Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 18 maja 2004 r.
Wydatki na rzecz członka rady nadzorczej (szkolenia, egzaminy, delegacje) jako koszty uzyskania przychodów.
Izba Skarbowa w Rzeszowie
IS.I/3-423/38/04

Pytanie podatnika

Czy wydatki na rzecz członka rady nadzorczej (szkolenia, egzaminy, delegacje) będącego kandydatem na członka zarządu, na którym istnieje wymóg posiadania kwalifikacji do pełnienia funkcji zarządu w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej są kosztem uzyskania przychodów?

Odpowiedź

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, dokonując weryfikacji informacji udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu pismem z dnia 18.03.2004 r. (znak: US. III/423-1/04) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, w trybie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) zmienia jej treść:

Z treści zapytania wynika, że Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa "S." zobowiązana została przez zarząd Kasy Krajowej - organ nadzorujący - do posiadania w składzie rady nadzorczej co najmniej trzech osób dokumentujących się posiadaniem aktualnych kwalifikacji do pełnienia funkcji członka zarządu kasy. Szkolenie i egzaminy kandydatów na członków zarządu kas prowadzi zarząd Kasy Krajowej. Kasa "S." zwraca się z zapytaniem czy wydatki dotyczące szkoleń, egzaminów i związanych z nimi kosztów delegacji są kosztem uzyskania przychodów SKOK "S.".

Zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłaconych z tytułu pełnionych funkcji. Ze wskazanego przepisu wynika, że do kosztów uzyskania przychodów zalicza się wydatki poniesione przez podatnika na rzecz osób wchodzących w skład rady nadzorczej jedynie w zakresie wynagrodzeń wypłacanych im z tytułu pełnionych funkcji. W świetle powyższego, wskazane w piśmie SKOK "S." wydatki związane ze szkoleniem osób wchodzących w skład rady nadzorczej nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów. Zatem stosowana dotychczas przez SKOK "S." interpretacja przepisów podatkowych w tym zakresie była prawidłowa.

Zwrócić przy tym należy uwagę, iż w świetle przepisu art. 17 ust. 1 pkt 33 wskazanej powyżej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wydatki te nie mogą być sfinansowane również z dochodu zwolnionego. Zgodnie z treścią wskazanego artykułu, zwolnione od podatku są dochody z działalności niezarobkowej spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych i Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, prowadzonej na podstawie odrębnych przepisów, w części przeznaczonej na cele statutowe. Z zapisu tego artykułu w kontekście zapisu art. 16 ust. 1 pkt 38a powołanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, iż z dochodu zwolnionego mogą zostać pokryte wydatki dotyczące działalności statutowej (w tym wydatki na rzecz statutowych organów kasy m.in. na rzecz osób wchodzących w skład rady nadzorczej), jednak jedynie w zakresie wynagrodzeń wypłaconych z tytułu pełnionych funkcji.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl