Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 2 września 2005 r.
Izba Skarbowa w Rzeszowie
IS.II/2-443/1/05
Partycypacja w kosztach realizacji zadania na rzecz gminy.

"(...) Z przedstawionego (...) stanu faktycznego wynika, iż Gmina prowadzi inwestycję: "budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami (...)". W związku z tym Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy dokonywane przez mieszkańców na rzecz Gminy wpłaty z tytułu partycypacji w kosztach realizacji tego zadania, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zm.) - zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy - przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, a stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy. Zaakcentować należy, iż przedmiotowy zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług, reguluje przepis art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług. W konsekwencji czynności tam nie wymienione, nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.

Wobec tego, w przedstawionym przez Stronę stanie faktycznym, nie wystąpi odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu. Z okoliczności faktycznych sprawy nie wynika bowiem, aby z tytułu wniesienia przez mieszkańców określonych kwot na pokrycie kosztów budowy - miało miejsce odpłatne nabycie obiektu budowlanego lub roboty budowlanej. Nie stwierdzono również, by w przedmiotowej sprawie w zamian za opłaty, Gmina zobowiązała się do określonego świadczenia np. odbioru określonej ilości ścieków, czy też stosowania obniżonej za nie odpłatności. (...)"

Opublikowano: S.Podat. 2005/12/3