę, jeśli są związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego. Wyjaśnić w tym miejscu należy, iż obiekty budownictwa mieszkaniowego zdefiniowane zostały w art. 2 pkt 12 ustawy jako: budynki mieszkalne rodzinne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych: 111 - Budynki mieszkalne jednorodzinne, 112 - Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, ex 113 - Budynki zbiorowego zamieszkania - wyłącznie: budynki kościołów i innych związków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne, plebanie, kurie, rezydencje biskupie oraz rezydencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli - biorąc pod uwagę powyższe zastrzeżenia - montowana brama ogrodzeniowa mieścić będzie się w pojęciu infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu, wykonana usługa podlegać będzie opodatkowaniu wg stawki 7-procentowej.

Ad 2.

W ustawie o podatku od towarów i usług czynności opodatkowane wyliczone są w art. 5 ust. 1, zgodnie z którym, opodatkowaniu podlega: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport i import towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Podkreślić należy, że wskazany wyżej przepis formułuje jednocześnie zasadę, iż warunkiem opodatkowania dostawy lub świadczenia usług jest odpłatność za owe czynności. Nieodpłatna dostawa towarów oraz nieodpłatne świadczenie usług nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, za wyjątkiem ściśle określonych sytuacji, wskazanych w art. 7 ust. 2 oraz w art. 8 ust. 2. Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług przez dostawę, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:

- przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny,

- jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Zapisy ustawy wskazują więc, że opodatkowaniu podlega zużycie towarów, jedynie gdy ich spożytkowanie następuje na cele osób ściśle wymienionych w art. 7 ust. 2 pkt 1. Natomiast z treści art. 7 ust. 2 pkt 2, który odnosić się może do czynności przekazania towarów na cele reprezentacji i reklamy, nie wynika, aby w pojęciu "wszelkie inne przekazanie towarów", mieściła się również czynność zużycia towarów. Zatem zużycie towarów na cele reprezentacji i reklamy w ramach działalności przedsiębiorstwa, w tym np. poczęstunki napojami podczas spotkań z kontrahentami, nie jest podlegającą opodatkowaniu dostawą towarów.

Jednocześnie wyjaśnić należy, iż w obowiązującym stanie prawnym w sposób specyficzny określono, czym jest świadczenie usług, a definicję stosowną zawiera art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tymże przepisem, przez świadczenie usług, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Podobnie jak w przypadku dostawy, opodatkowaniu podlega, co do zasady, odpłatne świadczenie usług, przy czym w art. 8 ust. 2 wskazano, iż nieodpłatne świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części, traktuje się jak odpłatne świadczenie usług. Powyższe daje podstawę do stwierdzenia, że czynności nieodpłatnego zużycia towarów podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jedynie wtedy, gdy nie są związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, a podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług, które posłużyły tym czynnościom. Natomiast nieodpłatne zużycie towarów, na cele związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Ad 3.

Stosownie do art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu wykorzystywanego do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 5 ww. ustawy. W związku z powyższym należy ustalić, czy dopuszczalna ładowność samochodu przekracza lub jest co najmniej równa ładowności określonej wg wzoru z art. 86 ust. 3 (DŁ= 357kg + n x 68kg), gdzie DŁ - oznacza dopuszczalną ładowność, a n- oznacza ilość miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy. Zgodnie z art. 86 ust. 5 powołanej na wstępie ustawy dopuszczalna ładowność pojazdów oraz ilość miejsc (siedzeń), o których mowa w ust. 3 ustawy, określona jest na podstawie wyciągu ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym.

W swoim piśmie podatnik wskazuje, że posiada samochód marki "FSO" Truck 1,6 wykorzystywany do działalności gospodarczej, który został wyprodukowany w 1995 r., jednak nie posiada świadectwa homologacji tegoż samochodu. Wyjaśnić należy więc, iż obowiązek homologacji pojazdów oraz możliwość zwolnienia z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji wprowadzono dnia 1.01.1984 r. zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 1.02.1983 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 6, poz. 35), zaś świadectwa przechowywane w Ministerstwie Infrastruktury oraz przez podmiot (producenta, importera), dla którego zostały wydane. Ponadto od 1984 r. producent lub importer nowych pojazdów obowiązany był dołączyć do sprzedawanych pojazdów wyciąg ze świadectwa homologacji, będący dla organu rejestrującego źródłem informacji o jego danych technicznych. Z kolei z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, nie wynika, aby sam brak u podatnika świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, skutkował uznaniem jego pojazdu za samochód podlegający ograniczeniom wynikającym z art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Parametry niezbędne do obliczenia dopuszczalnej ładowności określać należy więc w oparciu o wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, dla danego typu samochodu.

Natomiast drugi z posiadanych przez firmę samochodów "FSO" BO6 Truck posiada świadectwo homologacji, z którego wynika, iż pojazd ów jest zgodny z "załączonym opisem technicznym typu pojazdu". Tym samym, parametry niezbędne do dokonania obliczeń wg wzoru wskazanego w art. 86 ust. 3 ustawy, które decydować będą o możliwości odliczania podatku naliczonego przy zakupach paliwa należy określić na podstawie wskazanego w homologacji opisu technicznego typu pojazdu, które powinno być do tegoż dokumentu załączone.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl